Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
location

FIND LOCATION

DA/EN

Layer_1-2

I 2018 blev de Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (også kaldet AB) revideret og i 2019 trådte den i kraft som AB18. I forbindelse med revideringen blev flere nye paragraffer tilføjet og andre blev præciseret.

En entrepriseaftale er som oftest en vældig bebyrdende aftale for parterne, som dels indebærer mange timers arbejde og mange penge. Det er netop derfor at det er vigtigt, at parterne er særlig opmærksomme på deres rettigheder og pligter. Dette kan være en medvirkende årsag til, at mange erhvervsdrivende i entrepriseforhold vælger at indgå aftalen på AB-vilkår. Det sikrer ensretning og gennemsigtighed i rettigheder og forpligtelser, helt fra udbud til aflevering og en god rum tid herefter.

Knas i forholdet

Som i alle typer aftaleforhold, kan der indenfor entrepriser også opstå store udfordringer af den eller anden art, som gør at en af parterne ønsker at komme ud af aftalen. Som udgangspunkt må det siges, at det oftest er i alle parters interesse, at forsøge at løse konflikterne i mindelighed uden at ophæve aftalen, hvilket AB-vilkårene også tilskynder til.

Undertiden kan der opstå situationer der gør, at den eneste rimelige udvej er at ophæve aftaleholdet. Det er dog ikke helt til at vide i hvilke situationer man nyder denne rettighed og konsekvenserne af en forkert truffet beslutning kan være store.

Bygherrens ret til at hæve en entrepriseaftale

Bygherren har ret til at hæve en entrepriseaftale, hvis en ud af fire betingelser er opfyldt. De fire betingelser kan opsummeres til følgende:

  1. Forsinkelse ved arbejdets udførsel af betydelig ulempe
  2. Øvrig forsinkelse af afgørende betydning
  3. Arbejdets manglende kvalitet og en begrundet tro på at entreprenøren ikke vil kunne udbedre manglerne tilfredsstillende
  4. Øvrig væsentlig misligholdelse

Selvom det virker som fire simple betingelser, er det langt fra praksis. Det kan være svært at sige med sikkerhed om et moment i aftaleforholdet falder ind under en af disse betingelser. Det må siges, at det kommer an på konkrete vurderinger fra sag til sag.

Det der ligger fast er; At drejer momentet sig om en økonomisk ulempe, har en bygherre ikke ret til at hæve aftaleforholdet, hvis bygherren kan blive tilfredsstillet på anden måde, f.eks. gennem stillet sikkerhed eller lignende.

Konsekvensen ved at hæve aftalen

Hæver en bygherre aftalen med rette, vil dennes erstatningskrav mod den anden part kunne indeholde flere parametre. Det kunne f.eks. være udgifter til færdiggørelse af entreprisen, udgifter til omgørelse af allerede udført arbejde og i grelle tilfælde hvor det allerede udførte arbejde er af så dårlig kvalitet, at det ikke er brugeligt, vil bygherren kunne kræve den allerede udbetalte entreprisesum tilbagebetalt.

Omvendt er konsekvensen for en bygherre der hæver uberettiget, at den anden part vil kunne kræve sit tab dækket, ved ikke at kunne færdiggøre arbejdet fratrukket eventuelle besparelse, altså efter såkaldt negativ kontraktsinteresse. En forkert beslutning kan altså komme til at koste dyrt.

Rådgivning

Hvornår en bygherre kan ophæve en entrepriseaftale kan være svært at fastlægge og have store økonomiske konsekvenser hvis man træffer det forkerte valg. Det kræver derfor nøje overvejelser og ikke mindst en grundig gennemgang af det juridiske grundlag.

Vi rådgiver i alle dele af entrepriseaftalens levetid, både i gode tider, men ikke mindst når der opstår udfordringer og tvister parterne imellem. Tøv ikke med at kontakte os for en uformel snak om, hvordan I bedst muligt forholder jer ved uenigheder og tvister. Kontakt os på telefon 56 63 44 66 eller på mail kontakt@dslaw.dk.

Af advokatfuldmægtig Nicolai Christiansen

Andre relevante nyheder

Lovforslag om forhåndsgodkendelse af virksomheders indgåelse af aftaler med det offentlige rammer bredt

Lovforslag om forhåndsgodkendelse af virksomheders indgåelse af aftaler med det offentlige rammer bredt

Læs mere
NICOLAI CHRISTIANSEN

NICOLAI CHRISTIANSEN

Advokatfuldmægtig

nich@dslaw.dk

Dir. (+45) 22 83 73 36

Andre relevante nyheder

Lovforslag om forhåndsgodkendelse af virksomheders indgåelse af aftaler med det offentlige rammer bredt

Lovforslag om forhåndsgodkendelse af virksomheders indgåelse af aftaler med det offentlige rammer bredt

Læs mere