Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
location

FIND LOCATION

DA/EN

Folketinget har den 2. maj 2024 vedtaget lovforslag L107, som ændrer årsregnskabsloven for at indføre EU’s nye krav til virksomheders bæredygtighedsrapportering.

Hvad er CSRD?

CSRD er en forkortelse for EU’s Corporate Sustainability Reporting Directive. CSRD er et EU-direktiv, der ændrer, hvordan bestemte virksomhedsklasser fremover skal indrapportere deres bæredygtige indsatser.

Hvad er formålet med CSRD?

Formålet er at fremme virksomheders bæredygtighedstiltag og skabe gennemsigtighed omkring en virksomheds grønne profil for udefrakommende – det kan være aftaleparter, investorer, m.fl., så der kan træffes informerede beslutninger om fremtidige samarbejder og investeringer i virksomheden. Derudover vil rapporteringen kunne bidrage til  forebyggelse af greenwashing, da virksomheder bedre vil kunne dokumentere de bæredygtige indsatser, der bruges i markedsføring og kommunikation.

Hvilken betydning får lovændringen?

Det fremhæves, at der med lovændringen sket en forhøjelse af størrelsesgrænserne i årsregnskabslovens § 7, stk. 2, nr. 1-3, og en ændring af årsregnskabslovens § 99 a.

Sidstnævnte betyder overordnet, at store virksomheder i ledelsesberetningen skal medtage en bæredygtighedsrapportering. I rapporteringen skal medtages oplysninger, der er nødvendige for at forstå virksomhedens indvirkning på bæredygtighedsspørgsmål, og hvordan bæredygtighedsspørgsmål påvirker virksomhedens udvikling, resultat og situation.

Virksomheden skal også oplyse om den proces, den har gennemført, for at identificere de oplysninger, der indgår i rapporteringen.

 • En beskrivelse af de tidsfæstede mål vedrørende bæredygtighed
 • En tilkendegivelse af, hvorvidt virksomhedens mål vedrørende miljømæssige faktorer er baseret på videnskabelig dokumentation
 • En beskrivelse af den rolle, som virksomhedens ledelse spiller med hensyn til bæredygtighedsspørgsmål
 • En beskrivelse af virksomhedens politikker vedrørende bæredygtighedsspørgsmål
 • En beskrivelse af due diligence-procedurer, der er gennemført af virksomheden med hensyn til bæredygtighedsspørgsmål og, hvor det er relevant,
 • De væsentligste aktuelle eller potentielle negative indvirkninger vedrørende virksomhedens egne aktiviteter og dens værdikæde, og eventuelle tiltag, der er taget af virksomheden for at forebygge, afbøde, afhjælpe eller standse aktuelle eller potentielle negative indvirkninger, og resultatet af sådanne tiltag.

Der stilles ikke tilsvarende krav for små og mellemstore virksomheder omfattet af § 99 a, der i stedet er underlagt en begrænset bæredygtighedsrapportering i henhold til ny § 107 e.

Herefter skal følgende oplysninger blandt andet være omfattet:

 • En kort beskrivelse af virksomhedens forretningsmodel og -strategi.
 • En beskrivelse af virksomhedens politikker vedrørende bæredygtighedsspørgsmål.
 • Virksomhedens væsentligste aktuelle eller potentielle negative indvirkninger på bæredygtighedsspørgsmål og eventuelle tiltag, der er taget for at identificere, overvåge, forebygge, afbøde eller afhjælpe sådanne aktuelle eller potentielle negative indvirkninger.
 • De væsentligste risici for virksomheden vedrørende bæredygtighedsspørgsmål, og hvordan virksomheden håndterer disse risici.

Oplysninger, der efter § 99 a, stk. 1-5 skal medtages i bæredygtighedsrapporteringen, skal afgives i overensstemmelse med ESRS, der er de for virksomheden til enhver tid relevante standarder for bæredygtighedsrapportering som fastsat af EU.

Hvem er omfattet og hvornår træder lovændringerne i kraft?

Lovændringerne træder i kraft den 1. juni 2024, men indfases løbende for de forskellige virksomhedsklasser.

For store virksomheder i regnskabsklasse D med mere end 500 ansatte får lovændringerne virkning med tilbagevirkende kraft for regnskabsåret, der begyndte 1. januar 2024 eller senere.  

For store virksomheder i regnskabsklasse C får lovændringen virkning for det regnskabsår, der begynder den 1. januar 2025 eller senere. Det samme gælder for store virksomheder, der er omfattet af regnskabsklasse D, og som på balancetidspunktet havde max 500 ansatte.

For små og mellemstore virksomheder i regnskabsklasse D får lovændringen virkning for regnskabsåret, der begynder den 1. januar 2026 eller senere.

 • 99 a finder ikke anvendelse for virksomheder, som opfylder størrelsesgrænserne for mikrovirksomheder.

Indtil den nye lovgivning får virkning for de specifikke virksomhedsklasser, skal virksomhederne rapportere efter den hidtil gældende årsregnskabslovs § 99 – lov nr. 1716 af 27. december 2018.

DAN JORDY

DAN JORDY

Advokat (H) & Partner

danj@dslaw.dk

Dir. (+45) 31 26 75 58

Katrine Purhus

Katrine Purhus

Advokatfuldmægtig

kapu@dslaw.dk

Dir.+45 31 54 10 81

Her finder du os

Køge

Bag Haverne 32
4600 Køge

Næstved

Garnisonsvej 2
4700 Næstved

Aarhus

Søren Frichs vej 42 A
8230 Åbyhøj

Holbæk

Sports Allé 5B, 1.th.
4300 Holbæk

København

Nimbusparken 24, 2.
2000 Frederiksberg

Sorø

Energivej 3
4180 Sorø

Du kan kontakte os

Mandag – fredag kl. 8.30 – 16.00
Tlf.: 56 63 44 66
E-mail: kontakt@dslaw.dk
CVR: 32300456

Ejendomsadministration

Tlf.: 55 75 00 75
Telefontid hverdage kl. 10.00 – 14.00
E-mail: ejendom@dslaw.dk

CSR

© 2024 DreistStorgaard. Alle rettigheder forbeholdes.