Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
location

FIND LOCATION

DA/EN

Selvom køberen misligholder betalingen af en vare, har sælgeren efter købelovens forskrifter som udgangspunkt ikke mulighed for at hæve købet og kræve varen tilbageleveret, når varen er fysisk overgivet til køber. En særlig undtagelse herfra gælder dog i den situation, hvor sælgeren har taget et ejendomsforbehold.

Et ejendomsforbehold er en klausul, der kan indføjes i en købsaftale ved salg af en hvilken som helst (rørlig) vare, herunder eksempelvis en bil, en båd, et hus eller noget helt fjerde. Et salg med ejendomsforbehold indebærer, at køberen først ejer varen, når betingelserne i købsaftalen er opfyldt. Formålet med ejendomsforbeholdet er med andre ord, at sælgeren kan tilbagetage den solgte vare, hvis det viser sig, at køberen efterfølgende ikke overholder købsaftalen. Selvom køberen skylder penge til andre kreditorer, sikrer ejendomsforbeholdet også, at kreditorerne ikke derved får deres tilgodehavender tilbage i den solgte vare.

Formkrav:

Der er en række betingelser, der skal overholdes, før ejendomsforbeholdet er gyldigt. I den forbindelse sondres mellem forbruger- og erhvervskøb.

Ved forbrugerkøb forstås et køb, som en forbruger foretager hos en erhvervsdrivende. Her gælder følgende betingelser:

  • Ejendomsforbeholdet skal indføjes i en underskrevet købekontrakt, hvor det klart fremgår, hvilke vare der tages ejendomsforbehold i. Kravet om klarhed indebærer, at sælger som udgangspunkt ikke kan forbeholde sig ejendomsretten til varen ved en bestemmelse i sine almindelige forretnings- og leveringsbetingelser.
  • Ejendomsforbeholdet skal være aftalt senest ved overgivelsen af den solgte vare. En påstempling i sin faktura efter overgivelsen af varen til køberen er derfor ikke tilstrækkeligt.
  • Den samlede købspris skal overstige 2.000 kr. Her forstås summen af en udbetaling og de samlede omkostninger i forbindelse med kreditkøbet.
  • Der skal være aftalt en fast afdragsordning. Ejendomsforbeholdet kan derfor ikke ske i henhold til en aftale med variabelt lånebeløb.
  • Sælgeren skal senest ved overgivelsen af varen være fyldestgjort for mindst 20 % af kontantprisen. Her forstås den pris, for hvilken varen kunne være købt mod kontant betaling hos sælgeren.

Ved erhvervskøb forstås køb, hvor både køber og sælger handler som led i deres erhverv.

Betingelserne for et gyldigt ejendomsforbehold er her i vidt omgang de samme som i forbrugerkøb, men hvor der ikke er krav om, at sælgeren skal være fyldestgjort for mindst 20 % af kontantprisen senest ved overgivelsen af varen.

Foruden betingelserne anført ovenfor, kan der også knytte sig en såkaldt ”sikringsakt” til varen. Sikringsakten er den handling (akt), der foretages for at sikre, at sælgers ret er beskyttet over for køberens kreditorer eller aftaleerhververe vedrørende den solgte vare.

Som hovedregel knytter der sig ikke nogen sikringsakt til et ejendomsforbehold, hvad enten der er tale om forbruger- eller erhvervskøb. En væsentlig undtagelse hertil er dog navnlig motorkøretøjer, hvor ejendomsforbeholdet skal tinglyses i bilbogen for at opnå beskyttelse mod køberens kreditorer og aftaleerhververe.

Tilbagetagelsen:

Kan det efterfølgende konstateres, at køberen desværre ikke opfylder betingelserne i købekontrakten, herunder navnlig betalingen, kan sælgeren anmode om tilbagetagelse af den solgte vare med fogedrettens hjælp, hvis betingelserne angivet ovenfor er opfyldt.

Sælgeren kan ved opgørelsen af sit tilgodehavende i fogedretten medregne:

  • Den ubetalte del af fordringen med fradrag af kreditomkostninger for den ubenyttede del af kredittiden
  • morarente, og
  • nødvendige omkostninger ved tilbagetagelsen, herunder inkassoomkostninger, retsafgifter og øvrige sagsomkostninger tilkendt af fogedretten

Hvis køberen betaler de overforfaldne ydelser, morarente og eventuelle omkostninger, inden der er sket tilbagetagelse af det solgte, kan sælger ikke tage varen tilbage.

Hvis du ønsker hjælp i forbindelse med køb og salg af varer med ejendomsforbehold, står vores kontor til rådighed med rådgivning. Vi hjælper dig, uanset om du er køber, sælger eller en tredjepart.

Af Advokat Dennis Brixen Brandt

Andre relevante nyheder

Stor reform af domstolesystemet er nu vedtaget af folketinget

Stor reform af domstolesystemet er nu vedtaget af folketinget

Læs mere
Ny storpolitisk aftale skal medvirke til at vende udviklingen ved landets domstole

Ny storpolitisk aftale skal medvirke til at vende udviklingen ved landets domstole

Læs mere
Justitsministeren vil nedbringe ventetiderne hos domstolene

Justitsministeren vil nedbringe ventetiderne hos domstolene

Læs mere
DENNIS BRIXEN BRANDT

DENNIS BRIXEN BRANDT

Advokat (L)

debr@dslaw.dk

Dir. (+45) 56 64 08 80

Andre relevante nyheder

Stor reform af domstolesystemet er nu vedtaget af folketinget

Stor reform af domstolesystemet er nu vedtaget af folketinget

Læs mere
Ny storpolitisk aftale skal medvirke til at vende udviklingen ved landets domstole

Ny storpolitisk aftale skal medvirke til at vende udviklingen ved landets domstole

Læs mere
Justitsministeren vil nedbringe ventetiderne hos domstolene

Justitsministeren vil nedbringe ventetiderne hos domstolene

Læs mere

Her finder du os

Køge

Bag Haverne 32
4600 Køge

Næstved

Garnisonsvej 2
4700 Næstved

Aarhus

Søren Frichs vej 42 A
8230 Åbyhøj

Holbæk

Sports Allé 5B, 1.th.
4300 Holbæk

København

Nimbusparken 24, 2.
2000 Frederiksberg

Sorø

Energivej 3
4180 Sorø

Du kan kontakte os

Mandag – fredag kl. 8.30 – 16.00
Tlf.: 56 63 44 66
E-mail: kontakt@dslaw.dk
CVR: 32300456

Ejendomsadministration

Tlf.: 55 75 00 75
Telefontid hverdage kl. 10.00 – 14.00
E-mail: ejendom@dslaw.dk

CSR

© 2024 DreistStorgaard. Alle rettigheder forbeholdes.