Opkrævning af moms af radio- og tv-licens på uretmæssigt grundlag

SKAT har opkrævet moms af radio- og TV-licens på et uretmæssigt grundlag. Flere advokatfirmaer undersøger i øjeblikket, om der er tilstrækkelig opbakning til at deltage i et søgsmål mod den danske stat om tilbagebetaling af licensmomsen.

I Danmark opkræver SKAT moms af radio- og TV-licens. Den enkelte husstand betaler licensmomsen til DR, som herefter indbetaler momsen til SKAT. Momsen udgør 20 pct. af den samlede licensbetaling.

EU-Domstolen fastslår ulovligheder ved opkrævning af moms på licens
Sidste år fastslog EU-Domstolen i en dom om tjekkisk radiolicens, at det er ulovligt at opkræve moms af licensen. Der var tale om en tjekkisk offentlig radiovirksomhed, der finansieres af en lovpligtig licens. De personer, der ejer eller er i besiddelse af en radiomodtager, skal betale licens.

Flere advokatfirmaer finder Skatteministeriets konklusion om opkrævning forkert
I Danmark har Skatteministeren vurderet EU-dommen og konkluderet, at Danmark med hjemmel i en særlig undtagelse (en såkaldt stand still-klausul) er berettiget til at opkræve moms af radio- og TV-licens. Skatteministeren mener derfor ikke, at dommen har betydning for muligheden for at opkræve licensmoms i Danmark. Det er DreistStorgaard Advokater A/S’ og flere øvrige advokatfirmaers vurdering, at Skatteministerens konklusion er forkert, og at stand still-klausulen ikke gør det muligt for Danmark at opkræve licensmoms. Licensbetalere har derfor som udgangspunkt krav på tilbagebetaling af den licensmoms, som de har betalt til DR. Fristreglerne i Danmark indebærer, at licensbetalere kan kræve licensmomsen for i hvert fald de seneste 3 år tilbagebetalt.

Kontakt
Du er meget velkommen til at kontakte DreistStorgaard Advokater A/S for en anbefaling i relation til at få tilbagebetalt uretmæssigt opkrævet moms af radio- og TV-licens.