Persondata- og privatlivspolitik

Persondatapolitik

GENEREL INFORMATION OM PERSONDATABESKYTTELSE I DREISTSTORGAARD ADVOKATER A/S

Senest opdateret den 1. september 2019

DreistStorgaard Advokater A/S har udarbejdet denne information om persondatabeskyttelse med henblik på at sikre overholdelse af gældende persondatalovgivning, herunder EU-forordningen om persondata (herefter kaldet ”GDPR”) samt databeskyttelsesloven.

Du kan heri læse mere om, hvordan vi behandler personoplysninger som led i driften af vores advokatvirksomhed, ligesom vi opfordrer dig til at læse den specifikke information om vores behandling af dine personoplysninger alt efter vores relation til dig. Du finder link til den specifikke information nedenfor.

Derudover henviser vi til vores cookiepolitik, der gælder for indsamling af personoplysninger i forbindelse med benyttelse af vores hjemmeside www.dreiststorgaard.dk med undersider.

Dataansvarlig og kontaktinformationer
Dataansvarlig er:

DreistStorgaard Advokater A/S
Bag Haverne 32

4600 Køge

CVR-nr. 32300456

Hvis du har spørgsmål til behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte vores interne persondataansvarlige:

Videnadvokat Peter Niemann Thøgersen

E-mail:

Telefon 56 63 44 66

DreistStorgaard Advokater A/S som dataansvarlig

DreistStorgaard Advokater A/S er dataansvarlig i forbindelse med en række forskellige

forretningsaktiviteter, som hovedsageligt omfatter følgende:

 • Behandling af personoplysninger om klienter, modparter og øvrige parter i forbindelse med sagsbehandling, hvor vi varetager vores klienters interesser
 • Indhentelse af ID m.v. med henblik på at opfylde kravene i henhold til hvidvasklovgivningen
 • Opbevaring af stamdata om klienter og modparter med henblik på at overholde de advokatetiske regler om interessekonflikttjek
 • Opbevaring og anvendelse af kontaktoplysninger om klienter med henblik på at markedsføre lignende ydelser og services i forhold til klienten
 • Opbevaring og anvendelse af kontaktoplysninger med henblik på at udsende nyhedsbreve fra personer, som har givet samtykke hertil

DreistStorgaard Advokater A/S som databehandler

Udover juridisk bistand har vi en administrationsafdeling, som blandt andet varetager administrationen af en lang række ejer-, andelsbolig-, og grundejerforeninger i henhold til særskilte administrationsaftaler. I forbindelse med disse aftaler agerer vi som databehandler, idet vi handler efter instruks fra de respektive foreninger, som er dataansvarlige overfor foreningens medlemmer. Hvis du er medlem i en forening, som vi administrerer, og du har spørgsmål til håndteringen af dine personoplysninger, bør du kontakte bestyrelsen i din forening.

Specifik information om behandling af dine personoplysninger

I denne information om persondatabeskyttelse har vi generelt beskrevet, hvordan vi som dataansvarlig behandler personoplysninger i DreistStorgaard Advokater A/S, ligesom vi beskriver dine generelle rettigheder, når vi behandler dine personoplysninger.

Eftersom vi behandler personoplysninger om mange forskellige kategorier af personer, har vi udarbejdet en specifik information, som afhænger af, hvilken relation vi har til dig. Vi opfordrer dig derfor til at læse den for dig relevante information her:

Principper for behandling af personoplysninger

Det er vigtigt for os at overholde de grundlæggende principper for behandling af personoplysninger.

Vi behandler kun relevante og nødvendige personoplysninger til bestemte formål

Vi behandler kun personoplysninger om dig, der er relevante og nødvendige i forhold til formålet. Vi

anvender således ikke andre personoplysninger, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

Det kan være bestemt ved lovgivning, hvilken type personoplysninger, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de personoplysninger, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse, som påhviler os i henhold til lovgivning.

Vi kontrollerer og opdaterer dine personoplysninger

Vi kontrollerer så vidt det er muligt, at de personoplysninger, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine personoplysninger løbende, når vi bliver bekendt med ændringer. I forbindelse med oprettelse af dine stamdata i vores system, tilmelder vi dine stamdata (navn og adresse – og for selskaber også CVR-nr.) til Datavagten, som er koblet op på CPR-registret og CVR-registret, og løbende opdaterer ændringer af f.eks. adresse.

Da vores service er afhængig af, at dine personoplysninger er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine personoplysninger. Du kan kontakte den relevante advokat herom, eller benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer.

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var

grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af de pågældende personoplysninger.

Dette indebærer f.eks., at vi sletter ID-oplysninger om klienter indhentet i henhold til hvidvaskloven 5 år efter klientforholdets ophør, jf. hvidvasklovens regler herom. Personoplysninger indhentet i forbindelse

med behandlingen af konkrete sager eller opgaver vil blive opbevaret en passende periode efter sagens afslutning, hvilket vi er forpligtet til efter de advokatetiske regler. Dette vil normalt være minimum 5-10 år. Der vil i en række sager være grundlag for at opbevare sagsoplysninger længere, men kun sjældent over 10 år.

Visse stamoplysninger gemmes dog uden tidsbegrænsning for at kunne afdække eventuelle interessekonflikter, jf. de advokatetiske regler.

Vi har altid et lovligt grundlag for at behandle dine personoplysninger

Når vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med sagsbehandling, sikrer vi os, at vi altid har et

lovligt grundlag for at behandle dine oplysninger.

Som oftest behandler vi dine oplysninger på baggrund af vores aftale om at bistå dig med en sag og for så vidt angår andre end klienter, vil grundlaget typisk være vores legitime interesse i at behandle dine personoplysninger.

Behandling af eventuelle følsomme personoplysninger sker med henblik på at fastlægge, gøre gældende eller forsvare et retskrav.

For så vidt angår indsamling af ID-oplysninger i sager omfattet af hvidvaskloven, gør vi det, fordi vi er underlagt en retlig forpligtelse. Vi er ligeledes underlagt en retlig forpligtelse, hvis vores bistand følger af en beskikkelse fra retten (f.eks. som forsvarer i en straffesag eller autoriseret bobestyrer i et dødsbo).

I visse tilfælde skal vi indhente dit samtykke, inden vi behandler dine personoplysninger, f.eks. i forbindelse med udsendelse af elektroniske nyhedsbreve.

Et eventuelt samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os på persondata@dreiststorgaard.dk

Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Hvis vi ønsker at anvende dine personoplysninger til et andet formål end det oprindelige, oplyser vi dig om det nye formål og – såfremt det er nødvendigt – beder vi om dit samtykke, før vi påbegynder databehandlingen. Hvis vi har et andet lovligt grundlag for den nye behandling, oplyser vi dig om dette.

Vi videregiver ikke dine personoplysninger uden et lovligt grundlag

Vi sikrer os altid, at der er et lovligt grundlag, inden vi videregiver dine personoplysninger til tredjepart.

I forbindelse med behandlingen af en sag, kræves der ikke samtykke til at videregive oplysninger til f.eks. retten eller en modpart, når det f.eks. sker som led i opfyldelsen af en aftale om bistand eller med henblik på at fastlægge, rejse eller forsvare et retskrav.

Vi indhenter ikke dit samtykke, hvis vi er retligt forpligtede til at videregive dine personoplysninger, f.eks. som led i indberetning til en myndighed.

Vi indhenter dit samtykke, før vi videregiver dine personoplysninger til modtagere i tredjelande, dvs. lande udenfor EU/EØS-området. Videregivelse af personoplysninger til tredjelande er dog kun relevant i forbindelse med konkrete opgaver. I det omfang vi lagrer klient- og sagsoplysninger hos en ekstern samarbejdspartner (cloud-løsning), vil vi kun anvende samarbejdsparterne indenfor EU/EØS, der giver os betryggende sikkerhed for, at personoplysninger ikke lagres i tredjelande.

IT-sikkerhed

Vi har vedtaget interne regler om it-sikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. For at undgå datatab tager vi løbende back up af vores datasæt.

Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder, så vores medarbejdere kun har adgang til oplysninger, der er relevante for deres arbejde.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt og i henhold til de i lovgivningen fastsatte regler herom.

I forbindelse med brug af eksterne samarbejdspartnere til opbevaring af personoplysninger (cloud-løsninger), sikrer vi os, at der er indgået databehandleraftale og at den pågældende samarbejdspartner har betryggende sikkerhedsprocedurer, og at efterlevelse af disse løbende kontrolleres.

Dine rettigheder

 • Indsigt i dine personoplysninger
 • Indsigelse mod vores behandling
 • Rettelse eller sletning af dine personoplysninger
 • Begrænsning af vores behandling
 • Tilbagekaldelse af samtykke
 • Dataportabilitet
 • Klage til Datatilsynet

Bemærk at der ikke altid er tale om en ubetinget ret, og der kan være situationer, hvor andre hensyn vejer tungere.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os på persondata@dreiststorgaard.dk

Indsigt i dine personoplysninger

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger, og hvem, vi eventuelt måtte videregive dine personoplysninger til.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de personoplysninger, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Såfremt du ikke er klient, men vi behandler personoplysninger om dig som led i en opgave for en klient, kan der være særlige omstændigheder, der betyder, at vi ikke skal opfylde din indsigtsanmodning – f.eks. hvis oplysningerne er underlagt tavshedspligt.

Indsigelse mod vores behandling

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, f.eks. i forbindelse med vores brug af dine data til markedsføringsformål. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine personoplysninger.

Rettelse eller sletning af dine personoplysninger

Hvis de personoplysninger, vi behandler om dig, er ukorrekte, ufuldstændige eller irrelevante, er du berettiget til at få oplysningerne rettet eller slettet med forbehold for begrænsninger i gældende lovgivning og vores ret til at behandle oplysninger.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Begrænsning af vores behandling

Hvis du mener, at de personoplysninger, vi har registreret om dig, er forkerte, eller hvis du har gjort indsigelse mod vores brug af oplysningerne, kan du kræve, at vi begrænser brugen af oplysningerne til opbevaring, indtil deres rigtighed kan verificeres, eller indtil det kan konstateres, om vores legitime interesser går forud for dine interesser.

Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde et samtykke, f.eks. til at modtage vores elektroniske nyhedsbreve, hvor samtykke er en forudsætning. Hvis du tilbagekalder et samtykke skal du være opmærksom på, at vi muligvis ikke vil være i stand til at levere den ydelse eller service, dit samtykke vedrører. Der kan også være tilfælde, hvor vi er forpligtet til en bestemt behandling af dine personoplysninger, og hvor vi derfor skal fortsætte med at behandle dine personoplysninger.

Dataportabilitet

Hvis vi behandler dine personoplysninger på baggrund af et samtykke eller en aftale med dig (f.eks. hvis du er klient), og behandlingen af oplysningerne er automatiseret, har du ret til at modtage en kopi af de personoplysninger, du har givet os, i et elektronisk maskinlæsbart format (f.eks. via e-mail eller på et USB-stick)

Klage til Datatilsynet

Hvis du mener, at der foregår uretmæssig behandling af dine personoplysninger, bør du først drøfte

dette med advokaten på sagen. Du kan også klage til den persondataansvarlige.

Mener du, at du – trods klage til vores kontor – ikke bliver behandlet korrekt, kan du klage til Datatilsynet. Se de til enhver tid gældende kontaktoplysninger m.v. på www.datatilsynet.dk

Klienter – privatpersoner

INFORMATION OM DREISTSTORGARD ADVOKATER A/S BEHANDLING

AFPERSONOPLYSNINGER

TIL PRIVATE KLIENTER

Senest opdateret den 1. september 2019

Når vi som advokatvirksomhed håndterer personoplysninger om dig som klient, gør vi det for at løse en opgave, som du har bedt os om at bistå dig med, eller hvor vores bistand følger af en beskikkelse eller autorisation fra retten.

I henhold til databeskyttelsesforordningen skal DreistStorgaard Advokater A/S som dataansvarlig informere dig om, hvordan vi behandler og beskytter dine personoplysninger. Nedenfor kan du læse nærmere om, hvilke oplysninger vi behandler om dig i forbindelse med den sagstype, vi hjælper dig med. Hvis der er væsentlige afvigelser i din konkrete sag, informerer vi dig særskilt herom.

Derudover opfordrer vi dig til at læse vores generelle information om beskyttelse af personoplysninger, som indeholder kontaktoplysninger til vores persondataansvarlige, ligesom du heri kan læse mere om de generelle rettigheder samt klagevejledning til Datatilsynet.

Du finder den generelle information her: Persondatapolitik

Du skal være opmærksom på, at når vi som led i varetagelsen af din sag behandler personoplysninger om andre end dig, f.eks. en modpart, er vi også dataansvarlig overfor vedkommende og skal derfor informere disse parter om, hvordan vi behandler deres personoplysninger. Oplysningspligten indtræder først på det tidspunkt, hvor vores tavshedspligt som advokater ikke længere anses for relevant, og hvor det kan ske uden at skade sagens forberedelse. Hvis du vil vide mere om, hvornår vi informerer f.eks. en modpart i din sag, kan du læse vores information til modparter, eller spørge den advokat, som varetager din sag.

VÆLG DIN SAGSTYPE HER:

 1. Skilsmisse og samlivsophævelse (skilsmisse, bodeling, forældremyndighed, tvangsfjernelse, børnebortførelse m.v.)
 2. Ægteskab og samliv (ægtepagt, fremtidsfuldmagt, samlivskontrakt m.v.)
 3. Arv og testamente
 4. Dødsbobehandling (autoriseret bobestyrer og privat skifte)
 5. Køb og salg af bolig
 6. Byggesager
 7. Straffesager
 8. Ansættelsesretlige forhold (ansættelsesretlige spørgsmål, ansættelseskontrakt, tvister med arbejdsgiver m.v.)
 9. Lejeretlige forhold (lejeretlige spørgsmål, lejekontrakt, tvister m.v.)
 10. Personskadesager
 11. Tvister (inkasso og retssager – hvor sagstypen ikke er omfattet af pkt. 1-10)
 12. SKILSMISSE OG SAMLIVSOPHÆVELSE

– sager, hvor vi bistår dig i forbindelse med skilsmisse, bodeling, forældremyndighed, tvangsfjernelse, børnebortførelse m.v.

Hvilke personoplysninger behandler vi og hvor får vi dem fra?

Vi indsamler og behandler de personoplysninger om dig, som du selv afgiver til os som led i

varetagelsen af din sag.

Dette omfatter dit navn, adresse og kontaktoplysninger (telefonnummer og e-mail adresse), samt øvrige relevante oplysninger for vores rådgivning i den konkrete sag, f.eks. oplysninger om beskæftigelse, sociale forhold, familieforhold og økonomiske forhold, herunder løn og gæld, bank- og

kontooplysninger. I visse sager har vi brug for dit CPR-nr.

Vi behandler som udgangspunkt ingen følsomme personoplysninger om dig (som defineret i databeskyttelsesforordningen). Det kan dog i visse tilfælde være nødvendigt, at vi behandler følsomme personoplysninger om dig, f.eks. oplysninger om religiøs overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold og helbredsoplysninger.

Undervejs i sagen kan det ske, at vi modtager personoplysninger om dig fra en modpart, modpartens advokat, din ægtefælle / samlever, din arbejdsgiver eller andre relevante parter. I det omfang oplysningerne er relevante, opbevarer vi dem til brug for sagen. Du modtager altid en kopi.

I visse tilfælde kan det være relevant at indhente oplysninger om dig fra tredjepart, f.eks. kommune eller andre offentlige myndigheder. Dette sker efter aftale med dig.

Hvis din sag vedrører personoplysninger om et eller flere af dine børn, f.eks. fordi vi rådgiver dig om forældremyndighed, behandler vi oplysningerne efter aftale med dig som forælder til barnet.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Vi bruger ovenstående oplysninger om dig til at varetage dine interesser i forbindelse med sagen, som

er beskrevet nærmere i vores aftalebrev.

Vi behandler alene følsomme personoplysninger om dig, f.eks. helbredsoplysninger, såfremt det er nødvendigt for at fastlægge, gøre gældende eller forsvare et retskrav.

Vi behandler dit navn, adresse og øvrige kontaktoplysninger for at vide hvem du er og varetage kontakten med dig.

Vi kan også benytte din e-mail adresse til at sende dig relevant information om vores ydelser indenfor sagsområdet, f.eks. orientering om ny lovgivning, retspraksis m.v.. Du kan altid frabede dig sådanne henvendelser ved at framelde dig i forbindelse med den konkrete kommunikation eller ved at kontakte os direkte.

Du kan endvidere tilmelde dig vores nyhedsbreve på vores hjemmeside, som vedrører både private og erhvervsmæssige emner.

Vi behandler dit CPR-nr., hvis det er relevant med henblik på at kunne kommunikere med offentlige myndigheder, med henblik på at foretage tinglysning eller registrering af et retsforhold eller lign.

Vi behandler ligeledes dit CPR-nr., hvis vores bistand omfatter transaktioner omfattet af hvidvaskloven, hvorefter vi skal opfylde særlige krav om kundekendskab. Transaktioner omfattet af hvidvaskloven kan f.eks. være overdragelse af fast ejendom til en tredjepart.

Hvad er retsgrundlaget for vores behandling?

Vi behandler dine personoplysninger på følgende grundlag:

 • Opfyldelse af vores aftale med dig om juridisk bistand, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b
 • Opfyldelse af en retlig forpligtelse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, i sager, hvor vi som advokater er udpeget som bobehandler af retten, jf. ægtefælleskiftelovens § 19
 • Kommunikation med offentlige myndigheder / registrering i offentlige registre, hvor det er nødvendigt med entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2 (CPR-nr.)
 • Opfyldelse af hvidvasklovens § 11 (CPR-nr.)
 • Fastlægge, gøre gældende eller forsvare et retskrav, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f (følsomme oplysninger)
 • Retlige forpligtelser, herunder de Advokatetiske Regler, bogføringsloven, databeskyttelsesloven m.v.

Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med sagens behandling kan det blive aktuelt at videregive personoplysninger om dig til:

 • Modpart / advokat for modpart
 • Domstolene
 • Andre offentlige myndigheder, f.eks. Tinglysningen, kommune, Statsforvaltning, Udenrigsministeriet (ved børnebortførelser)
 • Andre relevante parter/aktører, som indgår i din sag

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre parter, medmindre det er nødvendigt af hensyn til sagens varetagelse eller opfyldelse af lovkrav.

Vi overlader herudover personoplysninger om dig til udvalgte databehandlere, herunder leverandører af vores it-løsninger, som efter aftale med os behandler personoplysninger på vores vegne og efter instruks fra os. Alle data opbevares indenfor EU/EØS, og der er indgået databehandleraftaler i henhold til reglerne herom.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe sagen verserer, og i en periode på 5-10 år efter sagens afslutning. Når vi skal fastlægge, hvor længe vi opbevarer sagens akter, og herunder dine personoplysninger, vil vi lægge vægt på om der er opstået uenighed vedrørende sagsbehandlingen, og hvor længe vi risikerer at blive mødt med krav i anledning af sagens behandling.

Uanset ovenstående er vi dog forpligtede til at gemme stamoplysninger (navn og adresse) og en beskrivelse af, hvad sagen handler om, i en periode uden tidsbegrænsning. Dette skyldes, at vi i henhold til de advokatetiske regler skal være i stand til at afdække eventuelle interessekonflikter.

 1. ÆGTESKAB OG SAMLIV

– sager, hvor vi bistår dig i forbindelse med ægtepagt, fremtidsfuldmagt, samlivskontrakt m.v.

Hvilke personoplysninger behandler vi og hvor får vi dem fra?

Vi indsamler og behandler de personoplysninger om dig, som du – og evt. din ægtefælle / samlever –

selv afgiver til os som led i varetagelsen af din sag.

Dette omfatter dit navn, adresse og kontaktoplysninger (telefonnummer og e-mailadresse), samt øvrige relevante oplysninger for vores rådgivning i den konkrete sag, f.eks. oplysninger om beskæftigelse, familieforhold og økonomiske forhold, herunder løn og gæld, bank- og kontooplysninger. I visse sager har vi brug for dit CPR-nr.

Vi behandler som udgangspunkt ingen følsomme personoplysninger om dig (som defineret i databeskyttelsesforordningen).

I visse tilfælde kan det være relevant at indhente oplysninger om dig fra tredjepart, f.eks. kommune eller andre offentlige myndigheder. Dette sker efter aftale med dig.

Hvis din sag vedrører personoplysninger om et eller flere af dine børn, behandler vi oplysningerne efter aftale med dig som forælder til barnet.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Vi bruger ovenstående oplysninger om dig til at varetage dine interesser i forbindelse med sagen, som

er beskrevet nærmere i vores aftalebrev.

Vi behandler dit navn, adresse og øvrige kontaktoplysninger for at vide hvem du er og varetage kontakten med dig.

Vi kan også benytte din e-mailadresse til at sende dig relevant information om vores ydelser indenfor sagsområdet, f.eks. orientering om ny lovgivning, retspraksis m.v. Du kan altid frabede dig sådanne henvendelser ved at framelde dig i forbindelse med den konkrete kommunikation eller ved at kontakte os direkte.

Du kan endvidere tilmelde dig vores nyhedsbreve på vores hjemmeside, som vedrører både private og erhvervsmæssige emner.

Vi behandler dit CPR-nr., hvis vi skal bistå dig med tinglysning af ægtepagt eller registrering af fremtidsfuldmagt i Fremtidsfuldmagtsregistret.

Hvad er retsgrundlaget for vores behandling?

Vi behandler dine personoplysninger på følgende grundlag:

 • Opfyldelse af vores aftale med dig om juridisk bistand, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b
 • Tinglysning og registrering i offentlige registre, hvor det er nødvendigt med entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2 (CPR-nr.)
 • Retlige forpligtelser, herunder de Advokatetiske Regler, bogføringsloven, databeskyttelsesloven m.v.

Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med sagens behandling kan det blive aktuelt at videregive personoplysninger om dig til:

 • Tinglysningen eller Fremtidsfuldmagtsregistret
 • Andre relevante parter/aktører, som indgår i din sag

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre parter, medmindre det er nødvendigt af hensyn til sagens varetagelse eller opfyldelse af lovkrav.

Vi overlader herudover personoplysninger om dig til udvalgte databehandlere, herunder leverandører af vores it-løsninger, som efter aftale med os behandler personoplysninger på vores vegne og efter instruks fra os. Alle data opbevares indenfor EU/EØS, og der er indgået databehandleraftaler i henhold til reglerne herom.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe sagen verserer, og i en periode på 5-10 år efter sagens afslutning. Når vi skal fastlægge, hvor længe vi opbevarer sagens akter, og herunder dine personoplysninger, vil vi lægge vægt på om der er opstået uenighed vedrørende sagsbehandlingen, og hvor længe vi risikerer at blive mødt med krav i anledning af sagens behandling.

Uanset ovenstående er vi dog forpligtede til at gemme stamoplysninger (navn og adresse) og en beskrivelse af, hvad sagen handler om, i en periode uden tidsbegrænsning. Dette skyldes, at vi i henhold til de advokatetiske regler skal være i stand til at afdække eventuelle interessekonflikter.

 1. ARV OG TESTAMENTE

– sager, hvor vi bistår dig i forbindelse med arveforhold og testamente

Hvilke personoplysninger behandler vi og hvor får vi dem fra?

Vi indsamler og behandler de personoplysninger om dig, som du – og evt. din ægtefælle / samlever –

selv afgiver til os som led i varetagelsen af din sag.

Dette omfatter dit navn, adresse og kontaktoplysninger (telefonnummer og e-mail adresse), samt øvrige relevante oplysninger for vores rådgivning i den konkrete sag, f.eks. oplysninger om familieforhold og økonomiske forhold, herunder løn og gæld. I visse sager har vi brug for dit CPR-nr.

Vi behandler som udgangspunkt ingen følsomme personoplysninger om dig (som defineret i databeskyttelsesforordningen).

I visse tilfælde kan det være relevant at indhente oplysninger om dig fra tredjepart, f.eks. kommune eller andre offentlige myndigheder. Dette sker efter aftale med dig.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Vi bruger ovenstående oplysninger om dig til at varetage dine interesser i forbindelse med sagen, som

er beskrevet nærmere i vores aftalebrev.

Vi behandler dit navn, adresse og øvrige kontaktoplysninger for at vide hvem du er og varetage kontakten med dig.

Vi kan også benytte din e-mail adresse til at sende dig relevant information om vores ydelser indenfor sagsområdet, f.eks. orientering om ny lovgivning, retspraksis m.v.. Du kan altid frabede dig sådanne henvendelser ved at framelde dig i forbindelse med den konkrete kommunikation eller ved at kontakte os direkte.

Du kan endvidere tilmelde dig vores nyhedsbreve på vores hjemmeside, som vedrører både private og erhvervsmæssige emner.

Vi behandler dit CPR-nr., når det skal indgå i et testamente med henblik på notarpåtegning.

Hvad er retsgrundlaget for vores behandling?

Vi behandler dine personoplysninger på følgende grundlag:

 • Opfyldelse af vores aftale med dig om juridisk bistand, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b
 • Registrering hos notar, hvor det er nødvendigt med entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2 (CPR-nr.)
 • Retlige forpligtelser, herunder de Advokatetiske Regler, bogføringsloven, databeskyttelsesloven m.v.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre parter, medmindre det er nødvendigt af hensyn til

sagens varetagelse eller opfyldelse af lovkrav.

Vi overlader herudover personoplysninger om dig til udvalgte databehandlere, herunder leverandører af vores it-løsninger, som efter aftale med os behandler personoplysninger på vores vegne og efter instruks fra os. Alle data opbevares indenfor EU/EØS, og der er indgået databehandleraftaler i henhold til reglerne herom.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe sagen verserer, og i en periode på 5-10 år efter sagens afslutning. Når vi skal fastlægge, hvor længe vi opbevarer sagens akter, og herunder dine personoplysninger, vil vi lægge vægt på om der er opstået uenighed vedrørende sagsbehandlingen, og hvor længe vi risikerer at blive mødt med krav i anledning af sagens behandling.

Uanset ovenstående er vi dog forpligtede til at gemme stamoplysninger (navn og adresse) og en beskrivelse af, hvad sagen handler om, i en periode uden tidsbegrænsning. Dette skyldes, at vi i henhold til de advokatetiske regler skal være i stand til at afdække eventuelle interessekonflikter.

 1. DØDSBOBEHANDLING

– sager, hvor vi varetager bobehandling som autoriseret bobestyrer eller som led i privat skifte

Hvilke personoplysninger behandler vi og hvor får vi dem fra?

Vi indsamler og behandler de personoplysninger om dig, som du selv afgiver til os som led i

varetagelsen af din sag som arving.

Dette omfatter dit navn, adresse og kontaktoplysninger (telefonnummer og e-mail adresse), samt øvrige relevante oplysninger for at varetage dine rettigheder som arving, herunder bank- og kontooplysninger samt CPR-nr.

Vi behandler som udgangspunkt ingen følsomme personoplysninger om dig (som defineret i databeskyttelsesforordningen).

I forbindelse med udførelse af hvervet som bobestyrer kan det ske, at vi modtager personoplysninger om dig fra andre parter, herunder Skifteretten eller øvrige arvinger. I det omfang oplysningerne er relevante, opbevarer vi dem til brug for sagen. Du modtager altid en kopi.

I visse tilfælde kan det være relevant at indhente oplysninger om dig fra tredjepart. Dette sker efter aftale med dig.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Vi bruger ovenstående oplysninger om dig til at varetage dine interesser i forbindelse med din status

som arving.

Vi behandler dit navn, adresse og øvrige kontaktoplysninger for at vide hvem du er og varetage kontakten med dig. Vi bruger dine bankoplysninger til udbetaling af evt. arv.

Vi kan også benytte din e-mail adresse til at sende dig relevant information om vores ydelser indenfor sagsområdet, f.eks. orientering om ny lovgivning, retspraksis m.v.. Du kan altid frabede dig sådanne henvendelser ved at framelde dig i forbindelse med den konkrete kommunikation eller ved at kontakte os direkte.

Du kan endvidere tilmelde dig vores nyhedsbreve på vores hjemmeside, som vedrører både private og erhvervsmæssige emner.

Vi behandler dit CPR-nr., hvis bobehandlingen omfatter transaktioner omfattet af hvidvaskloven, hvorefter vi skal opfylde særlige krav om kundekendskab. Transaktioner omfattet af hvidvaskloven kan f.eks. være overdragelse af fast ejendom til en tredjepart. Derudover bruger vi dit CPR-nr., hvis det er nødvendigt for at kommunikere med offentlige myndigheder.

Hvad er retsgrundlaget for vores behandling?

Vi behandler dine personoplysninger på følgende grundlag:

 • Opfyldelse af en retlig forpligtelse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, når vi agerer som autoriseret bobestyrer
 • Opfyldelse af vores aftale med dig som arving, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, når der er tale om et privat skifte
 • Kommunikation med offentlige myndigheder, herunder Skifteretten, hvor det er nødvendigt med entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2 (CPR-nr.)
 • Opfyldelse af hvidvasklovens § 11 (CPR-nr.)
 • Retlige forpligtelser, herunder de Advokatetiske Regler, bogføringsloven, databeskyttelsesloven m.v.

Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med sagens behandling kan det blive aktuelt at videregive personoplysninger om dig til:

 • Skifteretten
 • Andre relevante parter/aktører, som indgår i din sag, f.eks. andre arvinger

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre parter, medmindre det er nødvendigt af hensyn til sagens varetagelse eller opfyldelse af lovkrav.

Vi overlader herudover personoplysninger om dig til udvalgte databehandlere, herunder leverandører af vores it-løsninger, som efter aftale med os behandler personoplysninger på vores vegne og efter instruks fra os. Alle data opbevares indenfor EU/EØS, og der er indgået databehandleraftaler i henhold til reglerne herom.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe sagen verserer, og i en periode på 5-10 år efter sagens afslutning. Når vi skal fastlægge, hvor længe vi opbevarer sagens akter, og herunder dine personoplysninger, vil vi lægge vægt på om der er opstået uenighed vedrørende sagsbehandlingen, og hvor længe vi risikerer at blive mødt med krav i anledning af sagens behandling.

Uanset ovenstående er vi dog forpligtede til at gemme stamoplysninger (navn og adresse) og en beskrivelse af, hvad sagen handler om, i en periode uden tidsbegrænsning. Dette skyldes, at vi i henhold til de advokatetiske regler skal være i stand til at afdække eventuelle interessekonflikter.

 1. KØB OG SALG AF BOLIG

– sager, hvor vi bistår dig i forbindelse med boligkøb og boligsalg

Hvilke personoplysninger behandler vi og hvor får vi dem fra?

Vi indsamler og behandler de personoplysninger om dig, som du – og evt. din ægtefælle / samlever –

selv afgiver til os som led i varetagelsen af din sag.

Dette omfatter dit navn, adresse og kontaktoplysninger (telefonnummer og e-mail adresse), samt øvrige relevante oplysninger for vores rådgivning i den konkrete sag, f.eks. oplysninger om beskæftigelse, sociale forhold, familieforhold og økonomiske forhold, herunder løn og gæld, bank- og

kontooplysninger, CPR-nr., og i visse tilfælde opholdstilladelse (hvis du ikke er dansk statsborger).

Vi behandler som udgangspunkt ingen følsomme personoplysninger om dig (som defineret i databeskyttelsesforordningen). Det kan dog i visse tilfælde være nødvendigt, at vi behandler følsomme personoplysninger i form af oplysninger om din race eller etniske oprindelse.

I visse tilfælde kan det være relevant at indhente oplysninger om dig fra tredjepart, f.eks. din bank. Dette sker efter aftale med dig. Hvis du ikke opfylder betingelserne for erhvervelse af helårsbolig, er det nødvendigt at indhente tilladelse fra Civilstyrelsen.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Vi bruger ovenstående oplysninger om dig til at varetage dine interesser i forbindelse med sagen, som

er beskrevet nærmere i vores aftalebrev.

Vi behandler alene følsomme personoplysninger om dig, f.eks. oplysninger om race eller etnisk oprindelse, såfremt det er nødvendigt for at opnå tilladelse til at erhverve helårsbolig i Danmark.

Vi behandler dit navn, adresse og øvrige kontaktoplysninger for at vide hvem du er og varetage kontakten med dig.

Vi kan også benytte din e-mail adresse til at sende dig relevant information om vores ydelser indenfor sagsområdet, f.eks. orientering om ny lovgivning, retspraksis mv. Du kan altid frabede dig sådanne henvendelser ved at framelde dig i forbindelse med den konkrete kommunikation eller ved at kontakte os direkte.

Du kan endvidere tilmelde dig vores nyhedsbreve på vores hjemmeside, som vedrører både private og erhvervsmæssige emner.

Vi behandler dit CPR-nr., hvis det er relevant med henblik på at kommunikere med offentlige myndigheder, herunder i forbindelse med tinglysning af skøde, og for at opfylde kravene om kundekendskab i hvidvaskloven. Du kan læse mere herom i dit aftalebrev.

Hvad er retsgrundlaget for vores behandling?

Vi behandler dine personoplysninger på følgende grundlag:

 • Opfyldelse af vores aftale med dig om juridisk bistand, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b
 • Kommunikation med offentlige myndigheder / registrering i offentlige registre, hvor det er nødvendigt med entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2 (CPR-nr.)
 • Opfyldelse af hvidvasklovens § 11 (CPR-nr.)
 • Fastlægge, gøre gældende eller forsvare et retskrav, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f (følsomme oplysninger), herunder tilladelse til at erhverve helårsbolig i Danmark, jf. erhvervelsesloven
 • Retlige forpligtelser, herunder de Advokatetiske Regler, bogføringsloven, databeskyttelsesloven m.v.

Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med sagens behandling kan det blive aktuelt at videregive personoplysninger om dig til fx:

 • Ejendomsmægler
 • Banker involveret i sagen
 • Eventuel advokat for sælger
 • Offentlige myndigheder, f.eks. Tinglysningen, Civilstyrelsen
 • Andre relevante parter/aktører, som indgår i din sag

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre parter, medmindre det er nødvendigt af hensyn til sagens varetagelse eller opfyldelse af lovkrav.

Vi overlader herudover personoplysninger om dig til udvalgte databehandlere, herunder leverandører af vores it-løsninger, som efter aftale med os behandler personoplysninger på vores vegne og efter instruks fra os. Alle data opbevares indenfor EU/EØS, og der er indgået databehandleraftaler i henhold til reglerne herom.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe sagen verserer, og i en periode på 5-10 år efter sagens afslutning. Når vi skal fastlægge, hvor længe vi opbevarer sagens akter, og herunder dine personoplysninger, vil vi lægge vægt på om der er opstået uenighed vedrørende sagsbehandlingen, og hvor længe vi risikerer at blive mødt med krav i anledning af sagens behandling.

Uanset ovenstående er vi dog forpligtede til at gemme stamoplysninger (navn og adresse) og en beskrivelse af, hvad sagen handler om, i en periode uden tidsbegrænsning. Dette skyldes, at vi i henhold til de advokatetiske regler skal være i stand til at afdække eventuelle interessekonflikter.

 1. BYGGESAGER

– sager, hvor vi bistår dig i forbindelse med byggesager

Hvilke personoplysninger behandler vi og hvor får vi dem fra?

Vi indsamler og behandler de personoplysninger om dig, som du selv afgiver til os som led i

varetagelsen af din sag.

Dette omfatter dit navn, adresse og kontaktoplysninger (telefonnummer og e-mail adresse), samt øvrige relevante oplysninger for vores rådgivning i den konkrete sag, f.eks. oplysninger om familieforhold, økonomiske forhold, herunder løn og gæld, bank- og kontooplysninger og i visse tilfælde CPR-nr.

Vi behandler som udgangspunkt ingen følsomme personoplysninger om dig (som defineret i databeskyttelsesforordningen).

Undervejs i sagen kan det ske, at vi modtager personoplysninger om dig fra en modpart, modpartens advokat eller andre relevante parter. I det omfang oplysningerne er relevante, opbevarer vi dem til brug for sagen. Du modtager altid en kopi.

I visse tilfælde kan det være relevant at indhente oplysninger om dig fra tredjepart, f.eks. din bank. Dette sker efter aftale med dig.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Vi bruger ovenstående oplysninger om dig til at varetage dine interesser i forbindelse med sagen, som

er beskrevet nærmere i vores aftalebrev.

Vi behandler dit navn, adresse og øvrige kontaktoplysninger for at vide hvem du er og varetage kontakten med dig.

Vi kan også benytte din e-mail adresse til at sende dig relevant information om vores ydelser indenfor sagsområdet, f.eks. orientering om ny lovgivning, retspraksis m.v.. Du kan altid frabede dig sådanne henvendelser ved at framelde dig i forbindelse med den konkrete kommunikation eller ved at kontakte os direkte.

Du kan endvidere tilmelde dig vores nyhedsbreve på vores hjemmeside, som vedrører både private og erhvervsmæssige emner.

Vi behandler dit CPR-nr., hvis det er relevant med henblik på at kommunikere med offentlige myndigheder, herunder i forbindelse med tinglysning og eventuelt for at opfylde kravene om kundekendskab i hvidvaskloven. Du kan læse mere herom i dit aftalebrev.

Hvad er retsgrundlaget for vores behandling?

Vi behandler dine personoplysninger på følgende grundlag:

 • Opfyldelse af vores aftale med dig om juridisk bistand, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b
 • Kommunikation med offentlige myndigheder / registrering i offentlige registre, hvor det er nødvendigt med entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2 (CPR-nr.)
 • Opfyldelse af hvidvasklovens § 11 (CPR-nr.)
 • Retlige forpligtelser, herunder de Advokatetiske Regler, bogføringsloven, databeskyttelsesloven m.v.

Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med sagens behandling kan det blive aktuelt at videregive personoplysninger om dig til:

 • Modpart og eventuel advokat
 • Offentlige myndigheder, f.eks. kommune, Tinglysningen, Civilstyrelsen i forbindelse med ansøgning om fri proces, retten m.v.
 • Andre relevante parter/aktører, som indgår i din sag

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre parter, medmindre det er nødvendigt af hensyn til sagens varetagelse eller opfyldelse af lovkrav.

Vi overlader herudover personoplysninger om dig til udvalgte databehandlere, herunder leverandører af vores it-løsninger, som efter aftale med os behandler personoplysninger på vores vegne og efter instruks fra os. Alle data opbevares indenfor EU/EØS, og der er indgået databehandleraftaler i henhold til reglerne herom.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe sagen verserer, og i en periode på 5-10 år efter sagens afslutning. Når vi skal fastlægge, hvor længe vi opbevarer sagens akter, og herunder dine personoplysninger, vil vi lægge vægt på om der er opstået uenighed vedrørende sagsbehandlingen, og hvor længe vi risikerer at blive mødt med krav i anledning af sagens behandling.

Uanset ovenstående er vi dog forpligtede til at gemme stamoplysninger (navn og adresse) og en beskrivelse af, hvad sagen handler om, i en periode uden tidsbegrænsning. Dette skyldes, at vi i henhold til de advokatetiske regler skal være i stand til at afdække eventuelle interessekonflikter.

 1. STRAFFESAGER

– sager, hvor vi bistår dig i forhold til skyldsspørgsmål og strafudmåling

Hvilke personoplysninger behandler vi og hvor får vi dem fra?

Vi indsamler og behandler de personoplysninger om dig, som du selv afgiver til os som led i

varetagelsen af din sag.

Dette omfatter dit navn, adresse og kontaktoplysninger (telefonnummer og e-mail adresse), samt øvrige relevante oplysninger for vores rådgivning i den konkrete sag, f.eks. oplysninger om beskæftigelse, sociale forhold, familieforhold og økonomiske forhold, herunder løn og gæld, dit CPR-nr. samt oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser.

Vi behandler ofte en række følsomme personoplysninger om dig (som defineret i databeskyttelsesforordningen), f.eks. oplysninger om race eller etnisk oprindelse, religiøs overbevisning, genetiske data, helbredsoplysninger og oplysninger vedrørende seksuelle forhold eller orientering.

Undervejs i sagen modtager vi personoplysninger om dig fra andre parter, herunder retten, politiet og anklagemyndigheden. I det omfang retsplejelovens regler giver mulighed herfor, har du mulighed for at blive gjort bekendt med indholdet. Visse oplysninger kan dog være underlagt et krav om hemmeligholdelse, hvorfor vi ikke må dele sådanne oplysninger med dig.

I visse tilfælde kan det være relevant at indhente oplysninger om dig fra tredjepart, f.eks. kommune eller andre offentlige myndigheder. Dette sker efter aftale med dig.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Vi bruger ovenstående oplysninger om dig til at varetage dine interesser i forbindelse med sagen, som

er beskrevet nærmere i vores aftalebrev.

Vi behandler følsomme personoplysninger om dig for at fastlægge, gøre gældende eller forsvare et retskrav som led i din straffesag.

Vi behandler dit navn, adresse og øvrige kontaktoplysninger for at vide hvem du er og varetage kontakten med dig.

Vi kan også benytte din e-mail adresse til at sende dig relevant information om vores ydelser indenfor sagsområdet, f.eks. orientering om ny lovgivning, retspraksis m.v.. Du kan altid frabede dig sådanne henvendelser ved at framelde dig i forbindelse med den konkrete kommunikation eller ved at kontakte os direkte.

Du kan endvidere tilmelde dig vores nyhedsbreve på vores hjemmeside, som vedrører både private og erhvervsmæssige emner.

Vi behandler dit CPR-nr. med henblik på at kommunikere med retten, anklagemyndigheden og øvrige offentlige myndigheder.

Hvad er retsgrundlaget for vores behandling?

Vi behandler dine personoplysninger på følgende grundlag:

 • Opfyldelse af en retlig forpligtelse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, idet vi som advokater er beskikket af retten til at repræsentere dig i forbindelse med straffesagen
 • Opfyldelse af vores aftale med dig, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (hvis vi ikke er beskikket af retten)
 • Kommunikation med offentlige myndigheder, hvor det er nødvendigt med entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2 (CPR-nr.)
 • Fastlægge, gøre gældende eller forsvare et retskrav, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f og databeskyttelseslovens § 8, stk. 3-5 (følsomme oplysninger og oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser)
 • Retlige forpligtelser, herunder de Advokatetiske Regler, bogføringsloven, databeskyttelsesloven m.v.

Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med sagens behandling kan det blive aktuelt at videregive personoplysninger om dig til:

 • Domstolene
 • Anklagemyndigheden
 • Andre offentlige myndigheder, f.eks. politiet
 • Andre relevante parter/aktører, som indgår i din sag

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre parter, medmindre det er nødvendigt af hensyn til sagens varetagelse eller opfyldelse af lovkrav.

Vi overlader herudover personoplysninger om dig til udvalgte databehandlere, herunder leverandører af vores it-løsninger, som efter aftale med os behandler personoplysninger på vores vegne og efter instruks fra os. Alle data opbevares indenfor EU/EØS, og der er indgået databehandleraftaler i henhold til reglerne herom.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe sagen verserer, og i en periode på 5-10 år efter sagens afslutning. Når vi skal fastlægge, hvor længe vi opbevarer sagens akter, og herunder dine personoplysninger, vil vi lægge vægt på om der er opstået uenighed vedrørende sagsbehandlingen, og hvor længe vi risikerer at blive mødt med krav i anledning af sagens behandling.

Uanset ovenstående er vi dog forpligtede til at gemme stamoplysninger (navn og adresse) og en beskrivelse af, hvad sagen handler om, i en periode uden tidsbegrænsning. Dette skyldes, at vi i henhold til de advokatetiske regler skal være i stand til at afdække eventuelle interessekonflikter.

 1. ANSÆTTELSESRETLIGE FORHOLD

– sager, hvor vi bistår dig i forbindelse ansættelsesretlige spørgsmål, ansættelseskontrakt, tvist med arbejdsgiver m.v.

Hvilke personoplysninger behandler vi og hvor får vi dem fra?

Vi indsamler og behandler de personoplysninger om dig, som du selv afgiver til os som led i

varetagelsen af din sag.

Dette omfatter dit navn, adresse og kontaktoplysninger (telefonnummer og e-mail adresse), samt øvrige relevante oplysninger for vores rådgivning i den konkrete sag, f.eks. oplysninger om beskæftigelse og økonomiske forhold, herunder løn og gæld. I visse sager behandler vi også dit CPR-nr.

Vi behandler i visse tilfælde følsomme personoplysninger om dig (som defineret i

databeskyttelsesforordningen), særligt i form af oplysninger om fagforeningsmæssigt tilhørsforhold eller helbredsoplysninger.

Undervejs i sagen kan det ske, at vi modtager personoplysninger om dig fra en modpart, modpartens advokat, din arbejdsgiver eller andre relevante parter. I det omfang oplysningerne er relevante, opbevarer vi dem til brug for sagen. Du modtager altid en kopi.

I visse tilfælde kan det være relevant at indhente oplysninger om dig fra tredjepart, f.eks. kommune, din nuværende eller tidligere arbejdsgiver(e). Dette sker efter aftale med dig.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Vi bruger ovenstående oplysninger om dig til at varetage dine interesser i forbindelse med sagen, som

er beskrevet nærmere i vores aftalebrev.

Såfremt vi behandler følsomme personoplysninger om dig i form af fagforeningsmæssigt tilhørsforhold eller helbredsoplysninger, er det fordi det er nødvendigt for at fastlægge, gøre gældende eller forsvare et retskrav i forbindelse med din sag.

Vi behandler dit navn, adresse og øvrige kontaktoplysninger for at vide hvem du er og varetage kontakten med dig.

Vi kan også benytte din e-mail adresse til at sende dig relevant information om vores ydelser indenfor sagsområdet, f.eks. orientering om ny lovgivning, retspraksis m.v.. Du kan altid frabede dig sådanne henvendelser ved at framelde dig i forbindelse med den konkrete kommunikation eller ved at kontakte os direkte.

Du kan endvidere tilmelde dig vores nyhedsbreve på vores hjemmeside, som vedrører både private og erhvervsmæssige emner.

Vi behandler dit CPR-nr., hvis det er relevant med henblik på at kommunikere med offentlige myndigheder.

Hvad er retsgrundlaget for vores behandling?

Vi behandler dine personoplysninger på følgende grundlag:

 • Opfyldelse af vores aftale med dig om juridisk bistand, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b
 • Kommunikation med offentlige myndigheder / registrering i offentlige registre, hvor det er nødvendigt med entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2 (CPR-nr.)
 • Fastlægge, gøre gældende eller forsvare et retskrav, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f (følsomme oplysninger)
 • Retlige forpligtelser, herunder de Advokatetiske Regler, bogføringsloven, databeskyttelsesloven m.v.

Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med sagens behandling kan det blive aktuelt at videregive personoplysninger om dig til:

 • Din nuværende eller tidligere arbejdsgiver
 • Advokat for modpart
 • Fagforening
 • Offentlige myndigheder, f.eks. retten
 • Andre relevante parter/aktører, som indgår i din sag

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre parter, medmindre det er nødvendigt af hensyn til sagens varetagelse eller opfyldelse af lovkrav.

Vi overlader herudover personoplysninger om dig til udvalgte databehandlere, herunder leverandører af vores it-løsninger, som efter aftale med os behandler personoplysninger på vores vegne og efter instruks fra os. Alle data opbevares indenfor EU/EØS, og der er indgået databehandleraftaler i henhold til reglerne herom.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe sagen verserer, og i en periode på 5-10 år efter sagens afslutning. Når vi skal fastlægge, hvor længe vi opbevarer sagens akter, og herunder dine personoplysninger, vil vi lægge vægt på om der er opstået uenighed vedrørende sagsbehandlingen, og hvor længe vi risikerer at blive mødt med krav i anledning af sagens behandling.

Uanset ovenstående er vi dog forpligtede til at gemme stamoplysninger (navn og adresse) og en beskrivelse af, hvad sagen handler om, i en periode uden tidsbegrænsning. Dette skyldes, at vi i henhold til de advokatetiske regler skal være i stand til at afdække eventuelle interessekonflikter.

 1. LEJERETLIGE FORHOLD

– sager, hvor vi bistår dig i forbindelse lejeretlige spørgsmål, lejekontrakt, tvister m.v.

Hvilke personoplysninger behandler vi og hvor får vi dem fra?

Vi indsamler og behandler de personoplysninger om dig, som du selv afgiver til os som led i

varetagelsen af din sag.

Dette omfatter dit navn, adresse og kontaktoplysninger (telefonnummer og e-mail adresse), samt øvrige relevante oplysninger for vores rådgivning i den konkrete sag, f.eks. oplysninger om økonomiske forhold, herunder løn og gæld, bank- og kontooplysninger. I visse sager behandler vi også dit CPR-nr.

Vi behandler som udgangspunkt ingen følsomme personoplysninger om dig (som defineret i databeskyttelsesforordningen).

Undervejs i sagen kan det ske, at vi modtager personoplysninger om dig fra en modpart, modpartens advokat, udlejer, naboer eller andre relevante parter. I det omfang oplysningerne er relevante, opbevarer vi dem til brug for sagen. Du modtager altid en kopi.

I visse tilfælde kan det være relevant at indhente oplysninger om dig fra tredjepart, f.eks. kommune, udlejer eller lejere. Dette sker efter aftale med dig.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Vi bruger ovenstående oplysninger om dig til at varetage dine interesser i forbindelse med sagen, som

er beskrevet nærmere i vores aftalebrev.

Vi behandler dit navn, adresse og øvrige kontaktoplysninger for at vide hvem du er og varetage kontakten med dig.

Vi kan også benytte din e-mail adresse til at sende dig relevant information om vores ydelser indenfor sagsområdet, f.eks. orientering om ny lovgivning, retspraksis m.v.. Du kan altid frabede dig sådanne henvendelser ved at framelde dig i forbindelse med den konkrete kommunikation eller ved at kontakte os direkte.

Du kan endvidere tilmelde dig vores nyhedsbreve på vores hjemmeside, som vedrører både private og erhvervsmæssige emner.

Vi behandler dit CPR-nr., hvis det er relevant med henblik på at kommunikere med offentlige myndigheder.

Hvad er retsgrundlaget for vores behandling?

Vi behandler dine personoplysninger på følgende grundlag:

 • Opfyldelse af vores aftale med dig om juridisk bistand, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b
 • Kommunikation med offentlige myndigheder / registrering i offentlige registre, hvor det er nødvendigt med entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2 (CPR-nr.)
 • Retlige forpligtelser, herunder de Advokatetiske Regler, bogføringsloven, databeskyttelsesloven m.v.

Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med sagens behandling kan det blive aktuelt at videregive personoplysninger om dig til:

 • Din nuværende eller tidligere udlejer / lejer
 • Advokat for modpart
 • Huslejenævnet
 • Din retshjælpsforsikring
 • Offentlige myndigheder, f.eks. retten eller Civilstyrelsen i forbindelse med ansøgning om fri proces
 • Andre relevante parter/aktører, som indgår i din sag

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre parter, medmindre det er nødvendigt af hensyn til sagens varetagelse eller opfyldelse af lovkrav.

Vi overlader herudover personoplysninger om dig til udvalgte databehandlere, herunder leverandører af vores it-løsninger, som efter aftale med os behandler personoplysninger på vores vegne og efter instruks fra os. Alle data opbevares indenfor EU/EØS, og der er indgået databehandleraftaler i henhold til reglerne herom.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe sagen verserer, og i en periode på 5-10 år efter sagens afslutning. Når vi skal fastlægge, hvor længe vi opbevarer sagens akter, og herunder dine personoplysninger, vil vi lægge vægt på om der er opstået uenighed vedrørende sagsbehandlingen, og hvor længe vi risikerer at blive mødt med krav i anledning af sagens behandling.

Uanset ovenstående er vi dog forpligtede til at gemme stamoplysninger (navn og adresse) og en beskrivelse af, hvad sagen handler om, i en periode uden tidsbegrænsning. Dette skyldes, at vi i henhold til de advokatetiske regler skal være i stand til at afdække eventuelle interessekonflikter.

 1. PERSONSKADESAGER

– sager, hvor vi bistår dig i forbindelse med personskadesag, herunder mulighed for erstatning og/eller godtgørelse

Hvilke personoplysninger behandler vi og hvor får vi dem fra?

Vi indsamler og behandler de personoplysninger om dig, som du selv afgiver til os som led i

varetagelsen af din sag

Dette omfatter dit navn, adresse og kontaktoplysninger (telefonnummer og e-mail adresse), samt øvrige relevante oplysninger for vores rådgivning i den konkrete sag, f.eks. oplysninger om beskæftigelse, økonomiske forhold, herunder løn og gæld, bank- og kontooplysninger og dit CPR-nr.

Vi behandler endvidere følsomme personoplysninger om dig (som defineret i
databeskyttelsesforordningen), særligt i form af helbredsoplysninger.

Undervejs i sagen kan det ske, at vi modtager personoplysninger om dig fra en modpart, modpartens advokat, din arbejdsgiver eller andre relevante parter. I det omfang oplysningerne er relevante, opbevarer vi dem til brug for sagen. Du modtager altid en kopi.

I visse tilfælde kan det være relevant at indhente oplysninger om dig fra tredjepart, f.eks. kommune, sundhedsfaglige myndigheder, forsikringsselskab eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Dette sker efter aftale med dig.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Vi bruger ovenstående oplysninger om dig til at varetage dine interesser i forbindelse med sagen, som

er beskrevet nærmere i vores aftalebrev.

Vi behandler følsomme personoplysninger om dig i form af helbredsoplysninger, fordi det er nødvendigt for at fastlægge, gøre gældende eller forsvare et retskrav i forbindelse med din erstatningssag.

Vi behandler dit navn, adresse og øvrige kontaktoplysninger for at vide hvem du er og varetage kontakten med dig.

Vi kan også benytte din e-mail adresse til at sende dig relevant information om vores ydelser indenfor sagsområdet, f.eks. orientering om ny lovgivning, retspraksis m.v.. Du kan altid frabede dig sådanne henvendelser ved at framelde dig i forbindelse med den konkrete kommunikation eller ved at kontakte os direkte.

Du kan endvidere tilmelde dig vores nyhedsbreve på vores hjemmeside, som vedrører både private og erhvervsmæssige emner.

Vi behandler dit CPR-nr., hvis det er relevant med henblik på at kommunikere med offentlige myndigheder.

Hvad er retsgrundlaget for vores behandling?

Vi behandler dine personoplysninger på følgende grundlag:

 • Opfyldelse af vores aftale med dig om juridisk bistand, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b
 • Kommunikation med offentlige myndigheder, hvor det er nødvendigt med entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2 (CPR-nr.)
 • Fastlægge, gøre gældende eller forsvare et retskrav, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f (følsomme oplysninger)
 • Retlige forpligtelser, herunder de Advokatetiske Regler, bogføringsloven, databeskyttelsesloven m.v.

Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med sagens behandling kan det blive aktuelt at videregive personoplysninger om dig til fx:

 • Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
 • Forsikringsselskab
 • Advokat for modpart
 • Offentlige myndigheder, herunder retten, Retslægerådet, Civilstyrelsen i forbindelse med ansøgning om fri proces
 • Andre relevante parter/aktører, som indgår i din sag

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre parter, medmindre det er nødvendigt af hensyn til sagens varetagelse eller opfyldelse af lovkrav.

Vi overlader herudover personoplysninger om dig til udvalgte databehandlere, herunder leverandører af vores it-løsninger, som efter aftale med os behandler personoplysninger på vores vegne og efter instruks fra os. Alle data opbevares indenfor EU/EØS, og der er indgået databehandleraftaler i henhold til reglerne herom.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe sagen verserer, og i en periode på 5-10 år efter sagens afslutning. Når vi skal fastlægge, hvor længe vi opbevarer sagens akter, og herunder dine personoplysninger, vil vi lægge vægt på om der er opstået uenighed vedrørende sagsbehandlingen, og hvor længe vi risikerer at blive mødt med krav i anledning af sagens behandling.

Uanset ovenstående er vi dog forpligtede til at gemme stamoplysninger (navn og adresse) og en beskrivelse af, hvad sagen handler om, i en periode uden tidsbegrænsning. Dette skyldes, at vi i henhold til de advokatetiske regler skal være i stand til at afdække eventuelle interessekonflikter.

 1. TVISTER (INKASSO OG RETSSAGER)

– sager, hvor vi bistår dig i forbindelse med en inkassosag eller en retssag (hvor sagstypen ikke er omfattet af pkt. 1-10)

Hvilke personoplysninger behandler vi og hvor får vi dem fra?

Vi indsamler og behandler de personoplysninger om dig, som du selv afgiver til os som led i

varetagelsen af din sag.

Dette omfatter dit navn, adresse og kontaktoplysninger (telefonnummer og e-mail adresse), samt øvrige relevante oplysninger for vores rådgivning i den konkrete sag, f.eks. oplysninger om beskæftigelse, sociale forhold, familiemæssige forhold, økonomiske forhold, herunder løn og gæld, bank- og kontooplysninger og dit CPR-nr.

Vi behandler i visse sager følsomme personoplysninger om dig (som defineret i

databeskyttelsesforordningen), f.eks. i form af helbredsoplysninger, oplysninger om etnisk oprindelse eller lign.

Undervejs i sagen kan det ske, at vi modtager personoplysninger om dig fra en modpart, modpartens advokat eller andre relevante parter. I det omfang oplysningerne er relevante, opbevarer vi dem til brug for sagen. Du modtager altid en kopi.

I visse tilfælde kan det være relevant at indhente oplysninger om dig fra tredjepart, f.eks. offentlige myndigheder. Dette sker efter aftale med dig.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Vi bruger ovenstående oplysninger om dig til at varetage dine interesser i forbindelse med sagen, som

er beskrevet nærmere i vores aftalebrev.

Vi behandler alene følsomme personoplysninger om dig, hvis det er nødvendigt for at fastlægge, gøre gældende eller forsvare et retskrav i forbindelse med din sag.

Vi behandler dit navn, adresse og øvrige kontaktoplysninger for at vide hvem du er og varetage kontakten med dig.

Vi kan også benytte din e-mail adresse til at sende dig relevant information om vores ydelser indenfor sagsområdet, f.eks. orientering om ny lovgivning, retspraksis m.v.. Du kan altid frabede dig sådanne henvendelser ved at framelde dig i forbindelse med den konkrete kommunikation eller ved at kontakte os direkte.

Du kan endvidere tilmelde dig vores nyhedsbreve på vores hjemmeside, som vedrører både private og erhvervsmæssige emner.

Hvad er retsgrundlaget for vores behandling?

Vi behandler dine personoplysninger på følgende grundlag:

 • Opfyldelse af vores aftale med dig om juridisk bistand, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b
 • Kommunikation med offentlige myndigheder / registrering i offentlige registre, hvor det er nødvendigt med entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2 (CPR-nr.)
 • Fastlægge, gøre gældende eller forsvare et retskrav, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f (følsomme oplysninger)
 • Retlige forpligtelser, herunder de Advokatetiske Regler, bogføringsloven, databeskyttelsesloven m.v.

Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med sagens behandling kan det blive aktuelt at videregive personoplysninger om dig til:

 • Modpart / advokat for modpart
 • Offentlige myndigheder, herunder retten eller fogedretten
 • Andre relevante parter/aktører, som indgår i din sag

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre parter, medmindre det er nødvendigt af hensyn til sagens varetagelse eller opfyldelse af lovkrav.

Vi overlader herudover personoplysninger om dig til udvalgte databehandlere, herunder leverandører af vores it-løsninger, som efter aftale med os behandler personoplysninger på vores vegne og efter instruks fra os. Alle data opbevares indenfor EU/EØS, og der er indgået databehandleraftaler i henhold til reglerne herom.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe sagen verserer, og i en periode på 5-10 år efter sagens afslutning. Når vi skal fastlægge, hvor længe vi opbevarer sagens akter, og herunder dine personoplysninger, vil vi lægge vægt på om der er opstået uenighed vedrørende sagsbehandlingen, og hvor længe vi risikerer at blive mødt med krav i anledning af sagens behandling.

Uanset ovenstående er vi dog forpligtede til at gemme stamoplysninger (navn og adresse) og en beskrivelse af, hvad sagen handler om, i en periode uden tidsbegrænsning. Dette skyldes, at vi i henhold til de advokatetiske regler skal være i stand til at afdække eventuelle interessekonflikter.

Klienter – virksomheder, foreninger, organisationer m.v.

INFORMATION OM DREISTSTORGAARD ADVOKATER A/S BEHANDLING AF

PERSONOPLYSNINGER

TIL ERHVERVSKLIENTER

Senest opdateret den 1. september 2019

Når vi som advokatvirksomhed håndterer sager for virksomheder, behandler vi personoplysninger om virksomhedens ejere eller ledelse.

I henhold til databeskyttelsesforordningen skal DreistStorgaard Advokater A/S som dataansvarlig informere dig om, hvordan vi behandler og beskytter dine personoplysninger. Nedenfor kan du læse nærmere om, hvilke oplysninger vi behandler om dig i forbindelse med sagens behandling. Hvis der er væsentlige afvigelser i din konkrete sag, informerer vi dig særskilt herom.

Derudover opfordrer vi dig til at læse vores generelle information om beskyttelse af personoplysninger, som indeholder kontaktoplysninger til vores persondataansvarlige, ligesom du heri kan læse mere om de generelle rettigheder samt klagevejledning til Datatilsynet.

Du finder den generelle information her: Persondatapolitik

Du skal være opmærksom på, at når vi som led i varetagelsen af sagen behandler personoplysninger om andre end dig, f.eks. en modpart eller medarbejdere i virksomheden (f.eks. hvis der er tale om en tvist med en medarbejder, eller hvis der er tale om salg af din virksomhed og køber skal have adgang til oplysninger om dine medarbejdere), er vi også dataansvarlig overfor disse personer og skal derfor informere dem om, hvordan vi behandler deres personoplysninger. Oplysningspligten indtræder først på det tidspunkt, hvor vores tavshedspligt som advokater ikke længere anses for relevant, og hvor det kan ske uden at skade sagen. Vi orienterer dig, hvis vi vurderer, det bliver aktuelt at opfylde oplysningspligten og dermed rette henvendelse til de pågældende personer.

Hvilke personoplysninger behandler vi og hvor får vi dem fra?

Vi indsamler og behandler de personoplysninger om dig, som du eller en anden fra virksomheden

afgiver til os som led i varetagelsen af sagen.

Dette omfatter dit navn og kontaktoplysninger (telefonnummer og e-mail adresse), stilling samt øvrige relevante oplysninger for vores rådgivning i den konkrete sag, f.eks. ejerforhold, fysisk adresse m.v. I visse sager har vi brug for dit CPR-nr.

Vi behandler som udgangspunkt ingen følsomme personoplysninger om dig (som defineret i databeskyttelsesforordningen).

Undervejs i sagen kan det ske, at vi modtager personoplysninger om dig fra en modpart, modpartens advokat eller andre relevante parter. I det omfang oplysningerne er relevante, opbevarer vi dem til brug for sagen. Du modtager altid en kopi.

I visse tilfælde kan det være relevant at indhente oplysninger om dig fra tredjepart, f.eks. Erhvervsstyrelsen eller andre offentlige myndigheder. Dette sker som led i vores varetagelse af sagen.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Vi bruger ovenstående oplysninger om dig til at varetage dine interesser som ejer eller virksomhedens

interesser i forbindelse med sagen, som er beskrevet nærmere i vores aftalebrev.

Vi behandler dit navn, adresse og øvrige kontaktoplysninger for at vide hvem du er og varetage kontakten med dig.

Vi kan også benytte din e-mail adresse til at sende dig relevant information om vores ydelser indenfor sagsområdet, f.eks. orientering om ny lovgivning, retspraksis m.v. Du kan altid frabede dig sådanne henvendelser ved at framelde dig i forbindelse med den konkrete kommunikation eller ved at kontakte os direkte.

Du kan endvidere tilmelde dig vores nyhedsbreve på vores hjemmeside, som vedrører både private og erhvervsmæssige emner.

Vi behandler dit CPR-nr., hvis det er relevant med henblik på at kunne kommunikere med offentlige myndigheder, med henblik på at foretage tinglysning, registrering af ledelseshverv, ejerforhold eller lign.

Vi behandler ligeledes dit CPR-nr., hvis vores bistand omfatter transaktioner omfattet af hvidvaskloven, hvorefter vi skal opfylde særlige krav om kundekendskab. Transaktioner omfattet af hvidvaskloven kan f.eks. være stiftelse af et selskab eller andre selskabsretlige dispositioner, der omfatter en transaktion, herunder salg af fast ejendom.

Hvad er retsgrundlaget for vores behandling?

Vi behandler dine personoplysninger på følgende grundlag:

 • Opfyldelse af vores aftale med dig om juridisk bistand, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (hvis du er ejer af virksomheden)
 • En berettiget og legitim interesse i at varetage sagen på vegne af virksomheden og evt. ejer(e), jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f
 • Kommunikation med offentlige myndigheder / registrering i offentlige registre, hvor det er nødvendigt med entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2 (CPR-nr.)
 • Opfyldelse af hvidvasklovens § 11 (CPR-nr.)
 • Retlige forpligtelser, herunder de Advokatetiske Regler, bogføringsloven, databeskyttelsesloven m.v.

Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med sagens behandling kan det blive aktuelt at videregive personoplysninger om dig til:

 • Modpart / advokat for modpart
 • Offentlige myndigheder, herunder retten
 • Andre relevante parter/aktører, som indgår i din sag

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre parter, medmindre det er nødvendigt af hensyn til sagens varetagelse eller opfyldelse af lovkrav.

Vi overlader herudover personoplysninger om dig til udvalgte databehandlere, herunder leverandører af vores it-løsninger, som efter aftale med os behandler personoplysninger på vores vegne og efter instruks fra os. Alle data opbevares indenfor EU/EØS, og der er indgået databehandleraftaler i henhold til reglerne herom.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe sagen verserer, og i en periode på 5-10 år efter sagens afslutning. Når vi skal fastlægge, hvor længe vi opbevarer sagens akter, og herunder dine personoplysninger, vil vi lægge vægt på om der er opstået uenighed vedrørende sagsbehandlingen, og hvor længe vi risikerer at blive mødt med krav i anledning af sagens behandling.

Uanset ovenstående er vi dog forpligtede til at gemme stamoplysninger (navn og adresse) og en beskrivelse af, hvad sagen handler om, i en periode uden tidsbegrænsning. Dette skyldes, at vi i henhold til de advokatetiske regler skal være i stand til at afdække eventuelle interessekonflikter.

Modparter og øvrige sagsparter

INFORMATION OM DREISTSTORGAARD ADVOKATER A/S BEHANDLING AF

PERSONOPLYSNINGER

TIL MODPARTER OG ØVRIGE SAGSPARTER

Senest opdateret den 1. september 2019

Når vi som advokatvirksomhed varetager sager på vegne af vores klienter, gør vi det for at løse en opgave, vores klient har bedt os om at bistå med, eller fordi vores bistand følger af en beskikkelse eller autorisation fra retten. I visse sager indebærer vores sagsbehandling, at vi behandler personoplysninger om andre end vores klienter, det være sig modparter i en sag, eller øvrige parter, som er involveret i en sag – f.eks. vidner, skønsmænd m.v. I sådanne tilfælde er DreistStorgaard Advokater A/S dataansvarlig og vi skal informere modparter og øvrige sagsparter om, hvordan vi behandler deres personoplysninger.

Hvis du er modpart eller på anden vis part i en sag, som vi behandler på vegne af en af vores klienter, kan du nedenfor læse nærmere om, hvilke oplysninger, vi behandler om dig i forbindelse med den sagstype, du er involveret i. Hvis der er væsentlige afvigelser i den konkrete sag, informerer vi dig særskilt.

Bemærk at vores oplysningspligt ikke gælder overfor såkaldte bi-personer, det vil sige personer, som ikke spiller en egentlig rolle i en sag, men som f.eks. nævnes i korrespondance. Hvis du er i tvivl om din status, er du velkommen til at kontakte os. Selvom vi ikke skal informere bi-personer om behandlingen af deres personoplysninger, efterlever vores behandling af deres personoplysninger naturligvis de gældende persondataregler. Du kan læse mere i vores generelle information om beskyttelse af personoplysninger nedenfor.

Du skal være opmærksom på, at når vi som led i varetagelsen af en sag behandler personoplysninger om dig, f.eks. som modpart, indtræder pligten til at informere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger på forskellige tidspunkter, afhængig af sagens karakter. F.eks. indtræder oplysningspligten først på det tidspunkt, hvor vores tavshedspligt som advokater ikke længere anses for relevant, og hvor det kan ske uden at skade sagens forberedelse. Hvis du er repræsenteret af advokat, vil vi typisk opfylde vores oplysningspligt ved at bede din advokat om at henvise dig til at læse denne information.

Udover at læse den specifikke information nedenfor, opfordrer vi dig til at læse vores generelle information om persondatabeskyttelse, som indeholder kontaktoplysninger til vores persondataansvarlige, ligesom du heri kan læse mere om de generelle rettigheder samt klagevejledning til Datatilsynet.

Du finder den generelle information her: Persondatapolitik

Denne information om behandling af personoplysninger omfatter følgende kategorier af personer: A. Modparter, der optræder i privat regi

 1. Modparter, der optræder som led i erhverv
 • Øvrige sagsparter (vidner, skønsmænd m.v.)
 1. MODPARTER (PRIVAT)
  Vælg din sagstype her
 2. Skilsmisse og samlivsophævelse (skilsmisse, bodeling, forældremyndighed, tvangsfjernelse, børnebortførelse m.v.)
 3. Ægteskab og samliv (ægtepagt, fremtidsfuldmagt, samlivskontrakt m.v.)
 4. Arv og testamente
 5. Dødsbobehandling (autoriseret bobestyrer og privat skifte)
 6. Køb af bolig
 7. Byggesager
 8. Straffesager
 9. Ansættelsesretlige forhold (ansættelsesretlige spørgsmål, ansættelseskontrakt, tvister med arbejdsgiver m.v.)
 10. Lejeretlige forhold (lejeretlige spørgsmål, lejekontrakt, tvister m.v.)
 11. Personskadesager
 12. Retssager (hvor sagstypen ikke er omfattet af pkt. 1-10)
 13. Inkasso
 14. Tvangsauktioner
 15. MODPARTER (ERHVERV)
 16. Alle sagstyper
 17. ØVRIGE SAGSPARTER
 18. Vidner, skønsmænd m.v.
 19. SKILSMISSE OG SAMLIVSOPHÆVELSE

– sager vedrørende skilsmisse, bodeling, forældremyndighed, tvangsfjernelse, børnebortførelse m.v.

Hvilke personoplysninger behandler vi og hvor får vi dem fra?

Vi indsamler og behandler de personoplysninger om dig, som vores klient afgiver til os som led i vores

varetagelse af sagen.

Derudover indsamler og behandler vi de personoplysninger om dig, som du selv afgiver til os, eventuelt via din egen advokat.

I visse tilfælde kan det ske, at vi modtager personoplysninger om dig fra en tredjepart, f.eks. offentlige myndigheder. I det omfang vi finder oplysningerne relevante, vil de indgå i sagen, og du vil derigennem blive gjort bekendt med oplysningerne. Vi gemmer ikke oplysninger, vi ikke finder relevante for sagen.

Oplysningerne kan omfatte dit navn, adresse og kontaktoplysninger (telefonnummer og e-mail adresse), samt øvrige relevante oplysninger for vores rådgivning i den konkrete sag, f.eks. oplysninger om beskæftigelse, sociale forhold, familieforhold og økonomiske forhold, herunder løn og gæld, bank­og kontooplysninger. I visse sager har vi brug for dit CPR-nr.

Vi behandler som udgangspunkt ingen følsomme personoplysninger om dig (som defineret i databeskyttelsesforordningen). Det kan dog i visse tilfælde være nødvendigt, at vi behandler følsomme personoplysninger om dig, f.eks. oplysninger om religiøs overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold og helbredsoplysninger.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Vi bruger ovenstående oplysninger om dig til at varetage vores klients interesser i forbindelse med

sagen, og i visse sager til brug for berigtigelse af et retsforhold.

Vi behandler alene følsomme personoplysninger om dig, f.eks. helbredsoplysninger, såfremt det er nødvendigt for at fastlægge, gøre gældende eller forsvare et retskrav på vegne af vores klient.

Vi behandler dit navn, adresse og øvrige kontaktoplysninger for at vide hvem du er og varetage kontakten med dig, såfremt du ikke er repræsenteret af din egen advokat.

Vi behandler dit CPR-nr., hvis det er relevant med henblik på at kunne kommunikere med offentlige myndigheder, med henblik på at foretage tinglysning eller registrering af et retsforhold eller lign.

Hvad er retsgrundlaget for vores behandling?

Vi behandler dine personoplysninger på følgende grundlag:

 • En berettiget og legitim interesse i at varetage vores klients sag, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f
 • I visse tilfælde med henblik på at berigtige et retsforhold, hvori du er part, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b
 • Med henblik på at fastslå, gøre gældende og forsvare vores klients retsstilling i sagen, jf. art. 9, stk. 2, litra f (følsomme personoplysninger)
 • Kommunikation med offentlige myndigheder / registrering i offentlige registre, hvor det er nødvendigt med entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2 (CPR-nr.)
 • Retlige forpligtelser, herunder de Advokatetiske Regler, bogføringsloven, databeskyttelsesloven m.v.

Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med sagens behandling kan det blive aktuelt at videregive personoplysninger om dig til:

 • Vores klient(er) i sagen
 • Sagens parter og advokater
 • Domstolene
 • Andre offentlige myndigheder, f.eks. Tinglysningen, kommune, Statsforvaltning, Udenrigsministeriet (ved børnebortførelser)
 • Andre relevante parter/aktører, som indgår i din sag

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre parter, medmindre det er nødvendigt af hensyn til sagens varetagelse eller opfyldelse af lovkrav.

Vi overlader herudover personoplysninger om dig til udvalgte databehandlere, herunder leverandører af vores it-løsninger, som efter aftale med os behandler personoplysninger på vores vegne og efter instruks fra os. Alle data opbevares indenfor EU/EØS, og der er indgået databehandleraftaler i henhold til reglerne herom.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe sagen verserer, og i en periode på 5-10 år efter sagens afslutning. Når vi skal fastlægge, hvor længe vi opbevarer sagens akter, og herunder dine personoplysninger, vil vi lægge vægt på om der er opstået uenighed vedrørende sagsbehandlingen, og hvor længe vi risikerer at blive mødt med krav i anledning af sagens behandling.

Uanset ovenstående er vi dog forpligtede til at gemme stamoplysninger (navn og adresse) og en beskrivelse af, hvad sagen handler om, i en periode uden tidsbegrænsning. Dette skyldes, at vi i henhold til de advokatetiske regler skal være i stand til at afdække eventuelle interessekonflikter.

 1. ÆGTESKAB OG SAMLIV

– sager vedrørende ægtepagt, fremtidsfuldmagt, samlivskontrakt m.v.

Hvilke personoplysninger behandler vi og hvor får vi dem fra?

Vi indsamler og behandler de personoplysninger om dig, som vores klient afgiver til os som led i vores

varetagelse af sagen.

Derudover indsamler og behandler vi de personoplysninger om dig, som du selv afgiver til os, eventuelt via din egen advokat.

I visse tilfælde kan det ske, at vi modtager personoplysninger om dig fra en tredjepart, f.eks. offentlige myndigheder. I det omfang vi finder oplysningerne relevante, vil de indgå i sagen, og du vil derigennem blive gjort bekendt med oplysningerne. Vi gemmer ikke oplysninger, vi ikke finder relevante for sagen.

Oplysningerne kan omfatte dit navn, adresse og kontaktoplysninger (telefonnummer og e-mail adresse), samt øvrige relevante oplysninger for vores rådgivning i den konkrete sag, f.eks. oplysninger om beskæftigelse, sociale forhold, familieforhold og økonomiske forhold, herunder løn og gæld, bank­og kontooplysninger. I visse sager har vi brug for dit CPR-nr.

Vi behandler som udgangspunkt ingen følsomme personoplysninger om dig (som defineret i databeskyttelsesforordningen).

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Vi bruger ovenstående oplysninger om dig til at varetage vores klients interesser i forbindelse med

sagen, og i visse sager til brug for berigtigelse af et retsforhold.

Vi behandler dit navn, adresse og øvrige kontaktoplysninger for at vide hvem du er og varetage kontakten med dig, såfremt du ikke er repræsenteret af din egen advokat.

Vi behandler dit CPR-nr., hvis det er relevant med henblik på at kunne kommunikere med offentlige myndigheder, med henblik på at foretage tinglysning eller registrering af et retsforhold eller lign.

Hvad er retsgrundlaget for vores behandling?

Vi behandler dine personoplysninger på følgende grundlag:

 • En berettiget og legitim interesse i at varetage vores klients sag, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f
 • I visse tilfælde med henblik på at berigtige et retsforhold, hvori du er part, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b
 • Kommunikation med offentlige myndigheder / registrering i offentlige registre, hvor det er nødvendigt med entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2 (CPR-nr.)
 • Retlige forpligtelser, herunder de Advokatetiske Regler, bogføringsloven, databeskyttelsesloven m.v.

Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med sagens behandling kan det blive aktuelt at videregive personoplysninger om dig til:

 • Vores klient(er) i sagen
 • Tinglysningen eller andre offentlige myndigheder
 • Andre relevante parter/aktører, som indgår i din sag

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre parter, medmindre det er nødvendigt af hensyn til sagens varetagelse eller opfyldelse af lovkrav.

Vi overlader herudover personoplysninger om dig til udvalgte databehandlere, herunder leverandører af vores it-løsninger, som efter aftale med os behandler personoplysninger på vores vegne og efter instruks fra os. Alle data opbevares indenfor EU/EØS, og der er indgået databehandleraftaler i henhold til reglerne herom.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe sagen verserer, og i en periode på 5-10 år efter sagens afslutning. Når vi skal fastlægge, hvor længe vi opbevarer sagens akter, og herunder dine personoplysninger, vil vi lægge vægt på om der er opstået uenighed vedrørende sagsbehandlingen, og hvor længe vi risikerer at blive mødt med krav i anledning af sagens behandling.

Uanset ovenstående er vi dog forpligtede til at gemme stamoplysninger (navn og adresse) og en beskrivelse af, hvad sagen handler om, i en periode uden tidsbegrænsning. Dette skyldes, at vi i henhold til de advokatetiske regler skal være i stand til at afdække eventuelle interessekonflikter

 1. ARV OG TESTAMENTE

Hvilke personoplysninger behandler vi og hvor får vi dem fra?

Vi indsamler og behandler de personoplysninger om dig, som vores klient afgiver til os som led i vores

varetagelse af sagen.

Derudover indsamler og behandler vi de personoplysninger om dig, som du selv afgiver til os, eventuelt via din egen advokat.

I visse tilfælde kan det ske, at vi modtager personoplysninger om dig fra en tredjepart, f.eks. offentlige myndigheder. I det omfang vi finder oplysningerne relevante, vil de indgå i sagen, og du vil derigennem blive gjort bekendt med oplysningerne. Vi gemmer ikke oplysninger, vi ikke finder relevante for sagen.

Oplysningerne kan omfatte dit navn, adresse og kontaktoplysninger (telefonnummer og e-mail adresse), samt øvrige relevante oplysninger for vores rådgivning i den konkrete sag, f.eks. oplysninger om beskæftigelse, sociale forhold, familieforhold og økonomiske forhold, herunder løn og gæld, bank­og kontooplysninger. I visse sager har vi brug for dit CPR-nr.

Vi behandler som udgangspunkt ingen følsomme personoplysninger om dig (som defineret i databeskyttelsesforordningen).

Du skal være særskilt opmærksom på, at såfremt vi eksempelvis behandler personoplysninger om dig som arving i et testamente, er vi underlagt tavshedspligt, og du vil derfor ikke blive orienteret om vores behandling af dine personoplysninger. Vi behandler naturligvis dine personoplysninger i henhold til gældende persondataregler.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Vi bruger ovenstående oplysninger om dig til at varetage vores klients interesser i forbindelse med

sagen, og i visse sager til brug for berigtigelse af et retsforhold.

Vi behandler dit navn, adresse og øvrige kontaktoplysninger for at vide hvem du er og varetage kontakten med dig, såfremt du ikke er repræsenteret af din egen advokat.

Vi behandler dit CPR-nr., hvis det er relevant med henblik på at kunne kommunikere med offentlige myndigheder, med henblik på at foretage tinglysning eller registrering af et retsforhold eller lign.

Hvad er retsgrundlaget for vores behandling?

Vi behandler dine personoplysninger på følgende grundlag:

 • En berettiget og legitim interesse i at varetage vores klients sag, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f
 • I visse tilfælde med henblik på at berigtige et retsforhold, hvori du er part, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b
 • Kommunikation med offentlige myndigheder / registrering i offentlige registre, hvor det er nødvendigt med entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2 (CPR-nr.)
 • Retlige forpligtelser, herunder de Advokatetiske Regler, bogføringsloven, databeskyttelsesloven m.v.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre parter, bortset fra vores klient(er) i sagen og eventuelt andre parter / deres rådgivere, medmindre det er nødvendigt af hensyn til sagens varetagelse eller opfyldelse af lovkrav.

Vi overlader herudover personoplysninger om dig til udvalgte databehandlere, herunder leverandører af vores it-løsninger, som efter aftale med os behandler personoplysninger på vores vegne og efter instruks fra os. Alle data opbevares indenfor EU/EØS, og der er indgået databehandleraftaler i henhold til reglerne herom.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe sagen verserer, og i en periode på 5-10 år efter sagens afslutning. Når vi skal fastlægge, hvor længe vi opbevarer sagens akter, og herunder dine personoplysninger, vil vi lægge vægt på om der er opstået uenighed vedrørende sagsbehandlingen, og hvor længe vi risikerer at blive mødt med krav i anledning af sagens behandling.

Uanset ovenstående er vi dog forpligtede til at gemme stamoplysninger (navn og adresse) og en beskrivelse af, hvad sagen handler om, i en periode uden tidsbegrænsning. Dette skyldes, at vi i henhold til de advokatetiske regler skal være i stand til at afdække eventuelle interessekonflikter.

 1. DØDSBOBEHANDLING

– sager, hvor vi varetager bobehandling som autoriseret bobestyrer eller som led i privat skifte

Hvilke personoplysninger behandler vi og hvor får vi dem fra?

Vi indsamler og behandler de personoplysninger om dig, som vores klient (hvis privat skifte) eller

Skifteretten (hvis autoriseret bobestyrerhverv) afgiver til os som led i vores varetagelse af sagen.

Derudover indsamler og behandler vi de personoplysninger om dig, som du selv afgiver til os, eventuelt via din egen advokat.

I visse tilfælde kan det ske, at vi modtager personoplysninger om dig fra en tredjepart, f.eks. arvinger eller offentlige myndigheder. I det omfang vi finder oplysningerne relevante, vil de indgå i sagen, og du vil derigennem blive gjort bekendt med oplysningerne. Vi gemmer ikke oplysninger, vi ikke finder relevante for sagen.

Oplysningerne kan omfatte dit navn, adresse og kontaktoplysninger (telefonnummer og e-mail

adresse), samt øvrige relevante oplysninger for vores varetagelse af boet. I visse sager har vi brug for dit CPR-nr.

Vi behandler som udgangspunkt ingen følsomme personoplysninger om dig (som defineret i databeskyttelsesforordningen).

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Vi bruger ovenstående oplysninger om dig til at varetage bobehandlingen.

Vi behandler dit navn, adresse og øvrige kontaktoplysninger for at vide hvem du er og varetage kontakten med dig.

Vi behandler dit CPR-nr., hvis bobehandlingen omfatter transaktioner omfattet af hvidvaskloven, hvorefter vi skal opfylde krav om kundekendskab. Transaktioner omfattet af hvidvaskloven kan f.eks. være overdragelse af fast ejendom til en tredjepart, dvs. ikke en arving. Derudover bruger vi dit CPR-nr., hvis det er nødvendigt for at kommunikere med offentlige myndigheder.

Hvad er retsgrundlaget for vores behandling?

Vi behandler dine personoplysninger på følgende grundlag:

 • Opfyldelse af en retlig forpligtelse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, når vi agerer som autoriseret bobestyrer
 • En berettiget og legitim interesse i at varetage behandlingen af boet, jf.
  databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f
 • I visse tilfælde med henblik på at berigtige et retsforhold, hvori du er part, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b
 • Kommunikation med offentlige myndigheder, herunder Skifteretten, hvor det er nødvendigt med entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2 (CPR-nr.)
 • Retlige forpligtelser, herunder de Advokatetiske Regler, bogføringsloven, databeskyttelsesloven m.v.

Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med sagens behandling kan det blive aktuelt at videregive personoplysninger om dig til:

 • Skifteretten
 • Andre relevante parter/aktører, som indgår i din sag, f.eks. andre arvinger og eventuelt disses advokater

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre parter, medmindre det er nødvendigt af hensyn til sagens varetagelse eller opfyldelse af lovkrav.

Vi overlader herudover personoplysninger om dig til udvalgte databehandlere, herunder leverandører af vores it-løsninger, som efter aftale med os behandler personoplysninger på vores vegne og efter instruks fra os. Alle data opbevares indenfor EU/EØS, og der er indgået databehandleraftaler i henhold til reglerne herom.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe sagen verserer, og i en periode på 5-10 år efter sagens afslutning. Når vi skal fastlægge, hvor længe vi opbevarer sagens akter, og herunder dine personoplysninger, vil vi lægge vægt på om der er opstået uenighed vedrørende sagsbehandlingen, og hvor længe vi risikerer at blive mødt med krav i anledning af sagens behandling.

Uanset ovenstående er vi dog forpligtede til at gemme stamoplysninger (navn og adresse) og en beskrivelse af, hvad sagen handler om, i en periode uden tidsbegrænsning. Dette skyldes, at vi i henhold til de advokatetiske regler skal være i stand til at afdække eventuelle interessekonflikter.

 1. KØB OG SALG AF BOLIG

Hvilke personoplysninger behandler vi og hvor får vi dem fra?

Vi indsamler og behandler de personoplysninger om dig, som vores klient afgiver til os som led i vores

varetagelse af sagen.

Derudover indsamler og behandler vi de personoplysninger om dig, som du selv afgiver til os, eventuelt via ejendomsmægler.

I visse tilfælde kan det ske, at vi modtager personoplysninger om dig fra en tredjepart, f.eks. offentlige myndigheder eller banken. I det omfang vi finder oplysningerne relevante, vil de indgå i sagen, og du vil derigennem blive gjort bekendt med oplysningerne. Vi gemmer ikke oplysninger, vi ikke finder relevante for sagen.

Dette omfatter dit navn, adresse og kontaktoplysninger (telefonnummer og e-mail adresse), samt øvrige relevante oplysninger for vores rådgivning i den konkrete sag, f.eks. oplysninger om økonomiske forhold, herunder løn og gæld, bank- og kontooplysninger og CPR-nr.

Vi behandler som udgangspunkt ingen følsomme personoplysninger om dig (som defineret i databeskyttelsesforordningen).

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Vi bruger ovenstående oplysninger om dig til at varetage vores klients interesser i forbindelse med

sagen, og i visse sager til brug for berigtigelse af et retsforhold.

Vi behandler dit navn, adresse og øvrige kontaktoplysninger for at vide hvem du er og varetage kontakten med ejendomsmægler.

Vi behandler dit CPR-nr., hvis det er relevant med henblik på at kunne kommunikere med offentlige myndigheder, med henblik på at foretage tinglysning eller registrering af et retsforhold eller lign.

Hvad er retsgrundlaget for vores behandling?

Vi behandler dine personoplysninger på følgende grundlag:

 • En berettiget og legitim interesse i at varetage vores klients sag, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f
 • Med henblik på at berigtige et retsforhold, hvori du er part, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b
 • Med henblik på at fastslå, gøre gældende og forsvare vores klients retsstilling i sagen, jf. art. 9, stk. 2, litra f (følsomme personoplysninger)
 • Kommunikation med offentlige myndigheder / registrering i offentlige registre, hvor det er nødvendigt med entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2 (CPR-nr.)
 • Retlige forpligtelser, herunder de Advokatetiske Regler, bogføringsloven, databeskyttelsesloven m.

Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med sagens behandling kan det blive aktuelt at videregive personoplysninger om dig til:

 • Vores klient(er) i sagen
 • Ejendomsmægler
 • Banker involveret i sagen
 • Eventuel advokat for sælger
 • Offentlige myndigheder, f.eks. Tinglysningen, Civilstyrelsen
 • Andre relevante parter/aktører, som indgår i din sag

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre parter, medmindre det er nødvendigt af hensyn til sagens varetagelse eller opfyldelse af lovkrav.

Vi overlader herudover personoplysninger om dig til udvalgte databehandlere, herunder leverandører af vores it-løsninger, som efter aftale med os behandler personoplysninger på vores vegne og efter instruks fra os. Alle data opbevares indenfor EU/EØS, og der er indgået databehandleraftaler i henhold til reglerne herom.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe sagen verserer, og i en periode på 5-10 år efter sagens afslutning. Når vi skal fastlægge, hvor længe vi opbevarer sagens akter, og herunder dine personoplysninger, vil vi lægge vægt på om der er opstået uenighed vedrørende sagsbehandlingen, og hvor længe vi risikerer at blive mødt med krav i anledning af sagens behandling.

Uanset ovenstående er vi dog forpligtede til at gemme stamoplysninger (navn og adresse) og en beskrivelse af, hvad sagen handler om, i en periode uden tidsbegrænsning. Dette skyldes, at vi i henhold til de advokatetiske regler skal være i stand til at afdække eventuelle interessekonflikter.

 1. BYGGESAGER

Hvilke personoplysninger behandler vi og hvor får vi dem fra?

Vi indsamler og behandler de personoplysninger om dig, som vores klient afgiver til os som led i vores

varetagelse af sagen.

Derudover indsamler og behandler vi de personoplysninger om dig, som du selv afgiver til os, eventuelt via din egen advokat.

I visse tilfælde kan det ske, at vi modtager personoplysninger om dig fra en tredjepart, f.eks. offentlige myndigheder. I det omfang vi finder oplysningerne relevante, vil de indgå i sagen, og du vil derigennem blive gjort bekendt med oplysningerne. Vi gemmer ikke oplysninger, vi ikke finder relevante for sagen.

Oplysningerne kan omfatte dit navn, adresse og kontaktoplysninger (telefonnummer og e-mail adresse), samt øvrige relevante oplysninger for vores rådgivning i den konkrete sag, f.eks. oplysninger om beskæftigelse, sociale forhold, familieforhold og økonomiske forhold, herunder løn og gæld, bank­og kontooplysninger. I visse sager har vi brug for dit CPR-nr.

Vi behandler som udgangspunkt ingen følsomme personoplysninger om dig (som defineret i databeskyttelsesforordningen).

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Vi bruger ovenstående oplysninger om dig til at varetage vores klients interesser i forbindelse med

sagen, og i visse sager til brug for berigtigelse af et retsforhold.

Vi behandler dit navn, adresse og øvrige kontaktoplysninger for at vide hvem du er og varetage kontakten med dig, såfremt du ikke er repræsenteret af din egen advokat.

Vi behandler dit CPR-nr., hvis det er relevant med henblik på at kunne kommunikere med offentlige myndigheder, med henblik på at foretage tinglysning eller registrering af et retsforhold eller lign.

Hvad er retsgrundlaget for vores behandling?

 • En berettiget og legitim interesse i at varetage vores klients sag, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f
 • I visse tilfælde med henblik på at berigtige et retsforhold, hvori du er part, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b
 • Kommunikation med offentlige myndigheder / registrering i offentlige registre, hvor det er nødvendigt med entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2 (CPR-nr.)
 • Retlige forpligtelser, herunder de Advokatetiske Regler, bogføringsloven, databeskyttelsesloven m.v.

Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med sagens behandling kan det blive aktuelt at videregive personoplysninger om dig til:

 • Vores klient(er) i sagen
 • Offentlige myndigheder, f.eks. kommune, Tinglysningen, Civilstyrelsen i forbindelse med ansøgning om fri proces, retten m.v.
 • Andre relevante parter/aktører, som indgår i din sag

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre parter, medmindre det er nødvendigt af hensyn til sagens varetagelse eller opfyldelse af lovkrav.

Vi overlader herudover personoplysninger om dig til udvalgte databehandlere, herunder leverandører af vores it-løsninger, som efter aftale med os behandler personoplysninger på vores vegne og efter instruks fra os. Alle data opbevares indenfor EU/EØS, og der er indgået databehandleraftaler i henhold til reglerne herom.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe sagen verserer, og i en periode på 5-10 år efter sagens afslutning. Når vi skal fastlægge, hvor længe vi opbevarer sagens akter, og herunder dine personoplysninger, vil vi lægge vægt på om der er opstået uenighed vedrørende sagsbehandlingen, og hvor længe vi risikerer at blive mødt med krav i anledning af sagens behandling.

Uanset ovenstående er vi dog forpligtede til at gemme stamoplysninger (navn og adresse) og en beskrivelse af, hvad sagen handler om, i en periode uden tidsbegrænsning. Dette skyldes, at vi i henhold til de advokatetiske regler skal være i stand til at afdække eventuelle interessekonflikter.

 1. STRAFFESAGER

Hvilke personoplysninger behandler vi og hvor får vi dem fra?

Vi indsamler og behandler de personoplysninger om dig, som vi modtager fra relevante parter i sagen, herunder retten, politiet, anklagemyndigheden, vores klient og øvrige parter med henblik på vores varetagelse af sagen.

Dette omfatter dit navn, adresse og kontaktoplysninger (telefonnummer og e-mail adresse), samt øvrige relevante oplysninger for vores rådgivning i den konkrete sag, f.eks. oplysninger om beskæftigelse, sociale forhold, familieforhold og økonomiske forhold, herunder løn og gæld, dit CPR-nr. samt oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser.

Vi behandler ofte en række følsomme personoplysninger (som defineret i

databeskyttelsesforordningen), f.eks. oplysninger om race eller etnisk oprindelse, religiøs

overbevisning, genetiske data, helbredsoplysninger og oplysninger vedrørende seksuelle forhold eller orientering.

I det omfang retsplejelovens regler giver mulighed herfor, har du mulighed for at blive gjort bekendt med indholdet. Visse oplysninger kan dog være underlagt et krav om hemmeligholdelse, hvorfor vi ikke må dele sådanne oplysninger med dig.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Vi bruger ovenstående oplysninger om dig til at varetage vores klients interesser i forbindelse med

sagen.

Vi behandler eventuelle følsomme personoplysninger om dig for at fastlægge, gøre gældende eller forsvare et retskrav som led i straffesagen mod vores klient.

Vi behandler dit navn, adresse og øvrige kontaktoplysninger for at vide hvem du er og eventuelt varetage kontakten med dig.

Vi behandler i visse tilfælde dit CPR-nr. med henblik på at kommunikere med retten, anklagemyndigheden og øvrige offentlige myndigheder.

Hvad er retsgrundlaget for vores behandling?

Vi behandler dine personoplysninger på følgende grundlag:

 • Opfyldelse af en retlig forpligtelse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, idet vi som advokater er beskikket af retten til at repræsentere vores klient i forbindelse med straffesagen
 • En berettiget og legitim interesse i at varetage vores klients sag, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f
 • Kommunikation med offentlige myndigheder, hvor det er nødvendigt med entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2 (CPR-nr.)
 • Fastlægge, gøre gældende eller forsvare et retskrav, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f og databeskyttelseslovens § 8, stk. 3-5 (følsomme oplysninger og oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser)
 • Retlige forpligtelser, herunder de Advokatetiske Regler, bogføringsloven, databeskyttelsesloven m.v.

Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med sagens behandling kan det blive aktuelt at videregive personoplysninger om dig til:

 • Domstolene
 • Anklagemyndigheden
 • Andre offentlige myndigheder, f.eks. politiet
 • Andre relevante parter/aktører, som indgår i din sag

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre parter, medmindre det er nødvendigt af hensyn til sagens varetagelse eller opfyldelse af lovkrav.

Vi overlader herudover personoplysninger om dig til udvalgte databehandlere, herunder leverandører af vores it-løsninger, som efter aftale med os behandler personoplysninger på vores vegne og efter instruks fra os. Alle data opbevares indenfor EU/EØS, og der er indgået databehandleraftaler i henhold til reglerne herom.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe sagen verserer, og i en periode på 5-10 år efter sagens afslutning. Når vi skal fastlægge, hvor længe vi opbevarer sagens akter, og herunder dine personoplysninger, vil vi lægge vægt på om der er opstået uenighed vedrørende sagsbehandlingen, og hvor længe vi risikerer at blive mødt med krav i anledning af sagens behandling.

Uanset ovenstående er vi dog forpligtede til at gemme stamoplysninger (navn og adresse) og en beskrivelse af, hvad sagen handler om, i en periode uden tidsbegrænsning. Dette skyldes, at vi i henhold til de advokatetiske regler skal være i stand til at afdække eventuelle interessekonflikter.

 1. ANSÆTTELSESRETLIGE FORHOLD

Hvilke personoplysninger behandler vi og hvor får vi dem fra?

Vi indsamler og behandler de personoplysninger om dig, som vores klient afgiver til os som led i vores

varetagelse af sagen.

Derudover indsamler og behandler vi de personoplysninger om dig, som du selv afgiver til os, eventuelt via din egen advokat.

I visse tilfælde kan det ske, at vi modtager personoplysninger om dig fra en tredjepart, f.eks. offentlige myndigheder. I det omfang vi finder oplysningerne relevante, vil de indgå i sagen, og du vil derigennem blive gjort bekendt med oplysningerne. Vi gemmer ikke oplysninger, vi ikke finder relevante for sagen.

Oplysningerne kan omfatte dit navn, adresse og kontaktoplysninger (telefonnummer og e-mailadresse), samt øvrige relevante oplysninger for vores rådgivning i den konkrete sag, f.eks. oplysninger om beskæftigelse og økonomiske forhold, herunder løn og gæld.

Vi behandler i visse tilfælde følsomme personoplysninger om dig (som defineret i

databeskyttelsesforordningen), særligt i form af oplysninger om fagforeningsmæssigt tilhørsforhold eller helbredsoplysninger.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Vi bruger ovenstående oplysninger om dig til at varetage vores klients interesser i forbindelse med

sagen, og i visse sager til brug for berigtigelse af et retsforhold.

Såfremt vi behandler følsomme personoplysninger om dig i form af fagforeningsmæssigt tilhørsforhold eller helbredsoplysninger, er det fordi det er nødvendigt for at fastlægge, gøre gældende eller forsvare et retskrav i forbindelse med varetagelsen af sagen for vores klient.

Vi behandler dit navn, adresse og øvrige kontaktoplysninger for at vide hvem du er og varetage kontakten med dig, såfremt du ikke er repræsenteret af din egen advokat.

Hvad er retsgrundlaget for vores behandling?

Vi behandler dine personoplysninger på følgende grundlag:

 • En berettiget og legitim interesse i at varetage vores klients sag, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f
 • I visse tilfælde med henblik på at berigtige et retsforhold, hvori du er part, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b
 • Med henblik på at fastslå, gøre gældende og forsvare vores klients retsstilling i sagen, jf. art. 9, stk. 2, litra f (følsomme personoplysninger)
 • Retlige forpligtelser, herunder de Advokatetiske Regler, bogføringsloven, databeskyttelsesloven m.v.

Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med sagens behandling kan det blive aktuelt at videregive personoplysninger om dig til:

 • Vores klient(er) i sagen
 • Din nuværende eller tidligere arbejdsgiver
 • Advokat for modpart
 • Fagforening
 • Offentlige myndigheder, f.eks. retten
 • Andre relevante parter/aktører, som indgår i din sag

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre parter, medmindre det er nødvendigt af hensyn til sagens varetagelse eller opfyldelse af lovkrav.

Vi overlader herudover personoplysninger om dig til udvalgte databehandlere, herunder leverandører af vores it-løsninger, som efter aftale med os behandler personoplysninger på vores vegne og efter instruks fra os. Alle data opbevares indenfor EU/EØS, og der er indgået databehandleraftaler i henhold til reglerne herom.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe sagen verserer, og i en periode på 5-10 år efter sagens afslutning. Når vi skal fastlægge, hvor længe vi opbevarer sagens akter, og herunder dine personoplysninger, vil vi lægge vægt på om der er opstået uenighed vedrørende sagsbehandlingen, og hvor længe vi risikerer at blive mødt med krav i anledning af sagens behandling.

Uanset ovenstående er vi dog forpligtede til at gemme stamoplysninger (navn og adresse) og en beskrivelse af, hvad sagen handler om, i en periode uden tidsbegrænsning. Dette skyldes, at vi i henhold til de advokatetiske regler skal være i stand til at afdække eventuelle interessekonflikter.

 1. LEJERETLIGE FORHOLD

– sager vedrørende lejeretlige spørgsmål, lejekontrakt, tvister m.v.

Hvilke personoplysninger behandler vi og hvor får vi dem fra?

Vi indsamler og behandler de personoplysninger om dig, som vores klient afgiver til os som led i vores

varetagelse af sagen.

Derudover indsamler og behandler vi de personoplysninger om dig, som du selv afgiver til os, eventuelt via din egen advokat.

I visse tilfælde kan det ske, at vi modtager personoplysninger om dig fra en tredjepart, f.eks. offentlige myndigheder eller øvrige relevante parter i sagen. I det omfang vi finder oplysningerne relevante, vil de indgå i sagen, og du vil derigennem blive gjort bekendt med oplysningerne. Vi gemmer ikke oplysninger, vi ikke finder relevante for sagen.

Dette omfatter dit navn, adresse og kontaktoplysninger (telefonnummer og e-mail adresse), samt øvrige relevante oplysninger for vores rådgivning i den konkrete sag, f.eks. oplysninger om økonomiske forhold, herunder løn og gæld, bank- og kontooplysninger. I visse sager behandler vi også dit CPR-nr.

Vi behandler som udgangspunkt ingen følsomme personoplysninger om dig (som defineret i databeskyttelsesforordningen). Det kan dog i visse tilfælde være nødvendigt, at vi behandler følsomme personoplysninger om dig, f.eks. oplysninger om religiøs overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold og helbredsoplysninger, eller andre fortrolige oplysninger som f.eks. oplysninger om strafbare forhold.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Vi bruger ovenstående oplysninger om dig til at varetage vores klients interesser i forbindelse med

sagen, og i visse sager til brug for berigtigelse af et retsforhold.

Vi behandler alene følsomme personoplysninger om dig, f.eks. helbredsoplysninger, såfremt det er nødvendigt for at fastlægge, gøre gældende eller forsvare et retskrav på vegne af vores klient.

Vi behandler dit navn, adresse og øvrige kontaktoplysninger for at vide hvem du er og varetage kontakten med dig, såfremt du ikke er repræsenteret af din egen advokat.

Hvad er retsgrundlaget for vores behandling?

Vi behandler dine personoplysninger på følgende grundlag:

 • En berettiget og legitim interesse i at varetage vores klients sag, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f
 • I visse tilfælde med henblik på at berigtige et retsforhold, hvori du er part, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b
 • Fastlægge, gøre gældende eller forsvare et retskrav, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f og databeskyttelseslovens § 8, stk. 3-5 (følsomme oplysninger og oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser)
 • Retlige forpligtelser, herunder de Advokatetiske Regler, bogføringsloven, databeskyttelsesloven m.v.

Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med sagens behandling kan det blive aktuelt at videregive personoplysninger om dig til:

 • Vores klient(er) i sagen
 • Din nuværende eller tidligere udlejer / lejer
 • Huslejenævnet
 • Retshjælpsforsikring
 • Offentlige myndigheder, f.eks. retten eller Civilstyrelsen i forbindelse med ansøgning om fri proces
 • Andre relevante parter/aktører, som indgår i din sag

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre parter, medmindre det er nødvendigt af hensyn til sagens varetagelse eller opfyldelse af lovkrav.

Vi overlader herudover personoplysninger om dig til udvalgte databehandlere, herunder leverandører af vores it-løsninger, som efter aftale med os behandler personoplysninger på vores vegne og efter instruks fra os. Alle data opbevares indenfor EU/EØS, og der er indgået databehandleraftaler i henhold til reglerne herom.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe sagen verserer, og i en periode på 5-10 år efter sagens afslutning. Når vi skal fastlægge, hvor længe vi opbevarer sagens akter, og herunder dine personoplysninger, vil vi lægge vægt på om der er opstået uenighed vedrørende sagsbehandlingen, og hvor længe vi risikerer at blive mødt med krav i anledning af sagens behandling.

Uanset ovenstående er vi dog forpligtede til at gemme stamoplysninger (navn og adresse) og en beskrivelse af, hvad sagen handler om, i en periode uden tidsbegrænsning. Dette skyldes, at vi i henhold til de advokatetiske regler skal være i stand til at afdække eventuelle interessekonflikter.

 1. PERSONSKADESAGER

Hvilke personoplysninger behandler vi og hvor får vi dem fra?

Vi indsamler og behandler de personoplysninger om dig, som vores klient afgiver til os som led i vores

varetagelse af sagen.

Derudover indsamler og behandler vi de personoplysninger om dig, som du selv afgiver til os, eventuelt via din egen advokat.

I visse tilfælde kan det ske, at vi modtager personoplysninger om dig fra en tredjepart, f.eks. offentlige myndigheder. I det omfang vi finder oplysningerne relevante, vil de indgå i sagen, og du vil derigennem blive gjort bekendt med oplysningerne. Vi gemmer ikke oplysninger, vi ikke finder relevante for sagen.

Oplysningerne omfatter dit navn, adresse og kontaktoplysninger (telefonnummer og e-mailadresse), samt øvrige relevante oplysninger for vores rådgivning i den konkrete sag, f.eks. oplysninger om beskæftigelse, økonomiske forhold, herunder løn og gæld, bank- og kontooplysninger og dit CPR-nr.

Vi kan endvidere behandle følsomme personoplysninger om dig (som defineret i

databeskyttelsesforordningen), særligt i form af helbredsoplysninger, hvis det er relevant for din rolle i sagen.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Vi bruger ovenstående oplysninger om dig til at varetage vores klients interesser i forbindelse med

sagen, og i visse sager til brug for berigtigelse af et retsforhold.

Vi behandler alene følsomme personoplysninger om dig, f.eks. helbredsoplysninger, såfremt det er nødvendigt for at fastlægge, gøre gældende eller forsvare et retskrav på vegne af vores klient.

Vi behandler dit navn, adresse og øvrige kontaktoplysninger for at vide hvem du er og varetage kontakten med dig, såfremt du ikke er repræsenteret af din egen advokat.

Vi behandler dit CPR-nr., hvis det er relevant med henblik på at kunne kommunikere med offentlige myndigheder, med henblik på at foretage tinglysning eller registrering af et retsforhold eller lign.

Hvad er retsgrundlaget for vores behandling?

Vi behandler dine personoplysninger på følgende grundlag:

 • En berettiget og legitim interesse i at varetage vores klients sag, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f
 • I visse tilfælde med henblik på at berigtige et retsforhold, hvori du er part, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b
 • Med henblik på at fastslå, gøre gældende og forsvare vores klients retsstilling i sagen, jf. art. 9, stk. 2, litra f (følsomme personoplysninger)
 • Kommunikation med offentlige myndigheder / registrering i offentlige registre, hvor det er nødvendigt med entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2 (CPR-nr.)
 • Retlige forpligtelser, herunder de Advokatetiske Regler, bogføringsloven, databeskyttelsesloven m.v.

Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med sagens behandling kan det blive aktuelt at videregive personoplysninger om dig til:

 • Vores klient(er) i sagen
 • Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
 • Forsikringsselskab
 • Offentlige myndigheder, herunder retten, Retslægerådet, Civilstyrelsen i forbindelse med ansøgning om fri proces
 • Andre relevante parter/aktører, som indgår i din sag

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre parter, medmindre det er nødvendigt af hensyn til sagens varetagelse eller opfyldelse af lovkrav.

Vi overlader herudover personoplysninger om dig til udvalgte databehandlere, herunder leverandører af vores it-løsninger, som efter aftale med os behandler personoplysninger på vores vegne og efter

instruks fra os. Alle data opbevares indenfor EU/EØS, og der er indgået databehandleraftaler i henhold til reglerne herom.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe sagen verserer, og i en periode på 5-10 år efter sagens afslutning. Når vi skal fastlægge, hvor længe vi opbevarer sagens akter, og herunder dine personoplysninger, vil vi lægge vægt på om der er opstået uenighed vedrørende sagsbehandlingen, og hvor længe vi risikerer at blive mødt med krav i anledning af sagens behandling.

Uanset ovenstående er vi dog forpligtede til at gemme stamoplysninger (navn og adresse) og en beskrivelse af, hvad sagen handler om, i en periode uden tidsbegrænsning. Dette skyldes, at vi i henhold til de advokatetiske regler skal være i stand til at afdække eventuelle interessekonflikter.

 1. RETSSAGER

– sager med tvister indenfor områder, der ikke er omfattet af pkt. 1-10

Hvilke personoplysninger behandler vi og hvor får vi dem fra?

Vi indsamler og behandler de personoplysninger om dig, som vores klient afgiver til os som led i vores

varetagelse af sagen.

Derudover indsamler og behandler vi de personoplysninger om dig, som du selv afgiver til os, eventuelt via din egen advokat.

I visse tilfælde kan det ske, at vi modtager personoplysninger om dig fra en tredjepart, f.eks. offentlige myndigheder og øvrige parter i sagen. I det omfang vi finder oplysningerne relevante, vil de indgå i sagen, og du vil derigennem blive gjort bekendt med oplysningerne. Vi gemmer ikke oplysninger, vi ikke finder relevante for sagen.

Oplysningerne kan omfatte dit navn, adresse og kontaktoplysninger (telefonnummer og e-mail

adresse), samt øvrige relevante oplysninger for vores rådgivning i den konkrete sag, f.eks. oplysninger om beskæftigelse, sociale forhold, familieforhold og økonomiske forhold, herunder løn og gæld, bank­og kontooplysninger.

Vi behandler som udgangspunkt ingen følsomme personoplysninger om dig (som defineret i databeskyttelsesforordningen). Det kan dog i visse tilfælde være nødvendigt, at vi behandler følsomme personoplysninger om dig, f.eks. oplysninger om religiøs overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold og helbredsoplysninger.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Vi bruger ovenstående oplysninger om dig til at varetage vores klients interesser i forbindelse med

sagen, og i visse sager til brug for berigtigelse af et retsforhold.

Vi behandler alene følsomme personoplysninger om dig, såfremt det er nødvendigt for at fastlægge, gøre gældende eller forsvare et retskrav på vegne af vores klient.

Vi behandler dit navn, adresse og øvrige kontaktoplysninger for at vide hvem du er og varetage kontakten med dig, såfremt du ikke er repræsenteret af din egen advokat.

Hvad er retsgrundlaget for vores behandling?

Vi behandler dine personoplysninger på følgende grundlag:

 • En berettiget og legitim interesse i at varetage vores klients sag, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f
 • I visse tilfælde med henblik på at berigtige et retsforhold, hvori du er part, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b
 • Med henblik på at fastslå, gøre gældende og forsvare vores klients retsstilling i sagen, jf. art. 9, stk. 2, litra f (følsomme personoplysninger)
 • Retlige forpligtelser, herunder de Advokatetiske Regler, bogføringsloven, databeskyttelsesloven m.v.

Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med sagens behandling kan det blive aktuelt at videregive personoplysninger om dig til:

 • Vores klient(er) i sagen
 • Offentlige myndigheder, herunder retten eller fogedretten
 • Andre relevante parter/aktører, som indgår i din sag, f.eks. vidner, skønsmænd m.v.

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre parter, medmindre det er nødvendigt af hensyn til sagens varetagelse eller opfyldelse af lovkrav.

Vi overlader herudover personoplysninger om dig til udvalgte databehandlere, herunder leverandører af vores it-løsninger, som efter aftale med os behandler personoplysninger på vores vegne og efter instruks fra os. Alle data opbevares indenfor EU/EØS, og der er indgået databehandleraftaler i henhold til reglerne herom.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe sagen verserer, og i en periode på 5-10 år efter sagens

afslutning. Når vi skal fastlægge, hvor længe vi opbevarer sagens akter, og herunder dine

personoplysninger, vil vi lægge vægt på om der er opstået uenighed vedrørende sagsbehandlingen, og hvor længe vi risikerer at blive mødt med krav i anledning af sagens behandling.

Uanset ovenstående er vi dog forpligtede til at gemme stamoplysninger (navn og adresse) og en beskrivelse af, hvad sagen handler om, i en periode uden tidsbegrænsning. Dette skyldes, at vi i henhold til de advokatetiske regler skal være i stand til at afdække eventuelle interessekonflikter.

 1. INKASSOSAGER

Hvilke personoplysninger behandler vi og hvor får vi dem fra?

Vi indsamler og behandler de personoplysninger om dig, som vores klient afgiver til os som led i vores

varetagelse af sagen.

Derudover indsamler og behandler vi de personoplysninger om dig, som du selv afgiver til os, eventuelt via din egen advokat.

I visse tilfælde kan det ske, at vi modtager personoplysninger om dig fra en tredjepart, f.eks. offentlige myndigheder og øvrige parter i sagen. I det omfang vi finder oplysningerne relevante, vil de indgå i sagen, og du vil derigennem blive gjort bekendt med oplysningerne. Vi gemmer ikke oplysninger, vi ikke finder relevante for sagen.

Oplysningerne kan omfatte dit navn, adresse og kontaktoplysninger (telefonnummer og e-mail adresse), samt øvrige relevante oplysninger for vores rådgivning i den konkrete sag, f.eks. oplysninger om beskæftigelse, sociale forhold, familieforhold og økonomiske forhold, herunder løn og gæld, bank­og kontooplysninger (der indhentes ikke økonomiske oplysninger i huslejesager). I visse inkassosager har vi brug for dit CPR-nr.

Vi behandler som udgangspunkt ingen følsomme personoplysninger om dig (som defineret i databeskyttelsesforordningen). Det kan dog i visse tilfælde være nødvendigt, at vi behandler følsomme personoplysninger om dig, f.eks. oplysninger om helbredsoplysninger i relation til din arbejdsevne med henblik på at vurdere dine muligheder for at betale vores klient tilgodehavende.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Vi bruger ovenstående oplysninger om dig til at varetage vores klients interesser i forbindelse med

sagen, og i visse sager til brug for berigtigelse af et retsforhold.

Vi behandler alene følsomme personoplysninger om dig, såfremt det er nødvendigt for at fastlægge, gøre gældende eller forsvare et retskrav på vegne af vores klient.

Vi behandler dit navn, adresse og øvrige kontaktoplysninger for at vide hvem du er og varetage kontakten med dig, såfremt du ikke er repræsenteret af din egen advokat.

Vi behandler dit CPR-nr., hvis det er relevant med henblik på at kunne kommunikere med offentlige myndigheder, f.eks. fogedretten, med henblik på at foretage tinglysning af et udlæg eller lign.

Hvad er retsgrundlaget for vores behandling?

Vi behandler dine personoplysninger på følgende grundlag:

 • En berettiget og legitim interesse i at varetage vores klients sag, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f
 • I visse tilfælde med henblik på at berigtige et retsforhold, hvori du er part, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b
 • Med henblik på at fastslå, gøre gældende og forsvare vores klients retsstilling i sagen, jf. art. 9, stk. 2, litra f (følsomme personoplysninger)
 • Kommunikation med offentlige myndigheder / registrering i offentlige registre, hvor det er nødvendigt med entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2 (CPR-nr.)
 • Retlige forpligtelser, herunder de Advokatetiske Regler, bogføringsloven, databeskyttelsesloven m.v.

Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med sagens behandling kan det blive aktuelt at videregive personoplysninger om dig til:

 • Vores klient(er) i sagen
 • Offentlige myndigheder, herunder retten eller fogedretten
 • Andre relevante parter/aktører, som indgår i din sag, f.eks. vidner, skønsmænd m.v.

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre parter, medmindre det er nødvendigt af hensyn til sagens varetagelse eller opfyldelse af lovkrav.

Vi overlader herudover personoplysninger om dig til udvalgte databehandlere, herunder leverandører af vores it-løsninger, som efter aftale med os behandler personoplysninger på vores vegne og efter instruks fra os. Alle data opbevares indenfor EU/EØS, og der er indgået databehandleraftaler i henhold til reglerne herom.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe sagen verserer, og i en periode på 5-10 år efter sagens afslutning. Når vi skal fastlægge, hvor længe vi opbevarer sagens akter, og herunder dine personoplysninger, vil vi lægge vægt på om der er opstået uenighed vedrørende sagsbehandlingen, og hvor længe vi risikerer at blive mødt med krav i anledning af sagens behandling.

Uanset ovenstående er vi dog forpligtede til at gemme stamoplysninger (navn og adresse) og en beskrivelse af, hvad sagen handler om, i en periode uden tidsbegrænsning. Dette skyldes, at vi i henhold til de advokatetiske regler skal være i stand til at afdække eventuelle interessekonflikter.

 1. TVANGSAUKTIONER

Hvilke personoplysninger behandler vi og hvor får vi dem fra?

Vi indsamler og behandler de personoplysninger om dig, som vores klient afgiver til os som led i vores

varetagelse af sagen.

Derudover indsamler og behandler vi de personoplysninger om dig, som du selv afgiver til os, eventuelt via din egen advokat.

I visse tilfælde kan det ske, at vi modtager personoplysninger om dig fra en tredjepart, f.eks. offentlige myndigheder, panthavere og øvrige parter i sagen. I det omfang vi finder oplysningerne relevante, vil de indgå i sagen, og du vil derigennem blive gjort bekendt med oplysningerne. Vi gemmer ikke oplysninger, vi ikke finder relevante for sagen.

Oplysningerne kan omfatte dit navn, adresse og kontaktoplysninger (telefonnummer og e-mail adresse), samt øvrige relevante oplysninger for vores varetagelse af sagen.

Vi behandler som udgangspunkt ingen følsomme personoplysninger om dig (som defineret i databeskyttelsesforordningen).

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Vi bruger ovenstående oplysninger om dig til at varetage vores klients interesser i forbindelse med

sagen, herunder eventuelt til brug for berigtigelse af ejendommens overdragelse.

Hvad er retsgrundlaget for vores behandling?

Vi behandler dine personoplysninger på følgende grundlag:

 • En berettiget og legitim interesse i at varetage vores klients sag, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f
 • Berigtige et retsforhold, hvori du er part, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b
 • Retlige forpligtelser, herunder de Advokatetiske Regler, bogføringsloven, databeskyttelsesloven m.v.

Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med sagens behandling kan det blive aktuelt at videregive personoplysninger om dig til:

 • Vores klient i sagen
 • Offentlige myndigheder, herunder skifteretten
 • Ejerforening / grundejerforening
 • Kommune
 • Forsikringsselskab
 • Panthavere
 • Andre relevante parter/aktører, som indgår i din sag

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre parter, medmindre det er nødvendigt af hensyn til sagens varetagelse eller opfyldelse af lovkrav.

Vi overlader herudover personoplysninger om dig til udvalgte databehandlere, herunder leverandører af vores it-løsninger, som efter aftale med os behandler personoplysninger på vores vegne og efter instruks fra os. Alle data opbevares indenfor EU/EØS, og der er indgået databehandleraftaler i henhold til reglerne herom.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe sagen verserer, og i en periode på 5-10 år efter sagens afslutning. Når vi skal fastlægge, hvor længe vi opbevarer sagens akter, og herunder dine personoplysninger, vil vi lægge vægt på om der er opstået uenighed vedrørende sagsbehandlingen, og hvor længe vi risikerer at blive mødt med krav i anledning af sagens behandling.

Uanset ovenstående er vi dog forpligtede til at gemme stamoplysninger (navn og adresse) og en beskrivelse af, hvad sagen handler om, i en periode uden tidsbegrænsning. Dette skyldes, at vi i henhold til de advokatetiske regler skal være i stand til at afdække eventuelle interessekonflikter.

 1. MODPARTER (ERHVERV)

I forbindelse med vores varetagelse af sager for klienter, behandler vi i visse sager personoplysninger om personer, som optræder i erhvervsmæssig sammenhæng – enten som modpart i sagen eller som medarbejder / repræsentant for en modpart (f.eks. ansat i en virksomhed).

Hvilke personoplysninger behandler vi og hvor får vi dem fra?

Vi indsamler og behandler de personoplysninger om dig, vi modtager fra vores klient eller andre parter,

herunder en anden repræsentant for den virksomhed, du repræsenterer eller er ansat i.

Derudover indsamler og behandler vi de personoplysninger om dig, som du eventuelt selv afgiver til os.

I det omfang vi finder oplysningerne relevante, vil de indgå i sagen, og du vil derigennem blive gjort bekendt med oplysningerne. Vi gemmer ikke oplysninger, vi ikke finder relevante for sagen.

Hvis du optræder som repræsentant for en virksomhed, og sagen som sådan ikke har noget med dig at gøre, behandler vi typisk kun dit navn, evt. titel og kontaktoplysninger.

Afhængig af sagens karakter kan det være, vi behandler andre oplysninger, f.eks. din vurdering af begivenheder, som har betydning for sagen.

Vi behandler som udgangspunkt ingen følsomme personoplysninger om dig (som defineret i databeskyttelsesforordningen).

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Vi bruger ovenstående oplysninger om dig til at varetage vores klients interesser i forbindelse med

sagen.

Vi behandler dit navn, adresse og øvrige kontaktoplysninger for at vide hvem du er og varetage kontakten med dig.

Hvad er retsgrundlaget for vores behandling?

Vi behandler dine personoplysninger på følgende grundlag:

 • En berettiget og legitim interesse i at varetage vores klients sag, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f
 • Retlige forpligtelser, herunder de Advokatetiske Regler, bogføringsloven, databeskyttelsesloven m.v.

Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med sagens behandling kan det blive aktuelt at videregive personoplysninger om dig til:

 • Vores klient(er) i sagen
 • Offentlige myndigheder, herunder retten
 • Andre relevante parter/aktører, som indgår i sagen

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre parter, medmindre det er nødvendigt af hensyn til sagens varetagelse eller opfyldelse af lovkrav.

Vi overlader herudover personoplysninger om dig til udvalgte databehandlere, herunder leverandører af vores it-løsninger, som efter aftale med os behandler personoplysninger på vores vegne og efter instruks fra os. Alle data opbevares indenfor EU/EØS, og der er indgået databehandleraftaler i henhold til reglerne herom.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe sagen verserer, og i en periode på 5-10 år efter sagens afslutning. Når vi skal fastlægge, hvor længe vi opbevarer sagens akter, og herunder dine personoplysninger, vil vi lægge vægt på om der er opstået uenighed vedrørende sagsbehandlingen, og hvor længe vi risikerer at blive mødt med krav i anledning af sagens behandling.

Uanset ovenstående er vi dog forpligtede til at gemme stamoplysninger (navn og adresse) og en beskrivelse af, hvad sagen handler om, i en periode uden tidsbegrænsning. Dette skyldes, at vi i henhold til de advokatetiske regler skal være i stand til at afdække eventuelle interessekonflikter.

 1. ØVRIGE SAGSPARTER (VIDNER, SKØNSMÆND M.V.)

I forbindelse med vores sagsbehandling behandler vi personoplysninger om en række forskellige kategorier af personer, f.eks. vidner i retssager, skønsmænd m.v.

Hvilke personoplysninger behandler vi og hvor får vi dem fra?

Vi indsamler og behandler de personoplysninger om dig, vi modtager som led i varetagelsen af sagen fra vores klient. I visse tilfælde modtager vi oplysningerne fra en modpart eller vores klient, og i andre tilfælde fra den instans, som udmelder f.eks. en skønsmand.

Derudover indsamler og behandler vi de personoplysninger om dig, som du eventuelt selv afgiver til os.

I det omfang vi finder oplysningerne relevante, vil de indgå i sagen, og du vil derigennem blive gjort bekendt med oplysningerne. Vi gemmer ikke oplysninger, vi ikke finder relevante for sagen.

Oplysningerne kan omfatte dit navn, adresse og kontaktoplysninger (telefonnummer og e-mail adresse) samt øvrige relevante oplysninger for vores varetagelse af den konkrete sag, f.eks. oplysninger om beskæftigelse, din vurdering af begivenheder i en konkret sag, din faglige vurdering af et forhold hvor du er udmeldt som skønsmand osv.

Vi behandler som udgangspunkt ingen følsomme personoplysninger om dig (som defineret i databeskyttelsesforordningen).

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Vi bruger ovenstående oplysninger om dig til at varetage vores klients interesser i forbindelse med

sagen.

Vi behandler dit navn, adresse og øvrige kontaktoplysninger for at vide hvem du er og varetage kontakten med dig.

Hvad er retsgrundlaget for vores behandling?

Vi behandler dine personoplysninger på følgende grundlag:

 • En berettiget og legitim interesse i at varetage vores klients sag, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f
 • Retlige forpligtelser, herunder de Advokatetiske Regler, bogføringsloven, databeskyttelsesloven m.v.

Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med sagens behandling kan det blive aktuelt at videregive personoplysninger om dig til:

 • Vores klient(er) i sagen
 • Modpart(er) og eventuelle repræsentanter
 • Offentlige myndigheder, herunder retten
 • Andre relevante parter/aktører, som indgår i din sag

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre parter, medmindre det er nødvendigt af hensyn til sagens varetagelse eller opfyldelse af lovkrav.

Vi overlader herudover personoplysninger om dig til udvalgte databehandlere, herunder leverandører af vores it-løsninger, som efter aftale med os behandler personoplysninger på vores vegne og efter instruks fra os. Alle data opbevares indenfor EU/EØS, og der er indgået databehandleraftaler i henhold til reglerne herom.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe sagen verserer, og i en periode på 5-10 år efter sagens afslutning. Når vi skal fastlægge, hvor længe vi opbevarer sagens akter, og herunder dine personoplysninger, vil vi lægge vægt på om der er opstået uenighed vedrørende sagsbehandlingen, og hvor længe vi risikerer at blive mødt med krav i anledning af sagens behandling.

Uanset ovenstående er vi dog forpligtede til at gemme stamoplysninger (navn og adresse) og en beskrivelse af, hvad sagen handler om, i en periode uden tidsbegrænsning. Dette skyldes, at vi i henhold til de advokatetiske regler skal være i stand til at afdække eventuelle interessekonflikter.

Andre relationer

INFORMATION OM DREISTSTORGAARD ADVOKATER A/S BEHANDLING AF

PERSONOPLYSNINGER

TIL ANDRE RELATIONER

Senest opdateret den 1. september 2019

Som led i vores advokatvirksomhed varetager vi personoplysninger om en lang række kategorier af personer – både i forbindelse med sagsbehandling på vegne af vores klienter og i forbindelse med driften af vores virksomhed i øvrigt.

I henhold til databeskyttelsesforordningen skal DreistStorgaard Advokater A/S som dataansvarlig informere om, hvordan vi behandler og beskytter personoplysninger. Denne information er til andre relationer end klienter, modparter og sagsparter (se særskilt information til personer omfattet af disse kategorier), og retter sig til advokater, revisorer, forretningsforbindelser samt modtagere af vores elektroniske nyhedsbreve.

Udover denne tekst opfordrer vi dig til at læse vores generelle information om beskyttelse af personoplysninger, som indeholder kontaktoplysninger til vores persondataansvarlige, ligesom du heri kan læse mere om de generelle rettigheder samt klagevejledning til Datatilsynet.

Du finder den generelle information her: Persondatapolitik

Hvilke personoplysninger behandler vi og hvor får vi dem fra?

Vi indsamler og behandler de personoplysninger om dig, som vi har modtaget fra dig selv, eller som vi har indhentet via offentligt tilgængelige hjemmesider, f.eks. Advokatnøglen, CVR.dk eller din virksomheds hjemmeside.

Oplysningerne omfatter dit navn, virksomhed og kontaktoplysninger (telefonnummer og e-mail adresse).

Vi behandler ingen følsomme personoplysninger om dig (som defineret i databeskyttelsesforordningen).

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Vi bruger dine oplysninger til at varetage en forretningsrelation og til at kommunikere med dig, enten i forbindelse med varetagelsen af sager for vores klienter, eller som led i markedsføring, herunder vores elektroniske nyhedsbrev eller lign.

Hvad er retsgrundlaget for vores behandling?

Vi behandler dine personoplysninger på følgende grundlag:

 • En berettiget og legitim interesse i at opbevare dine oplysninger i vores database med henblik på at varetage en forretningsrelation og kommunikere med dig, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f
 • Samtykke, hvis du har tilmeldt dig vores elektroniske nyhedsbrev

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre parter, medmindre det sker som led i varetagelsen af en sag (hvor vi f.eks. videreformidler kommunikation fra dig som repræsentant for en modpart til vores klient, retten eller øvrige relevante parter), til opfyldelse af lovkrav eller – for så vidt angår nyhedsbrevsmodtagere – til DreistStorgaard Advokater A/S.

Vi overlader herudover personoplysninger om dig til udvalgte databehandlere, herunder leverandører af vores it-løsninger, som efter aftale med os behandler personoplysninger på vores vegne og efter instruks fra os. Alle data opbevares indenfor EU/EØS, og der er indgået databehandleraftaler i henhold til reglerne herom.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe det er relevant, og det vil f.eks. sige så længe vi har en

forretningsmæssig relation til dig.

Hvis dine oplysninger indgår i forbindelse med vores sagsbehandling, vil de blive opbevaret så længe vi opbevarer sagen, hvilket typisk er en periode på 10 år fra sagens afslutning. Læs eventuelt mere i vores information til klienter og modparter.

Hvis du er modtager af vores elektroniske nyhedsbrev, sletter vi dine oplysninger senest 2 år efter du har tilbagekaldt dit samtykke.