DreistStorgaard er Sjællands største advokatkontor udenfor København med 80 engagerede medarbejdere fordelt på kontorer i Køge, Næstved og Sorø.

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelserne er gældende for enhver sag eller opgave, som DreistStorgaard udfører for en klient.

Indgåelse og udførelse af opgave

Vi har en løbende dialog med klienten om den juridiske bistand og omfanget af den eller de opgaver, der er. Det er vigtigt for os at yde en kvalificeret juridisk bistand og levere til aftalt tid og i aftalt omfang.

Interessekonflikt

Ved modtagelsen af en sag undersøger vi, om der foreligger en interessekonflikt. Såfremt dette er tilfældet, bistår vi gerne med henvisning til en anden advokat.

Hvidvaskloven

Alle advokatvirksomheder er omfattet af hvidvasklovens regler om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme, hvilket indebærer, at vi skal indhente og opbevare identitetsoplysninger på alle klienter. Dette betyder, at vi ved enhver sagsoprettelse bl.a. skal indhente oplysninger om klientens navn, adresse og CPR-nr. eller CVR-nr. For så vidt angår udenlandske klienter skal vi indhente identitetsoplysninger, der identificerer klienten på samme måde som et CPR-nr. eller CVR-nr. Identitetsoplysningerne opbevares i henhold til hvidvasklovens bestemmelser herom i minimum fem år efter klientforholdets afbrydelse.

Behandling af sager mv.

Al bistand ydes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for advokaters arbejde, herunder retsplejelovens regler om advokater og de advokatetiske regler, som er udarbejdet og vedtaget af Advokatrådet. Det aftales løbende med klienten, hvordan det videre forløb samt omfanget af vores juridiske bistand skal være. Ophavsretten og alle andre immaterielle rettigheder til det skriftlige materiale, som vi leverer til klienten i forbindelse med en sag, tilhører DreistStorgaard, medmindre andet er aftalt mellem klienten og DreistStorgaard. Klienten får således alene de nødvendige rettigheder til at benytte det skriftlige materiale i sædvanligt omfang. DreistStorgaard opbevarer alle sagsakter i mindst fem år fra sagens afslutning. Originale dokumenter tilbageleveres senest ved sagens afslutning.

Fortrolighed

DreistStorgaard er forpligtet til at behandle alle oplysninger modtaget af klienten eller om klienten fortroligt. Tavshedspligten gælder uden tidsbegrænsning.

Honorar

DreistStorgaard fastsætter honoraret med udgangspunkt i arbejdets omfang. Der tages samtidig hensyn til arten af det arbejde, vi udfører, og det ansvar, der er forbundet med opgaven, sagens kompleksitet og ikke mindst den grad af specialistviden, som opgavens løsning kræver. Omkostninger og udlæg, der relaterer sig til sagen, betales af klienten ud over honoraret. Herunder hører tinglysningsafgifter og retsafgifter, gebyrer, rejse- og opholdsudgifter samt udgifter til større kopieringsopgaver og forsendelser.

Afregning

I længerevarende sager foretages der som udgangspunkt en eller flere acontoafregninger. I korterevarende sager afregnes der normalt alene ved sagens afslutning. Sagsrelaterede omkostninger og udlæg opkræves som udgangspunkt sammen med acontoafregninger henholdsvis afsluttende afregninger, efter at udgiften er afholdt. Større sagsrelaterede omkostninger og udlæg kræves dog normalt forudbetalt af klienten. Betalingsbetingelserne er netto 8 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser. Alle klientmidler, som betros DreistStorgaard, forvaltes efter Advokatsamfundets regler om behandling af klientmidler. Midlerne indsættes på en klientkonto hos vores bankforbindelse, og tilskrevne renter tilfalder klienten i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler herom.

Ansvarsforsikring

DreistStorgaard er ansvarlig for den leverede rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler og er ansvarsforsikret i et anerkendt forsikringsselskab. Der er via samme forsikringsselskab stillet lovpligtig garanti for klientkontomidler i henhold til de af Advokatsamfundet fastsatte regler herom. Kontaktoplysninger på vores forsikringsselskab er: Tryg Forsikring, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, telefon 70 11 20 20.

DreistStorgaard, vores medarbejdere og samarbejdspartnere er ikke ansvarlige for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image mv. DreistStorgaard, dets partnere og medarbejdere hæfter ikke for eventuelle fejl begået af rådgivere, som DreistStorgaard har henvist klienten til, ligesom DreistStorgaard, dets partnere og medarbejdere ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som DreistStorgaard efter aftale med klienten har overladt dele af opgavens løsning til.

Lovvalg og værneting

Alle tvister er underlagt dansk ret, og Retten i Roskilde fungerer som aftalt værneting.

Vores advokater

Alle vores advokater har advokatbeskikkelse fra Justitsministeriet og er medlemmer af Advokatsamfundet. DreistStorgaard og de enkelte advokater er underlagt tilsyn af Advokatsamfundet, herunder reglerne om god advokatskik. Klager over advokaters salær og/eller adfærd kan indbringes for Advokatnævnet. Oplysninger om Advokatnævnet, herunder kontaktoplysninger, kan findes på Advokatnævnets hjemmeside.

Markedsføring og referencer

Efter afslutning af en opgave indenfor erhvervsret, hvor DreistStorgaard har medvirket som rådgiver, kan DreistStorgaard bruge sagen som reference i markedsføringsmæssig sammenhæng, med mindre andet er aftalt.