DreistStorgaard er Sjællands største advokatkontor udenfor København med 80 engagerede medarbejdere fordelt på kontorer i Køge, Næstved og Sorø.

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser (forbrugerklienter) – DreistStorgaard Advokater A/S

Forretningsbetingelserne er gældende for enhver sag eller opgave, som DreistStorgaard Advokater A/S udfører for klienter.

Når vi modtager en sag, sender vi klienten et anerkendelsesbrev med en kort beskrivelse af opgaven, som vi ser den. Vi yder rådgivning i overensstemmelse med de advokatetiske regler, og kvaliteten af vores arbejde ønsker vi skal være over en gennemsnitlig advokatydelse.

Disse forretningsbetingelser har til formål, at oplyse dig om den aftale vi har indgået og om, hvordan dine person- og øvrige oplysninger bliver behandlet.

DreistStorgaard Advokater er etableret på følgende adresser: Bag Haverne 32, 4600 Køge og Garnisonsvej 2, 4700 Næstved.

Vi kan kontaktes på telefonnummer + 45 5663 4466 samt på e-mailadressen koege@dreiststorgaard.dk.

DreistStorgaard Advokater A/S er organiseret som et aktieselskab. Vores CVR-nummer er: 32300456.

 

Indgåelse og udførelse af opgave

DreistStorgaard Advokater A/S og klienten aftaler løbende den juridiske bistand og omfanget af den eller de opgaver, der er.

Alle advokatvirksomheder er omfattet af hvidvasklovens regler om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme, hvilket indebærer, at vi skal indhente og opbevare identitetsoplysninger på alle klienter.

 

Interessekonflikt og forebyggende foranstaltninger mod hvidvask

Ved modtagelsen af en sag undersøger vi, at der ikke foreligger en interessekonflikt. Såfremt der foreligger en interessekonflikt, bistår vi gerne med henvisning til en anden advokat.

Alle advokatvirksomheder er omfattet af hvidvasklovens regler om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme, hvilket indebærer, at vi skal indhente og opbevare identitetsoplysninger på alle klienter.

DreistStorgaard Advokater A/S er undergivet reglerne i hvidvaskloven og skal derfor indhente og opbevare identitetsoplysninger på klienten efter reglerne i denne lov. DreistStorgaard Advokater A/S anser klientens afgivelse af identitetsoplysninger som et samtykke til, at DreistStorgaard Advokater A/S kan videregive disse til finansielle institutioner mv. til brug for disses opfyldelse af pligter, der påhviler dem efter hvidvaskloven. Dette betyder, at vi ved enhver sagsoprettelse blandt andet skal indhente oplysninger om klientens navn, adresse og CPR-nr. eller CVR-nr. For så vidt angår udenlandske klienter skal vi indhente identitetsoplysninger, der identificerer klienten på samme måde som et CPR-nr. eller CVR-nr. Derudover risikovurderer DreistStorgaard Advokater A/S løbende vores klientrelationer ud fra den enkelte klients risikoprofil. Identitetsoplysningerne opbevares i henhold til hvidvasklovens bestemmelser herom i minimum fem år efter klientforholdets afbrydelse.

Såfremt din sag er omfattet af reglerne i Lov om forebyggelse mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven), er DreistStorgaard Advokater A/S forpligtede til at sende dig denne orientering samt indhente og opbevare ID-oplysninger om dig. Såfremt vi måtte få mistanke om, hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme, er vi forpligtet til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØIK) eller til sekretariatet for Advokatsamfundet om aktiviteterne samt videregive dine ID-oplysninger til SØIK. DreistStorgaard Advokater A/S må ikke orientere dig om, hvorvidt underretning har fundet sted.

 

Behandling af sager mv.

Al bistand ydes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for advokaters arbejde, herunder retsplejelovens regler om advokater og de advokatetiske regler, som er udarbejdet og vedtaget af Advokatrådet.

Det aftales løbende med klienten, hvordan det videre forløb samt omfanget af juridisk bistand fra DreistStorgaard Advokater A/S’ side skal foregå.

Ophavsretten og alle andre immaterielle rettigheder til det skriftlige materiale, som vi i DreistStorgaard Advokater A/S leverer til klienten i forbindelse med en sag, tilhører DreistStorgaard Advokater A/S, medmindre andet er aftalt mellem DreistStorgaard Advokater A/S og klienten. Klienten får således alene de nødvendige rettigheder til at benytte det skriftlige materiale i sædvanligt omfang.

DreistStorgaard Advokater A/S opbevarer alle sagsakter i mindst fem år fra sagens afslutning. Originale dokumenter tilbageleveres senest ved sagens afslutning.

  

Honorar

DreistStorgaard Advokater A/S fastsætter honoraret med udgangspunkt i arbejdets omfang. Der tages samtidig hensyn til arten af det arbejde, DreistStorgaard Advokater A/S udfører, og det ansvar, der er forbundet med opgaven, sagens kompleksitet og ikke mindst den grad af specialistviden, som opgavens løsning kræver.

Omkostninger og udlæg, der relaterer sig til sagen, betales af klienten ud over honoraret. Herunder hører tinglysningsafgifter og retsafgifter, gebyrer, rejse- og opholdsudgifter samt udgifter til større kopieringsopgaver og forsendelser.

 

Fortrolighed

DreistStorgaard Advokater A/S er forpligtet til at behandle alle oplysninger modtaget af klienten eller om klienten fortroligt. Tavshedspligten gælder uden tidsbegrænsning.

 

Afregning

I længerevarende sager foretages der som udgangspunkt acontoafregning hver måned. I korterevarende sager afregnes der normalt alene ved sagens afslutning.

Sagsrelaterede omkostninger og udlæg opkræves som udgangspunkt sammen med acontoafregninger henholdsvis afsluttende afregninger efter, at udgiften er afholdt. Større sagsrelaterede omkostninger og udlæg kræves dog normalt forudbetalt af klienten.

Betalingsbetingelserne er netto 8 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

Alle klientmidler, som betros DreistStorgaard Advokater A/S, forvaltes efter Advokatsamfundets regler om behandling af klientmidler. Midlerne indsættes på en klientkonto hos vores bankforbindelse, og tilskrevne renter tilfalder klienten i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler herom.

DreistStorgaard Advokater A/S har klientbankkonti i Jyske Bank, Spar Nord, Sparekassen Sjælland, Nordea, Danske Bank, Nykredit og Sydbank.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen, herunder aktuelle regler om fast ejendom, kan findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk

 

Ansvarsforsikring

DreistStorgaard Advokater A/S er ansvarlig for den leverede rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler og er ansvarsforsikret i et anerkendt forsikringsselskab, hvilken forsikring dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor denne udøves af DreistStorgaard Advokater A/S. Der er via samme forsikringsselskab stillet lovpligtig garanti for klientkontomidler i henhold til de af Advokatsamfundet fastsatte regler herom.

Kontaktoplysninger på vores forsikringsselskab er: Tryg Forsikring, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, telefon 70 11 20 20.

Forsikringsdækningen er begrænset til et maksimalt beløb på 3 millioner kroner pr. opgave.

DreistStorgaard Advokater A/S, vores samarbejdspartnere og medarbejdere er ikke ansvarlige for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image mv.

DreistStorgaard Advokater A/S, dets partnere og medarbejdere hæfter ikke for eventuelle fejl begået af rådgivere, som DreistStorgaard Advokater A/S har henvist klienten til, ligesom DreistStorgaard Advokater A/S og dets partnere og medarbejdere ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som DreistStorgaard Advokater A/S efter aftale med klienten har overladt dele af opgavens løsning til.

 

Lovvalg og værneting

Alle tvister er underlagt dansk ret, og Retten i Roskilde fungerer som aftalt værneting.

Advokaterne hos DreistStorgaard Advokater A/S er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af DreistStorgaard Advokater A/S, kan klienten klage over salærets størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk

 

Vores advokater

Alle advokater hos DreistStorgaard Advokater A/S har advokatbeskikkelse fra Justitsministeriet og er medlemmer af Advokatsamfundet. DreistStorgaard Advokater A/S og de enkelte advokater er underlagt tilsyn af Advokatsamfundet, herunder reglerne om god advokatskik.

Klager over advokaters salær og/eller adfærd kan indbringes for Advokatnævnet. Oplysninger om Advokatnævnet, herunder kontaktoplysninger, kan findes på Advokatnævnets hjemmeside.

Hvis der skulle opstå en situation, hvor rådgivningen ikke lever op til klientens forventning, beder vi om, at der rettes henvendelse til en af kontorets partnere eller den sagsansvarlige advokat. Denne vil herefter omgående overgive klagen til DreistStorgaard Advokater A/S, der sørger for, at en partner, som ikke har været involveret i sagsbehandlingen, får klagen til behandling og drøfter en hensigtsmæssig løsning med klienten.

 

Markedsføring og referencer

Efter afslutning af en opgave indenfor erhvervsret, hvor DreistStorgaard Advokater A/S har medvirket som rådgiver, kan DreistStorgaard Advokater A/S bruge sagen som reference i markedsføringsmæssig sammenhæng med mindre andet er aftalt.

 

Vores behandling af personoplysninger

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger i anledning af den konkrete sag, du har rettet henvendelse om. Vi kan eventuelt også behandle oplysninger i henhold til reglerne om hvidvask, hvis vi modtager oplysninger omfattet af disse regler. Vi behandler endvidere dine oplysninger i overensstemmelse med de advokatetiske regler, f.eks. for at tjekke om der er interessekonflikter.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af hvidvasklovens §§ 26; stk. 1 og 30, stk. 1, jf. stk. 2, retsplejelovens § 126, databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, a) og artikel 9, stk. 2, a) (samtykke til fx modtagelse af nyhedsbreve), artikel 6, stk. 1, b) (nødvendig for opfyldelse af vores aftale om levering af rådgivningen), artikel 6, stk. 1, c) (nødvendig for retlig forpligtelse), artikel 6, stk. 1, f) (interesseafvejning) og artikel 9, stk. 2, f) (fastlæggelse af retskrav), databeskyttelseslovens § 8, og § 11, stk. 2, 1) og 4).

Legitime behandlinger, der forfølges med behandlingen:

Vi kan også modtage oplysninger om dig fra andre, f.eks. fra modparten i sagen eller fra offentlige myndigheder, der har relevans for sagen. Det kan både være almindelige oplysninger som nævnt i databeskyttelsesforordningens artikel 6 og følsomme oplysninger som nævnt i artikel 9. Alt efter sagens karakter kan der være tale om alle kategorier nævnt i artikel 9.

 

Modtagere eller kategorier af modtagere

Oplysningerne kan blive videregivet til parterne i sagen eventuelt til domstolene eller andre offentlige myndigheder.

 

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi indhenter dit samtykke, før vi videregiver dine persondata til modtagere i tredjelande, dvs. lande udenfor EU/EØS-området. Hvis vi videregiver dine persondata til samarbejdspartnere i tredjelande, er vi sikre på, at deres niveau for persondatabeskyttelse passer til de krav, vi har opstillet i denne politik efter gældende lovgivning. Vi stiller bl.a. krav til behandlingen af persondata, til informationssikkerheden og til opfyldelse af de rettigheder, du har og i forhold til at indgive klage til Datatilsynet.

Det bemærkes, at videregivelse af persondata til tredjelande kun er relevant i forbindelse med konkrete opgaver. I det omfang vi generelt lagrer klient- og sagsoplysninger hos en ekstern samarbejdspartner (cloud-løsning), vil vi kun anvende samarbejdspartnere indenfor EU/EØS, der giver os betryggende sikkerhed for, at persondata ikke lagres i tredjelande.

 

Opbevaring af dine oplysninger

Dine oplysninger slettes, når de ikke er længere er nødvendige for de formål de behandles til. Udgangspunktet er, at alle oplysninger opbevares i 10 år fra sagens afslutning. Visse oplysninger kan der dog opbevares længere blandt andet af hensyn til at afgøre om der foreligger interessekonflikter.

 

Automatiske afgørelser, herunder profilering

Vi anvender ikke automatiske afgørelser eller profilering.

 

Nedenfor kan du læse om din ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse mv.

  • Ret til at se oplysninger (indsigtsret). Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
  • Ret til berigtigelse (rettelse). Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.
  • Ret til sletning. I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
  • Ret til begrænsning af behandling. Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af Deres personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
  • Ret til indsigelse. Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
  • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet). Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine oplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse oplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde vi behandler dine oplysninger. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

 

Privatlivspolitik

DreistStorgaard Advokater A/S tager din databeskyttelse alvorligt, og vi har derfor i tillæg til ovenstående vedtaget en persondata- og privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig mere detaljeret, hvordan vi behandler dine persondata. Politikken kan findes på vores hjemmeside: http://dreiststorgaard.dk/privatlivspolitik/

 

Disse forretningsbetingelser er opdateret pr. 12. marts 2019.