DreistStorgaard’s Persondatapolitik for behandling af personoplysninger ifm. rekruttering

Senest opdateret 16. juni 2022

1. INTRODUKTION

1.1 I denne Persondatapolitik kan du læse mere om, hvordan vi behandler dine personop¬lysninger, når du søger et job hos DreistStorgaard Advokater A/S (i det følgende benævnt ”DS”).

1.2 Du modtager link til denne Persondatapolitik via e-mail, når du søger en stilling hos DS. Person-datapolitikken kan også findes på DS’ hjemmeside her.

1.3 Persondatapolitikken er udarbejdet med henvisning til reglerne i databeskyttelsesforordningen (GDPR) og databeskyttelsesloven.

2. DATAANSVARLIG

DS er dataansvarlig for de personoplysninger, vi behandler om dig. Du finder vores kontaktoplysninger her:

DreistStorgaard Advokater A/S
CVR-nr. 32300456
Bag Haverne 32
4600 Køge
(”DS”, ”vi”, ”os” eller ”vores”)

Kontaktoplysninger:
Compliance-funktionen
Telefon: + 45 56 63 44 66
persondata@dslaw.dk

3. FORMÅL OG BEHANDLINGSGRUNDLAG

3.1 Vi indsamler og behandler dine personoplysninger for at kunne behandle din ansøgning, CV og andre modtagne dokuJuni2022!
menter fra dig i en rekrutteringsproces.

3.2 Vi behandler dine personoplysninger efter følgende hjemmel:

  • Du har givet dit samtykke til behandling af dine personoplysninger til et eller flere specifikke formål, jf. GDPR-artikel 6, stk. 1, litra a og GDPR-artikel 9, stk. 2, litra a, jf. databeskyttelseslovens § 7, stk. 1.
  • Behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. GDPR artikel 9, stk. 2, litra f.
  • Behandling er nødvendig for, at vi eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, medmindre dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, går forud herfor, jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra f.

    De legitime interesser vil i disse situationer ofte være DS’ interesse i at kunne administrere og dokumentere rekrutteringsprocessen.

4. KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER

4.1 Vi indsamler og behandler typisk følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger som navn, adresse, e-mail, kontaktoplysninger, op-lysninger om nuværende og tidligere ansættelser, uddannelsesforhold samt billeder.

Fortrolige personoplysninger som straffeattester og resultat af personligheds- og færdighedstest i forbindelse med rekrutteringsprocessen.
Andre oplysninger, som ellers måtte fremgå af din ansøgning eller CV m.v.

5. MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER

5.1 Vi videregiver i visse tilfælde dine personoplysninger til vores databehandler med henblik på eventuel personlighedstest. Dine personoplysninger videregiveres også internt til relevante med-arbejdere/ledere i forbindelse med rekrutteringsprocessen.

5.2 Du kan altid få oplyst, hvilke databehandlere vi benytter os af ved at kontakte Compliance, se punkt 2 for kontaktoplysninger.

6. OVERFØRSEL TIL TREDJELANDE

6.1 DS’ behandling af dine personoplysninger finder som udgangspunkt sted inden for EU/EØS.

6.2 Hvis det er nødvendigt at overføre personoplysninger til et tredjeland eller international organisation, der er placeret uden for EU/EØS, sikrer vi os forinden overførslen af personoplysninger, at overførslen sker til et sikkert tredjeland/organisation, hvor EU-Kommissionen har truffet afgørelse om, at beskyttelsesniveauet er tilstrækkeligt, eller at overførslen sker på et andet grundlag, der sikrer tilstrækkelig garanti for, at personoplysninger er beskyttet f.eks. ved anvendelse af EU-Kommissionens standardkontrakt-bestemmelser om databeskyttelse.

7. HVOR DINE PERSONOPLYSNINGER STAMMER FRA

7.1. Vi behandler alene personoplysninger om dig, som vi modtager direkte fra dig under rekrutteringsprocessen.

8. OPBEVARING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

8.1 Vi opbevarer dine personoplysninger i samt de oplysninger, som du har indtastet, til rekrutteringsprocessen er afsluttet, og i den efterfølgende periode, hvor vi mener, at din ansøgning er relevant for os.

8.2 Vi kan opbevare dine personoplysninger i 12 måneder fra modtagelsen, men aldrig længere.

9. AUTOMATISKE AFGØRELSER, HERUNDER PROFILERING

9.1. I DS anvender vi ikke automatiske afgørelser eller automatisk pro­filering i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger i rekrutteringsprocessen.

10. RETTEN TIL AT TRÆKKE SAMTYKKE TILBAGE

10.1 Hvis vi helt eller delvist har baseret behandlingen af dine personoplysninger på et samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dette samtykke tilbage. Du kan i denne forbindelse kontakte Compliance herom. Se punkt 2 for kontaktoplysninger.

10.2 Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

11. DINE RETTIGHEDER

11.1 Du har som kandidat i rekrutteringsprocessen nogle rettigheder defineret i GDPR og databeskyt-telsesloven vedrørende behandlingen af dine personoplysninger hos DS. Nedenfor kan du læse mere om disse rettigheder.

11.2 Retten til indsigt
1. Du har i henhold til GDPRs artikel 15 ret til at få bekræftet, om DS behandler personoplysninger om dig og i givet fald til at få adgang til en kopi af disse personoplysninger.

2. Derudover har du ret til at modtage information om, hvordan disse personoplysninger behandles, herunder om disse er overdraget til tredjelande og hvilke garantier, der er stillet i denne forbindelse.

11.3 Dataportabilitet
1. Du har efter artikel 20 i GDPR ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage og flytte personoplysninger om dig selv, som du selv har givet til DS.

2. Din adgang til dataportabilitet omfatter kun oplysninger, du selv har givet, og vil kun omfatte behandlinger, der foretages automatisk. Adgangen til dataportabilitet vil være begrænset i de tilfælde, hvor vi baserer vores behandlingshjemmel på andet grundlag end samtykke.

11.4 Ret til berigtigelse
1. I henhold til GDPR-artikel 16 har du ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget uden unødig forsinkelse. Under hensyntagen til formålene med behandlingen har du desuden ret til få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger.

2. Retten til berigtigelse angår alene objektive personoplysninger og ikke subjektive vurderinger.

11.5 Retten til sletning
1. Du har efter GDPR-artikel 17 ret til at få personoplysninger om dig selv slettet af os uden unødig forsinkelse.

2. Retten til sletningen begrænses sådan, at der ikke kan kræves sletning, hvis behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse eller for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. artikel 17, stk. 3, litra b og e.

3. Hvis vi er forpligtet til at slette personoplysninger efter artikel 17, som har været overladt til andre dataansvarlige eller databehandlere, skal vi underrette sådanne dataansvarlige eller databehandle-re om anmodningen om sletning.

11.6 Ret til indsigelse – også mod automatiserede afgørelser
1. Det følger af GDPR artikel 21, at du til enhver tid har ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger, hvis behandlingen, herunder profilering er baseret på GDPR artikel 6, stk. 1, litra e (udførelse af opgaver i samfundets interesser) eller f (legitime interesser).

2. Hvis der gøres indsigelse, må vi ikke længere behandle de pågældende personoplysninger, med-mindre vi kan påvise vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, eller hvis behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

11.7 Ret til begrænsning af behandlingen

1. Du har i nogle tilfælde, i henhold til artikel 18 i GDPR, ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger.

2. Det følger af bestemmelsens stk. 2, at hvis en behandling er blevet begrænset, må personoplysningerne, bortset fra opbevaring, stadig behandles blandt andet, hvis du giver samtykke hertil, eller hvis behandlingen er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

11.8 Sagsbehandling
1. Hvis du ønsker at benytte dig af dine rettigheder, skal du kontakte Compliance (se pkt. 2).

12. KLAGE TIL DATATILSYNET

12.1. Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

13 ÆNDRING AF PERSONDATAPOLITIKKEN

13.1 DS kan til enhver tid og uden varsel ændre denne Persondatapolitik med virkning for fremtiden. Ved sådanne ændringer gøres den nye Persondatapolitik tilgængelig på vores hjemmeside. Vores nye Persondatapolitik vil herefter være gældende for vores fremtidige behandling af dine personoplysninger.