I en fremsynet virksomhed er det væsentligt at have styr på det økonomiske grundlag, således at virksomheden kan fokusere på det vigtigste - udvikling og drift.

Inkassoprodukter

Vores forskellige inkassoprodukter

Fakturainkasso

Vi tager alle former for fakturaer til inkasso.

Vi laver en samarbejdsaftale om inkassosagens forløb, som tilpasses din virksomheds unikke behov. Vi undersøger debitors status og sender inkassopåkravsskrivelse.

Debitor bliver pålagt at betale de takstmæssige inkassoomkostninger, og hvis betaling ikke sker i henhold til vores skrivelser, vil debitor blive ringet op.

Vi aftaler og afstemmer løbende, hvad der skal ske i sagen, og hvad det koster – en pay-as-you-go aftale – hvor forløbet hele tiden er transparent, og omkostninger hele tiden kendes, jf. gældende prisliste for fakturainkasso.

Finansiel inkasso for banker og pengeinstitutter

Vi undersøger debitors økonomiske forhold og foretager en konkret vurdering af, hvordan sagen fremmes bedst muligt –  fx ved almen inkasso, konkursbehandling og eventuel tvangsauktion. Når beslutningen er truffet, varetager vi sagen fra start til slut. Vi holder dig løbende orienteret om sagen i overensstemmelse med den aftale,  vi har lavet ved inkassosamarbejdets start.

Realkreditinkasso og tvangsauktioner

Vi håndterer sagen fra start til slut med fremsendelse af inkassoskrivelse, foretagelse af pantebrevsudlæg ved fogedretten samt udarbejdelse af auktionsbegæring. Fra auktionen er berammet, forestår vi alt arbejde med indhentelse af dokumenter til og udarbejdelse af salgsopstilling, besigtigelse af ejendommen, annoncering, fremvisning af ejendommen, møde på auktionen samt opkrævning hos auktionskøber.

Vi sørger altid for at foretage udlæg i evt. leje- og forpagtningsudgifter, udarbejder panthaverregnskab, når dette er nødvendigt, og sikrer pantets værdi, fx ved vintersikring mv.

Huslejeinkasso

Vi fremsender påkravs- og ophævelsesskrivelser i henhold til gældende lovgivning og sender sagen til fogedretten. Vi sørger for alt det praktiske ved selve udsættelsesforretningen.  Vi kan også varetage en eventuel inkassosag, såfremt lejer ikke betaler dit tilgodehavende i henhold til flytteopgørelsen.

Vi varetager sager både vedrørende erhvervslejemål og boliglejemål.

Overvågning

Vi behandler også inkassosager, der skal lægges til overvågning. Vi noterer sagerne i vores system, og behandler dem jævnligt, så debitor bliver kontaktet og påmindet om betaling af kravet. Vi sørger for, at forældelsesfrister ikke overskrides, i tæt dialog med vores klienter.