Slut med tvungen fratrædelse ved 70-års-alderen

Der er sket en vigtig ændring i forskelsbehandlingsloven fra årsskiftet, som du som arbejdsgiver skal være opmærksom på. Det er nemlig ikke længere tilladt at indgå aftaler om fratrædelse, når medarbejderen fylder 70 år.

 

Den 18. december 2013 vedtog folketinget at ophæve 70-års reglen i forskelsbehandlingsloven. Loven er ændret for at give lønmodtagere mulighed for at blive længere på arbejdsmarkedet. Ændringen trådte i kraft den 1. januar 2016.

 

Ændringen medfører;

1) at det nu ikke længere er muligt at indgå individuelle eller kollektive aftaler om pligtmæssig fratræden, når medarbejderen fylder 70 år, og

2) at de individuelle aftaler, der allerede er indgået, hvad enten det er for lønmodtagere og direktører, bliver ugyldige.

 

Det kan have økonomiske konsekvenser, hvis du opsiger en medarbejder med henvisning til en sådan aftale, da det i dag vil være ulovlig forskelsbehandling på grund af alder.

Løsningen er at ændre ansættelseskontrakterne

Et løsningsforslag til ovenstående ændring er, at du som arbejdsgiver udarbejder en ny ansættelseskontrakt, eller at du udarbejder et tillæg til den eksisterende ansættelseskontrakt. Hvis du ikke sørger for at opdatere kontrakterne til de relevante medarbejdere, kan disse rejse krav om godtgørelse for mangelfuld ansættelsesbevis.

I det tilfælde, at du som arbejdsgiver ønsker at opsige en lønmodtager eller direktør, der er fyldt 70 år, skal du gøre det med det individuelle opsigelsesvarsel i den enkeltes ansættelseskontrakt. Lønmodtageren eller direktøren har desuden krav på at få udbetalt en eventuel fratrædelsesgodtgørelse.

 

En undtagelse til ovenstående er dog, at bestemmelser om pligtmæssig fratræden i kollektive aftaler, der er indgået inden den 1. januar 2016, fortsat er gyldige indtil det tidspunkt, hvor den kollektive aftale kan opsiges eller ophører.

 

Som arbejdsgiver skal du altid være opmærksom, hvis du afskediger en ældre medarbejder. Det skyldes, at arbejdsgiveren på grund af den delte bevisbyrde i forskelsbehandlingsloven ofte skal kunne dokumentere, at afskedigelsen ikke er begrundet i alder.

 

Har du spørgsmål til emnet, kan du altid rette dine spørgsmål til os .