Skattestyrelsens nye styresignal om moms på salg af grunde med bygninger bestemt til nedrivning

Overdragelse af fast ejendom kan ofte ende med momsmæssige udfordringer for køber og sælger. Det gælder især i situationer, hvor der overdrages en grund med en bestående bygning, som skal nedrives helt eller delvist, for at blive erstattet af en ny bygning.

Den 4. september 2019 afsagde EU-Domstolen dom i KPC-sag, der vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt der skal betales moms ved salg af en grund bestående af en gammel bygning, når køber har til hensigt at rive bygningen ned efter overdragelsen. EU-Domstolen kom frem til, at salg af en fuld funktionsdygtig bygning, der sælges med henblik på nedrivning, er momsfritaget, såfremt sælger ikke deltager i nedrivningsprocessen. På baggrund af KPC-sagen har Skattestyrelsen offentliggjort et nyt styresignal om moms på salg af grunde med bygninger bestemt til nedrivning. Virksomheder og personer, der har betalt moms ved salg af bygninger til nedrivning kan – efter Skattestyrelsens tidligere praksis – rette krav om tilbagebetaling af uberettiget betalt moms med det nye styresignal.

Det nye styresignal

I det nye styresignal har Skattestyrelsen skiftet praksis, således at levering af en grund, hvorpå der er opført en bygning på leveringstidspunktet, som udgangspunkt vil være momsfritaget, jf. momslovens § 13, stk. 1 nr. 9. Det er dog en forudsætning, at bygningen ikke er ny, samt at bygningen er fuld funktionsdygtig. Momsfritagelsen finder anvendelse uanset, om bygningen rives ned efter overdragelsen. Momshåndteringen skal derfor foretages på baggrund af objektive kriterier, og ikke efter parternes subjektive hensigt.  

Efter Skattestyrelsens opfattelse beror det på en konkret vurdering, om en bygning er funktionsdygtig eller ej. I forbindelse med denne vurdering tager Skattestyrelsen udgangspunkt i, om bygningen faktisk kan anvendes som en bygning. Det har ikke nogen betydning, om køber har planlagt, at bygningen efter overdragelse skal rives ned, ligesom det er uden betydning, om sælger ved overdragelsestidspunktet er bekendt med købers hensigt. Det er ligeledes ikke afgørende, om bygning anvendes til det formål, som den oprindeligt var bestemt til. Skattestyrelsen opstiller en række kriterier, der kan lægges vægt på, men det er sælger som skal sandsynliggøre at bygningen er funktionsdygtig. 

Tilbagebetaling af opkrævet moms

Der kan anmodes om genoptagelse af momstilsvaret, hvis en virksomhed eller person har betalt moms ved salg af en gammel bygning, der er blevet revet ned.

Tilbagebetaling af momsen betyder, at fratrukket salgsmoms skal reguleres hos sælger, som følge af det momsfritagne salg. Det vil derfor som udgangspunkt være sælgeren, der kan ansøge om at kræve momsen tilbage, men afhængig af den indgåede købsaftale kan det også være køberen. Begge parter bør derfor overveje, om der er en fordel ved at søge momsen tilbage, fordi der vil blive fradraget besparelse i form af købsmoms og moms af reguleringsforpligtelse.

Da hver enkelt sag skal bedømmes individuelt, er det vores anbefaling, at alle der har betalt moms i henhold til den Skattestyrelsens tidligere praksis, foretager en vurdering af, om der er grundlag for at anmode om genoptagelse og tilbagebetaling af momsen.

Der kan anmodes om genoptagelse fra og med den afgiftsperiode, der var påbegyndt, men endnu ikke udløbet, den 9. december 2012. Anmodning om genoptagelse skal sendes til Skattestyrelsen senest 10. december 2020.

DreistStorgaard bistår gerne med vurderingen af fordelene ved tilbagesøgningen og udarbejdelse af anmodningen om genoptagelse. Du er velkommen til at kontakte Advokat Partner Steen Rehné.