Salg af klimakreditter bør afstemmes med de finansielle partnere

Der er stigende opmærksomhed omkring klimakreditter og klimacertifikater inden for landbruget. Der er en række punkter som er vigtige at være opmærksom på, da et salg af klimakreditter kan have både drifts-, indtjenings-, moms- og skattemæssige konsekvenser. Nedenfor skitseret nogle af de vigtigste opmærksomhedspunkter.

08.02.22 af advokat & partner Johnny H. Madsen og rådgiver Johnny Mathiasen

Hvad er klimakreditter og klimacertifikater?

En afledt mulighed af de mange grønne tiltag, som landbruget står overfor at gennemføre, er salg af klimakreditter. En klimakredit er et løfte om reduktion i udledningen af drivhusgasser, dog kan dette kun ske såfremt den grønne effekt kan dokumenteres ved et klimacertifikat. Et klimacertifikat er et stempel på et bestemt produkt eller tiltag, og bliver udstedt i henhold til en anerkendt international standard som dokumenterer den miljømæssige effekt af det grønne tiltag ved en omregning til CO2 ækvivalenter. Hver kredit repræsenterer således 1 CO2-ækvivalent, som ikke er udledt i atmosfæren.

Kapitalisering af de grønne tiltag

De grønne tiltag er forskellig fra bedrift til bedrift, men hvis landmanden kan dokumentere den klimamæssige effekt af tiltaget, opstår der muligheder for at kapitalisere tiltagene i form af salg af klimakreditter. Dermed kan personer eller virksomheder, som gerne vil klimakompensere for deres egen klima- og miljøbelastning, købe kreditterne, hvorved de klimakompenserer egen produktion.

Salg af klimakreditter kan have konsekvenser

Et salg af klimakreditter vil forpligte landmanden på flere måder og kan både have drifts-, indtjenings-, moms- og skattemæssige konsekvenser. En konsekvens kan være særlige rapporteringskrav, men der kan også medfølge bindinger for bedriften, som påvirker de finansielle institutters pant i form af pantets brug eller værdi som følge af ændret afkastningsevne. 

Eksempelvis kan omlægning af lavbundsjorde fra dyrket areal til et dyrkningsfri areal medføre et fald i jordværdien, og dermed de finansielle institutters pant, både her og nu i form af belåningsværdi, men også i en evt. realisationssituation, hvor forpligtelserne kan påvirke salgsprisen. Bemærk endvidere at landmandens kommende skattemæssige ejendomsavance også kan blive påvirket.  

Anbefaling: Det er derfor vores klare anbefaling, at alle tiltag på bedriften som påvirker pantet, afstemmes med panthaverne inden der påtages forpligtelser eller sælges klimakredit. Dette uanset om tiltagene tinglyses som servitutter på ejendommen eller ikke. Er man i tvivl bør man i det mindste konsultere den finansielle partner.

Kontraktlige forpligtelser

Ved salg af klimakreditter indgås typisk en mangeårig kontrakt med en udbyder af klimakreditter. Landmanden forpligter sig derved til at følge bestemte praksisser eller tiltag for at opnå klimaeffekten. Det kan fx være en 10-årig forpligtelse til pløjefri dyrkning eller omlægning af lavbundsjorde til ikke dyrket areal eller vådområde.

Salget af og markedet for klimakreditter er aktuelt stort set ureguleret. Det er dog vores opfattelse at kontraktlige forpligtelser i udgangspunktet følger aftaleloven. Det er således vigtigt, at kontrakten er skruet rigtigt sammen, men også at man kender både vilkår og konsekvenser af aftalen, herunder ved fx misligholdelse. Omvendt bør landmanden også være bevidst om, hvilke muligheder der er for at ophæve indgåede aftaler.

Anbefaling: Det er derfor vores klare anbefaling, at alle kontraktlige forpligtelser ved salg af klimakreditter gennemgås og konsekvensvurderes af landmandens juridiske, finansielle og miljøfaglige rådgivere inden underskrift.

Det må ikke ende med at blive dyrt, at sælge virksomhedens klimareduktion!

Et råd til de finansielle partnere og panthavere

På sigt kan salg af klimakreditter blive en fast indtægtskilde for landmanden. Det kan dog også blive en begrænsning på bedriften eller ved realisation af pantet.

Den finansielle partner eller panthaver bør derfor allerede ved igangsætning af de grønne tiltag forholde sig til dels konsekvenserne for pantet, men også om der er behov for kompenserende tiltag.

Kompenserede tiltag fra de finansielle institutter kan være flersidig og den finansielle institution har også en dobbeltrolle som bør vægtes fornuftigt. På den ene side er de finansielle institutter selv underlagt krav, der skal sikre grøn og bæredygtig finansiering og drift, men der er også et ansvar for at de udstukne finansieringer bibeholder deres værdi, uden at det går ud over konduiten for nye grønne miljøtiltag. Eksempelvis vil et krav til ekstraordinær gældsnedbringelse her og nu sandsynligvis være medvirkende til at tiltaget ikke iværksættes.

Omvendt medfører salget af klimakreditter også et fremtidigt penge flow eller her og nu betalinger som kan indgå i en fælles løsning, der muliggør miljøtiltaget.

Vurdering: Det er vores vurdering, at den finansielle partner eller panthaver kan overveje følgende sikringsakter:

  1. Denunciation / transport i løbende betalinger jf. GBL §31
  2. Virksomhedspant i simple fordringer (TL §47C stk. 3) eller   
  3. Fordringspant i virksomhedens tilgodehavende og kommende tilgodehavender hos kontrahent

Anbefaling: Det er vigtigt, at der vælges den rette sikkerhed i forhold til den enkelte bedrifts situation og sikkerheden bør etableres senest samtidig med indgåelse af kontrakt for salg af klimakreditten. Det er vores anbefaling, at kravene til sikkerhedsstillelse indarbejdes i kontrakten om salg af klimakreditter og herudover tinglyses.

Slutteligt bør det overvejes at tinglyse aftalte klimatiltag som servitutter på de pågældende ejendomme som er berørt af tiltaget.

Skal vi hjælpe dig?

Vi står klar med rådgivning og vurdering omkring de økonomiske og juridiske konsekvenser for parterne ved etablering af aftaler omkring klimakreditter og kan desuden bidrage i processen, hvor der skal ”bygges bro” gennem en gensidig forpligtende aftale. De grønne tiltag skal kunne iværksættes uden utilsigtede konsekvenser for parterne.