Nye regler om registrering af reelle ejere træder i kraft 23. maj 2017

17.05.2017 Fra den 23. maj 2017 skal virksomheder registrere oplysninger om deres reelle ejere. Fristen for registrering af reelle ejere er 1. december 2017.

Der er tale om en ny type ejerregistrering, som skal skabe øget gennemsigtighed omkring danske virksomheders reelle ejerstruktur. Formålet er at sikre, at virksomhederne ikke benyttes til skattesvig og anden økonomisk kriminalitet – herunder hvidvask.

Ejerregistrering omfatter dermed nu både legale ejere og reelle ejere.

En legal ejer er en person eller virksomhed, der har kapitalandele og/eller stemmerettigheder i et selskab.

En reel ejer er en fysisk person, der i sidste ende direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne i et selskab, eller som udøver kontrol ved hjælp af andre midler, bortset fra ejere af selskaber, hvis ejerandele handles på et reguleret marked eller et tilsvarende marked, som er undergivet oplysningspligt i overensstemmelse med EU-retten eller tilsvarende internationale standarder.

En tilstrækkelig del af ejerandele eller stemmerettigheder svarer som udgangspunkt til, at man ejer eller kontrollerer minimum ca. 25 % af virksomheden. Dette er dog kun en indikation på reelt ejerskab.

Det er således vigtigt at bemærke, at man også kan betragtes som reel ejer, hvis ejerandelen eller stemmerettighederne er mindre end 25 %. Det kan eksempelvis være tilfældet, hvis man ejer 15 % af kapitalen, men samtidig har ret til at udpege bestyrelsesmedlemmer.

Hvilke virksomheder skal registrere deres reelle ejer(e)?

Følgende virksomhedstyper er forpligtet til at registrere deres reelle ejer(e):

 

·        IVS

·        ApS

·        A/S

·        P/S

·        K/S

·        I/S

·        Fonde (erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende)

·        Finansielle virksomheder

·        Virksomheder med begrænset ansvar (AMBA, FMBA, SMBA)

·        Europæiske virksomhedsformer (SE, SCE, EØFG)

 

Børsnoterede virksomheder, enkeltmandsvirksomheder, selvstændige offentlige virksomheder (SOV’er), medarbejderinvesteringsselskaber, personligt ejet mindre virksomheder (PMV’er) og filialer skal ikke registrere reelle ejere.

Ovenstående virksomhedstyper skal undersøge deres reelle ejerskab og de reelle ejeres rettigheder og på baggrund heraf foretage en konkret vurdering af, hvem der er virksomhedens reelle ejere.

Resultatet heraf skal registreres, uanset om man finder frem til, at en virksomhed har reelle ejere eller ej. Hvis en virksomhed ikke har en reel ejer, vil det typisk være den daglige ledelse, der skal registreres som reel ejer på virk.dk.

Registreringen kan påbegyndes den 23. maj 2017. Fristen for indberetning af reelle ejere er som tidligere anført den 1. december 2017.

Ved manglende registrering senest den 1. december 2017 kan et selskab pålægges bøder. Der vil som udgangspunkt blive rejst tiltale mod selskabet for overtrædelsen. Tiltale mod virksomheden kan kombineres med tiltale mod en eller flere personer med tilknytning til virksomheden, hvis en eller flere af disse personer har medvirket forsætligt eller groft uagtsomt til overtrædelsen, og overtrædelsen ikke er af underordnet karakter.

DreistStorgaard tilbyder at registrere reelle ejere

DreistStorgaard tilbyder at assistere både eksisterende og nye klienter med at indberette oplysninger til registeret med henblik på at sikre opfyldelse af de nye regler.

For eksisterende klienter, hvor DreistStorgaard er bekendt med selskabets ejerforhold og er i besiddelse af den/de reelle ejers/ejeres ID, tilbydes registrering af selskabets reelle ejere for kr. 1.000 ekskl. moms pr. selskab. Ved registrering af reelle ejere for flere koncernforbundne selskaber kan der aftales en rabat.

Ved registrering af reelle ejere i selskaber, som DreistStorgaard ikke tidligere har bistået med stiftelse/vedligeholdelse af, tilbydes registreringen for kr. 1.500 ekskl. moms pr. selskab. Der kan ligeledes aftale en rabat ved registrering af reelle ejere for flere koncernforbundne selskaber.

I forbindelse med nystiftelse af selskaber for eksisterende og nye klienter er registrering af reelle ejere inkluderet i vores ydelse og pris for stiftelsen af selskabet.

DreistStorgaard ser frem til at hjælpe både eksisterende og nye klienter med ovenstående.

 

Læs mere om registrering af ejerforhold her.

Læs lov nr. 262/2016 om indførelse af register over reelle ejere