I en fremsynet virksomhed er det væsentligt at have styr på det juridiske grundlag, således at virksomheden kan fokusere på vigtigste.

Reelle ejere skal snart registreres

29.01.2017

Fra udgangen af 1. halvår 2017 skal en lang række virksomheder registrere deres reelle ejere. Reelle ejere er de fysiske personer, der i sidste instans enten ejer eller kontrollerer en virksomhed. Virksomhedstyperne, der skal identificere og registrere reelle ejere, er aktieselskaber, anpartsselskaber, iværksætterselskaber, partnerselskaber, kommanditselskaber, interessentskaber, fonde, finansielle virksomheder, virksomheder med begrænset ansvar samt de europæiske virksomhedsformer. Børsnoterede virksomheder skal dog ikke registrere reelle ejere. Det samme gælder for enkeltmandsvirksomheder. Reelle ejere vil herefter – ligesom legale ejere – fremgå af virksomhedens oplysninger i CVR på www.virk.dk

En række virksomhedstyper har siden 2014 registreret de legale ejere i Det Offentlige Ejerregister. Legale ejere er fysiske eller juridiske personer, der ejer 5 procent eller mere af virksomhedens stemmerettigheder eller kapital. Registreringen af legale ejere fortsætter uændret.

Med indførelse af registrering af reelle ejere implementeres 4. hvidvaskdirektivs bestemmelser herom. Formålet med registrering af reelle ejere er, at det skal være vanskeligere at sløre ejerskabet af en virksomhed gennem indviklede selskabskonstruktioner. Herudover skal oplysningerne om de reelle ejere bidrage til at styrke bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering og dæmme op for misbrug af selskabs- og skattelovgivningen og for skatteunddragelse.

Virksomheder kan pålægges bøder ved manglende overholdelse af pligten til at registrere oplysninger om de reelle ejere. Der vil som udgangspunkt blive rejst tiltale mod virksomheden for overtrædelsen. Tiltale mod virksomheden kan kombineres med tiltale mod en eller flere personer med tilknytning til virksomheden, hvis en eller flere af disse personer har medvirket forsætligt eller groft uagtsomt til overtrædelsen, og overtrædelsen ikke er af underordnet karakter.

Erhvervsstyrelsen vil senere udarbejde en vejledning om registrering af reelle ejere, og vi vil i den forbindelse vende tilbage med en opdatering.