Politisk aftale om erstatning til minkavlerne i Danmark er indgået

01-02-2021: Der blev den 25. januar 2021 indgået en politisk aftale om erstatning til minkbranchen. Den politiske aftale skal nu udmøntes i en lovændring og en bekendtgørelse, men trods disse endnu ikke er helt på plads, kan vi allerede nu opridse hovedelementerne i aftalen.

Minkavlerne

Alle minkavlerne, der havde minkavl på farmen indtil udbruddet af COVID-19, har krav på at få erstatning. Erstatningen skal som udgangspunkt svare til værdien af minkavlernes virksomhed. Den politiske aftale indeholder en standardiseret erstatningsberegning, der er baseret på følgende elementer:

  1. Opgørelse af tabt fremtidig indtjening
  2. Den forventede restværdi af minkavlernes kapitalapparat 
  3. Tabt indtjening i 2021.

Hvis minkavleren ikke mener, at den standardiserede erstatningsberegning er retvisende, da kan avleren anmode om, at erstatningen fastsættes på baggrund af en konkret vurdering af minkfarmens handelsværdi. Hvis den enkelte minkavler foretrækker at lægge sit hverv som minkavler ”i dvale”, indtil det igen bliver tilladt at have minkproduktion, kan minkavleren få kompensation i dvaleperioden. Sådan som aftalen er formuleret, er det vores vurdering, at en minkavler der er har anvendt denne mulighed for at gå “i dvale”, kan fortryde dette og efterfølgende anmode om at blive lukket helt ned mod betaling af fuldstændig erstatning.

Følgeerhverv

Det er ikke som i relation til minkavlerne alle virksomheder i følgeerhverv, der får erstatning. Udelukkende virksomheder, der opfylder følgende krav, er omfattet af den politiske aftale:

  1. Over halvdelen af virksomhedens omsætning i 2017-19 stammer fra handel med danske minkproducenter
  2. Virksomhedens produktion kan ikke umiddelbart omlægges til anden aktivitet
  3. Der har været minkrelateret produktion i virksomheden frem til udbruddet af COVID-19 ramte minkerhvervet
  4. Der har været de relevante miljøtilladelser m.m. til produktionen.

Virksomheder, der ikke er omfattet af den politiske aftale

Hvis virksomhederne ikke er omfattet af den politiske aftale, er de henvist til enten at søge kompensation efter de alm. COVID-19-kompensationsordninger eller at gå til domstolene med henblik på at få erstatning efter grundlovens § 73 om ekspropriation.

Virksomheder, der er omfattet af den politiske aftale

Hvis virksomheden er omfattet af den politiske aftale, bliver der betalt erstatning for den andel af virksomheden, der er relateret i dansk minkavl, og der lægges op til, at staten overtager ejerskabet af de eksproprierede aktiver.

Den politiske aftale beskriver ikke selve den erstatningsberegning, der skal anvendes ved udmålingen af erstatningen til virksomhederne i følgeerhvervet. Det fremgår kun, at der skal foretages en vurdering af virksomhedernes handelsværdi, og at vurderingen foretages af en særlig nedsat ekspropriations- og taksationskommission.

Den kommende lovgivningsproces

Den politiske aftale skal nu overgå til en formel lovændring og en efterfølgende bekendtgørelse.

DreistStorgaards bemærkninger til den politiske aftale

Det er i Danmark ikke set før, at en hel branche eksproprieres – og det kræver naturligvis meget grundige overvejelser at fastsætte erstatningen i praksis.

Det vurderes, at den politiske aftale vil give minkavlerne en større økonomisk tryghed end virksomhederne i følgeerhvervet, der først senere vil få fastsat, hvordan deres handelsværdi skal vurderes.

Hvis du har spørgsmål til den politiske aftale om erstatning til minkavlerne, så kontakt din faste forbindelse hos DreistStorgaard eller via kontakt@dslaw.dk.

Den politiske aftale kan ses her.