Opsigelse pga. sygdom – også før 120 sygedage

29.06.2017 Mange tror fejlagtigt, at man ikke kan opsige en medarbejder pga. sygdom – og i hvert fald først efter 120 sygedage

Mange arbejdsgivere tror fejlagtigt, at det ikke er muligt at opsige en medarbejder på grund af dennes sygdom, uden at risikere at skulle betale godtgørelse for usaglig opsigelse.

I tråd hermed er mange arbejdsgivere af den opfattelse, at det kan aftales, at arbejdsgiveren har ret til at opsige en medarbejder, når medarbejderen har modtaget løn under sygdom i 120 dage på et år. Men at det derudover fortsat ikke er muligt at en opsige medarbejder på grund af dennes sygdom.

Denne opfattelse er dog ikke korrekt.

Man kan opsige en medarbejder begrundet i medarbejderens sygdom

Det er derimod det klare udgangspunkt, at en arbejdsgiver sagligt kan opsige en medarbejder begrundet i medarbejderens sygdom, hvis det efter en konkret vurdering er rimeligt begrundet i enten medarbejderen eller virksomhedens forhold.

Elementer, som kan medføre, at en opsigelse er rimeligt begrundet, kan være, at medarbejderen har haft og/eller fremover vil have et betydeligt sygefravær, og at fraværet vanskeliggør virksomhedens planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet.

Det afgørende for denne vurdering, er forholdene på tidspunktet for opsigelsen af medarbejderen.

Praksis på området viser, at der ved vurderingen lægges vægt på, hvor belastende sygdommen har været for virksomhedens drift, om sygdommen er foranlediget af arbejdet, længden af sygdommen og medarbejderens anciennitet, hvilke informationer virksomheden har om snarlig genoptagelse af arbejdet, risikoen for tilbagefald, og om medarbejderen har et særligt sygdomsmønster (op til ferie og weekend).

Det bemærkes, at almindelige sygeperioder, som alle medarbejdere må forventes at have over en årrække, ikke kan begrunde en saglig opsigelse.

Opsigelse efter almindelige regler på grund af sygdom

Hvis en medarbejder opsiges efter almindelige regler på grund af sygdom, vil det normale opsigelsesvarsel gælde (efter funktionærloven ofte 3 måneder eller længere).

120-dages reglen i funktionærlovens § 5, stk. 2 betyder således blot, at der mellem arbejdsgiver og medarbejder aftales, at arbejdsgiveren kan opsige medarbejderen med et forkortet varsel på kun 1 måned, hvis medarbejderen har modtaget løn under sygdom i 120 dage på et år.

Således er den reelle betydning af 120-dages reglen blot, at arbejdsgiveren får adgang til at opsige medarbejderen med et kortere varsel end ellers.

Baggrunden for reglens indførsel var således også at motivere arbejdsgivere til at vente med at opsige deres medarbejdere på grund af sygdom ved at stille dem muligheden for at opsige med forkortet varsel i sigte.

Det bemærkes, at 120-dages reglen altid skal fremgå af den enkelte ansættelseskontrakt, hvis den senere skal gøres gældende. Der kan med fordel også henvises til lovbestemmelsen i funktionærlovens § 5, stk. 2.

Betingelserne for at gøre 120-dages reglen og det forkortede opsigelsesvarsel gældende er, at:

·        Medarbejderen har oppebåret løn under sygdom i i alt 120 kalenderdage inden for et tidsrum af 12 på hinanden følgende måneder.

·        Opsigelsen skal ske i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 dage.

·        Medarbejderen skal fortsat være syg.

·        Hvis medarbejderen efter opsigelsen vender tilbage til arbejdet, vil opsigelsen fortsat være gyldig.

Før man som arbejdsgiver opsiger en medarbejder begrundet i sygdom, bør det dog altid overvejes, om medarbejderens sygdom har karakter af et handicap.

Forskelsbehandling ved opsigelse grundet handicap kan medføre store godtgørelseskrav, typisk omkring 6-9 måneders løn.

De ovennævnte betragtninger gælder som udgangspunkt kun for funktionærer. Der tages forbehold for, at visse undtagelsesbestemmelser kan finde anvendelse i konkrete sager.

Har du spørgsmål til emnet, kan du altid rette dine spørgsmål til os.