Nyt om forældrekøb i virksomhedsordningen

14-12-2020: Nyt lovforslag præciserer regeringens ændringer i reglerne for forældrekøb i virksomhedsordningen, hvor der har eksisteret betydelig usikkerhed siden offentliggørelsen af Aftale om finansloven for 2020.

Den 2. december 2019 fremlagde regeringen og dens støttepartier deres Aftale om finansloven for 2020, hvoraf det fremgik, at forældrekøb i virksomhedsordningen skulle afskaffes.

Konkret meddelte regeringen, at udlejning af bolig til nærtstående ikke længere skulle kunne indgå i hverken virksomheds- eller kapitalafkastordningen.

Denne udmelding har givet anledning til væsentlig usikkerhed hos de erhvervsdrivende, som benyttede sig af ordningen, idet man frygtede, at allerede eksisterende forældrekøb skulle ”løftes ud” af virksomhedsordningen, hvorved man ville stå tilbage med en administrativ såvel som en potentiel skattemæssig byrde.

Ved lovforslaget den 18. november 2020 er det blevet præciseret, at forældrekøb i virksomhedsordningen ikke afskaffes. Det vil således fortsat være muligt at købe fast ejendom og udleje denne til nærtstående i virksomhedsordningen.

De nye regler indebærer dog, at visse af skattefordelene ved forældrekøb i virksomhedsordningen fjernes, idet følgende ændringer foreslås vedtaget:

  • Den skattemæssige værdi af det rentefradrag, som kan henføres til ejendommen, skal reduceres fra op til ca. 56 % til kun at have en skattemæssig værdi på ca. 33 %.
  • Forskellen mellem værdien af den faste ejendom og en andel af gælden i virksomhedsordningen skal fragå ved opgørelsen af kapitalgrundlaget.

Såfremt lovforslaget vedtages, vil dette træde i kraft den 1. januar 2021.

Hos DreistStorgaard følger vi lovforslagets behandling og vil orientere om dets eventuelle vedtagelse.

Har du spørgsmål vedrørende forældrekøb og virksomhedsordningen, er du velkommen til at kontakte advokat og partner, Svend-Aage Dreist Hansen, på telefon 56 64 33 24, eller på mail sah@dslaw.dk.