Nye sanktioner og mulighed for blokering af websites, der sælger farlige produkter til Danmark

18-06-2020: Den 4. juni har Folketinget vedtaget ny lovgivning, som gør det muligt at blokere online-forhandlere, som ikke overholder de danske regler om produktsikkerhed. Den nye lovgivning er en dansk lov om markedsovervågning og produktoverensstemmelse, som supplerer en EU-forordning (2019/1020) om markedsovervågning og produktoverensstemmelse. Formålet med loven er at styrke beskyttelsen af danske forbrugere og andre slutbrugere mod usikre og ulovlige produkter, herunder når de handler online og via globale platforme.

Loven giver mulighed for at blokere online-forhandleres websites, hvis de gentagne gange sælger farlige produkter på deres platforme. Den nye lovgivning giver også mulighed for højere straf end hidtil. Loven træder i kraft den 1. juli 2020. Sanktionerne for manglende overholdelse af forpligtelserne i henhold til forordningen træder dog først i kraft den 16. juli 2021.

Loven skærper samtidig konsekvenserne for ikke at overholde reglerne bl.a. ved at skærpe straffen og hæve de vejledende bødeniveauer med særligt fokus på gentagne overtrædelser. Manglende overholdelse kan straffes med bøde og under skærpende omstændigheder kan straffen forhøjes til to års fængselsstraf. Det bemærkes, at der intet loft er for bøderne, men det er blevet foreslået i forarbejderne til loven, at en bøde som udgangspunkt mindst bør være på 50.000 kr. for mindre virksomheder. Der kan dog forventes betydeligt højere bøder for større virksomheder.

Erhvervsdrivende bør derfor nøje sikre sig, at de produkter der forhandles eller stilles til rådighed på det danske marked, altid er i overensstemmelse med de sikkerhedsbestemmelser, der fremgår af den relevante lovgivning for de pågældende produkter.

Kontakt os ved behov for rådgivning om de nye regler.