Nye rekonstruktionsregler kan redde nødlidende virksomheder

03-05-2021: COVID-19 har medført en nedgang i omsætningen for mange virksomheder og har givet anledning til store økonomiske udfordringer. På baggrund heraf er der den 23. marts 2021 blevet vedtaget et lovforslag, der medfører en væsentlig ændring af konkurslovens regler om rekonstruktion.

Formålet med lovforslaget er at give videre mulighed for at redde de virksomheder, der er blevet insolvente som følge af COVID-19 situationen, men som i øvrigt er sunde og levedygtige virksomheder. Lovændringen er dog ikke begrænset til kun at vedrøre COVID-19-tilfælde, og ændringerne vil således fortsat bestå, når COVID-19 er kommet på afstand.

Lovændringerne i konkursloven er trådt i kraft, mens ændringerne i reglerne vedrørende medarbejderforpligtelser træder i kraft ved beskæftigelsesministerens bestemmelse derom.

Vi forventer, at man i den kommende tid vil se en stigning i antallet af indledte rekonstruktioner. Lovændringerne forventes at forøge mulighederne for at gennemføre en virksomhedsoverdragelse under en rekonstruktionsproces. Dertil kommer, at virksomheden ikke nødvendigvis overgår til konkursbehandling, hvis rekonstruktionen mislykkes. Der er ikke megen tvivl om, at flere vil have et større incitament til at forsøge at redde virksomhedsaktiviteter ved anvendelse af reglerne om rekonstruktion.

Læs mere om de væsentligste ændringer, der følger af lovforslaget, herunder:

Rekonstruktion ender ikke nødvendigvis i konkurs

Ved de gamle regler overgik en virksomhed under rekonstruktion automatisk til konkursbehandling, hvis ikke rekonstruktionen lykkedes. Dette har medført, at flere har skulle tænke sig om en ekstra gang, forinden man indgav en begæring om rekonstruktion – og det har medført, at flere virksomheder har afholdt sig fra at indlede en rekonstruktion.

Med lovændringen er der givet mulighed for, at en rekonstruktion kan bringes til ophør, uden at dette betyder, at virksomheden automatisk overgår til konkursbehandling. Det er dog en forudsætning, at rekonstruktionen bringes til ophør, inden der er vedtaget en rekonstruktionsplan.

Rekonstruktøren skal efter de nye regler sende en orientering til kendte kreditorer og interessenter, hvis rekonstruktionen ophører inden rekonstruktionsplanen, og uden at virksomheden samtidig overgår til konkursbehandling.

Efter de nye regler skal møde til afstemning om rekonstruktionsplan fortsat afholdes senest 4 uger efter, at rekonstruktion er indledt. Som noget nyt har rekonstruktøren mulighed for på mødet at fremsætte anmodning om 4 ugers udsættelse, og rekonstruktøren behøver ikke at begrunde sin anmodning. I praksis vil det medføre, at virksomheden vil få fredning mod konkursbegæringer i en periode på op til 8 uger ved at indlede rekonstruktion.

Dersom rekonstruktionen ophører uden automatisk at overgå til konkursbehandling, vil der dog være en formodning for, at virksomheden er insolvent. Udgangspunktet vil derfor være, at virksomheden bliver taget under konkursbehandling, hvis der indgives begæring derom umiddelbart efter, at rekonstruktionen er ophørt.

Regnskabskyndig tillidsmand gjort ”valgfrit”

Under de gamle regler om rekonstruktion har det været et krav, at der både skulle beskikkes en rekonstruktør og en regnskabskyndig tillidsmand under en rekonstruktion.

Efter de nye regler om rekonstruktion er det ikke længere en betingelse, at der skal beskikkes en regnskabskyndig tillidsmand (i praksis en revisor) under rekonstruktionsbehandlingen. I stedet er det gjort ”valgfrit”, om der i den konkrete rekonstruktion skal udpeges en regnskabskyndig tillidsmand. Valgfriheden består i, at enten rekonstruktøren eller 25 % af de kendte kreditorer kan kræve, at der beskikkes en regnskabskyndig tillidsmand.

Lovændringen medfører således, at det i en række tilfælde vil være mindre omkostningstungt at gennemføre en rekonstruktion, idet der er givet mulighed for at gennemføre en rekonstruktion uden at skulle afholde omkostninger til en regnskabskyndig tillidsmand.

Krav om sikkerhedsstillelse for konkurs er udgået

Med de nye regler er der heller ikke længere krav om, at virksomheden der ønskes rekonstrueret, skal stille sikkerhed for en eventuel efterfølgende konkursbehandling. Det er således ikke længere en forudsætning for rekonstruktion, at virksomheden har likviditet til at stille en sikkerhed på sædvanligvis kr. 30.000.

Virksomhedsoverdragelse

Ved de gamle regler kunne en virksomhedsoverdragelse alene gennemføres under en rekonstruktion, når/hvis virksomhedsoverdragelsen blev vedtaget som en del af et rekonstruktionsforslag, der efterfølgende blev stadfæstet af Skifteretten. Dette har i praksis haft den konsekvens, at en virksomhedsoverdragelse har måttet afvente hele processen med udarbejdelse, fremsendelse og godkendelse af både rekonstruktionsplan og rekonstruktionsforslag.

Lovændringen indeholder nye regler, der giver mulighed for hurtigere at kunne gennemføre en virksomhedsoverdragelse under en rekonstruktion. Det bliver således muligt at gennemføre en virksomhedsoverdragelse inden, at der vedtages en rekonstruktionsplan. Det er en forudsætning, at virksomhedsoverdragelsen skønnes hensigtsmæssig for at bevare værdien af skyldnerens aktiver, samt at rekonstruktøren giver samtykke til den hurtigere virksomhedsoverdragelse. Rekonstruktøren skal udsende en orientering om virksomhedsoverdragelsen til samtlige kendte kreditorer. Hvis ikke et flertal af kreditorerne inden 5 hverdage er kommet med indsigelser, kan virksomhedsoverdragelsen gennemføres.

Endvidere medfører lovforslaget en ændring af, hvorledes det forholder sig med medarbejderforpligtelser ved en virksomhedsoverdragelse under en rekonstruktion. Hidtil har en erhverver af en virksomhed overtaget samtlige medforpligtelser. Efter de nye regler overtager erhverver af virksomheden alene medarbejderforpligtelser stiftet efter, at rekonstruktion er indledt.

Rekonstruktion som udbetalingsgrund for Lønmodtagernes Garantifond

Foruden ændringerne til konkurslovens regler om rekonstruktion, er der ligeledes vedtaget en udvidelse af udbetalingsgrundene for Lønmodtagernes Garantifond.

Efter de tidligere regler var indledning af rekonstruktion ikke en udbetalingsgrund for Lønmodtagernes Garantifond. Lønmodtagere måtte derfor afvente, at virksomheden blev rekonstrueret, eller at virksomheden overgik til konkursbehandling.

Med lovændringen er indledning af rekonstruktion nu tilføjet som udbetalingsgrund for Lønmodtagernes Garantifond. Lønmodtagere har dermed krav på udbetaling af løn for perioden frem til rekonstruktionens indledning fra Lønmodtagernes Garantifond, hvis lønmodtageren er opsagt og fritstillet enten før eller under rekonstruktionen.

For lønmodtagere, der er opsagt og fritstillet enten før eller under rekonstruktionen, men som fortsat er beskæftiget hos virksomheden, skal lønnen afholdes af virksomheden. Med lovændringen er der givet mulighed for, at Lønmodtagernes Garantifond med rekonstruktørens samtykke kan yde et lån til virksomheden på op til 3 måneders løn m.v., der forfalder under rekonstruktionsbehandlingen, og 1 måneds løn m.v., der forfaldt inden indledning af rekonstruktionsbehandlingen.