Nye regler for kontrol med selskaber

30-06-2021: I maj 2020 vedtog Folketinget en lovpakke med det formål at styrke Erhvervsstyrelsens kontrol af selskaber ved at øge dokumentations- og kontrolkrav.

Dette skete gradvist ved ikrafttrædelsen af en række ændringer i årsregnskabs- og revisorloven den 1. juli 2020 og senest ved indførelsen af en række ændringer i selskabsloven og lov om visse erhvervsdrivende virksomheder den 1. januar 2021.

Disse ændringer kan oplistes som følgende:

  • Skærpelse af regnskabskontrollen
  • Skærpelse af selskabskontrollen
  • Skærpelse af dokumentationskrav

Skærpelsen af regnskabskontrollen indebærer, at Erhvervsstyrelsen fremover vil kunne afkræve små og mellemstore virksomheder at oplyse om deres nettoomsætning med henblik på at kontrollere, om virksomheden aflægger årsrapport efter den korrekte regnskabsklasse.

Erhvervsstyrelsen vil endvidere kunne fremsætte krav om, at offentliggjorte årsrapporter trækkes tilbage, såfremt årsrapporten er behæftet med fejl, samt kræve afgivne oplysninger dokumenteret ved erklæring fra en uafhængig tredjemand.

Skærpelsen af selskabskontrollen indebærer bl.a., at der indføres et forbud mod anvendelse af stråmænd, således at personer som reelt deltager i et selskabets ledelse, kan registreres.

Erhvervsstyrelsen bemyndiges endvidere til at føre en mere generel kontrol med rigtigheden af selskabers indberettede oplysninger, samt sanktionere manglende imødekommelse af sådanne forespørgsler ved afregistrering eller i visse tilfælde tvangsopløsning.

Skærpelsen af dokumentationskrav indebærer, at et selskabs direktion fremover vil have pligt til at sikre, at selskabsdokumenter opbevares på betryggende vis i mindst 5 år fra udgangen af det regnskabsår, hvor selskabsdokumentet er udfærdiget.

Pligten til at opbevare selskabsdokumenterne vil påhvile direktion, idet bestyrelsen vil være ansvarlig for at kontrollere, at opbevaringen sker på en tilfredsstillende måde. 

Betegnelsen ”selskabsdokumenter” omfatter ethvert dokument, som selskabet er forpligtet til at udfærdige efter selskabsloven eller regler fastsat i medfør heraf.

Manglende overholdelse af opbevaringskravene vil kunne straffes med bøde eller i yderste konsekvens tvangsopløsning.

Herudover indføres dokumentationskrav vedrørende kontante kapitalforhøjelser, hvilket indebærer, at selskaber fremover skal indsende dokumentation for indbetaling af kapital ved sådanne ændringer.

Såfremt I måtte have spørgsmål, er I velkommen til at kontakte advokat, Peter Niemann Thøgersen, på pnt@dslaw.dk.