Nye domme vedrørende feriepenge til provisionslønnede

01-10-2019 Sø- og Handelsretten har i en række principielle sager behandlet spørgsmålet vedrørende provisionslønnedes ret til kompensation for tabt indtjening som følge af ferieafholdelse

I juni 2019 traf Sø- og Handelsretten afgørelse i tre sager om provisionslønnedes ret til kompensation for tabt provisionsindtjening under afholdelse af ferie.

Sagerne vedrørte fortolkningen af ferielovens § 23, stk. 2, 3. pkt., hvoraf det fremgår, at ”en provisionslønnet har under ferien krav på kompensation for den provision, der mistes som følge af ferieafholdelsen”.

I samtlige sager bestod lønnen af en fast grundløn med tillæg af provision. Ved ferieafholdelse modtog medarbejderne alene deres grundløn, idet man i de konkrete aftaleforhold ikke havde forholdt sig til spørgsmålet om optjening af feriegodtgørelse for provisionsdelen.

Sø- og Handelsretten fastslog indledningsvis generelt, at en provisionslønnet har ret til ekstra feriepenge, såfremt provisionen udgør ”en ikke ubetydelig del af lønnen” og vedkommendes mulighed for at opnå provision er betinget af den fysiske tilstedeværelse på arbejdspladsen.

De to af sagerne vedrørte sælgeres ret til kompensation og i disse fastslog Sø- og Handelsretten, at sælgerne kun kunne optjene provision, hvis de var fysisk til stede i forretningen og fik underskrevet slutsedler. Udfærdigelsen af slutsedler og den dertilhørende fysiske tilstedeværelse i forretningen havde således en væsentlig indvirkning på sælgernes provisionsindtægt, hvorfor de skulle kompenseres herfor under ferieafholdelsen.

I den sidste sag vedrørende en B2B-sælgers ret til kompensation fandt Sø- og Handelsretten, at ferieafholdelsen kun begrænsede sælgerens optjening af provision i et meget begrænset omfang, idet sælgeren også modtog provision af salg til egne kunder, som kollegaer foretog i hans fravær.

På baggrund af Sø- og Handelsrettens præmisser i de 3 ovennævnte afgørelser må det konkluderes, at tidligere praksis vedrørende provisionslønnede medarbejderes ret til kompensation under ferieafholdelse fastholdes, idet kompensationens størrelse dog afhænger af, hvorledes ferieafholdelsen konkret berører medarbejderens indtjeningsmuligheder. I denne forbindelse er det afgørende, hvorvidt provisionsindtjeningen er betinget af medarbejderens fysiske tilstedeværelse på arbejdspladsen.

De 3 sager er alle anket til Højesteret og såfremt det endeligt fastslås, at sælgerne har ret til kompensation, vil retten ligeledes skulle træffe afgørelse om, hvorledes kompensationen i de enkelte tilfælde skal udmåles.

Hos DreistStorgaard følger vi de igangværende sager, idet vi på nuværende tidspunkt anbefaler arbejdsgivere at gardere sig mod krav om ekstra feriepenge fra provisionslønnede ved specifikt at træffe bestemmelse i provisionsaftalen om, at årets provision tillægges 12,5 pct. feriegodtgørelse mod at aftale en udbetalt provision, der er det lavere. Kontakt partner, advokat Jeppe Nørregaard på mail jeno@dreiststorgaard.dk eller telefon 88 93 95 01 for rådgivning på området.