Ny højesteretsdom om arbejdsgiveres ret til modregning i løn

15-11-2019 Højesteret har netop taget stilling til spørgsmålet om, hvorvidt en kommunal arbejdsgiver var berettiget til at modregne tabt sygedagpengerefusion i en medarbejders løn. Dette kunne arbejdsgiver ikke i den konkrete sag.

Sagen drejede sig om en arbejdsgiver, der i forbindelse med betaling af fuld løn under sygdom til en medarbejder havde tabt sygedagpengerefusion, fordi medarbejderen havde undladt at indsende sygdomsoplysninger til kommunen rettidigt.

By-og Landsretten havde afvist arbejdsgiverens krav. Afvisningen var begrundet i udgangspunktet i funktionærloven, hvorefter en medarbejder har ret til fuld løn under sygdom. Uden udtrykkelig hjemmel i lov eller aftale- og overenskomstgrundlag var arbejdsgiveren derfor ikke berettiget til at søge refusionskravet dækket ved modregning i medarbejderens løn.

Højesteret stadfæstede Landsrettens afgørelse men begrundede deres resultat med en væsentlig anden argumentation.

Højesteret fastslog, at hverken funktionær- eller sygedagpengeloven regulerede spørgsmålet om arbejdsgiverens erstatningskrav ved bortfald af refusionsretten. Spørgsmålet skulle derfor afgøres efter almindelige erstatnings- og obligationsretlige regler.

Herefter konstaterede Højesteret, at medarbejderen i kraft af ansættelsesforholdet havde en loyalitetspligt. Dette indebar, at medarbejderen – som udgangspunkt – var forpligtet til at opfylde de krav, som kommunen stillede.

Højesteret kom dernæst frem til, at hvis medarbejderen skulle erstatte tabet af sygedagpengerefusion, skulle det være rimeligt. I den rimelighedsvurdering lagde Højesteret vægt på følgende:

  1. Om medarbejderen havde handlet forsætligt eller groft uagtsomt
  2. Arbejdsgiverens og medarbejderens evne til at bære tabet
  3. Omfanget af den vejledning og hjælp, som arbejdsgiveren havde givet medarbejderen i relation til opfyldelsen af Ydelseskontorets krav

I den konkrete sag fandt Højesteret ikke, at medarbejderen ved sin manglende medvirken forsætligt havde tilsidesat sine forpligtelser.

Medarbejderen burde have været opmærksom på kommunens henvendelser og opfølgning. Den udviste forsømmelse var dog – efter Højesterets bedømmelse – ikke groft uagtsom, idet medarbejderen havde udvist forsøg på at efterkomme sine oplysningsforpligtelser over for kommunen.

Højesteret lagde også vægt på, at arbejdsgiver ikke havde vejledt eller tilbudt hjælp til medarbejderen, så medarbejderen kunne imødekomme kommunens krav.

Resultatet i den konkrete sag blev, at arbejdsgiveren ikke var berettiget til at modregne i medarbejderens løn.

Hvilken betydning har dommen?

Dommen fastslår, at en medarbejder efter en konkret rimelighedsvurdering kan blive ansvarlig for arbejdsgivers tab af refusion af sygedagpenge, og at arbejdsgiver kan modregne i medarbejderens løn.

Vores anbefaling

Vores anbefaling er, at virksomheder skal angive vilkår om modregning i medarbejderes ansættelsesaftaler. Herudover bør virksomhedens retningslinjer vedrørende sygdom og opfølgning i den forbindelse fremgå af virksomhedens personalehåndbog, foruden at virksomheden skal tilbyde hjælp/vejledning til medarbejderen undervejs i et sygdomsforløb.


Kontakt advokat Lisa Webster på mail liwe@dreiststorgaard.dk eller på telefon 56 64 08 83 for at høre nærmere om dommens betydning for din virksomhed eller for rådgivning om indarbejdelse af relevante bestemmelser i ansættelsesaftaler og personalehåndbog.