Lovliggørelse af kapitalejerlån

12.12.2016

Folketinget vedtog den 1. december 2016 et lovforslag om ændring af selskabsloven og årsregnskabsloven.

Loven medfører en ændring af selskabslovens § 210, hvorefter kapitalselskaber efter den 1. januar 2017 lovligt kan yde lån til kapitalejere, ledelsesmedlemmer med flere, såfremt en række betingelser er opfyldt.

Ifølge loven kan visse kapitalejerlån ydet før 1. januar 2017 lovliggøres.

Betingelserne for at der lovligt kan ydes kapitalejerlån er som følger:

  • Lånet skal kunne rummes inden for selskabets frie reserver.
  • Beslutningen om at yde lånet skal træffes på selskabets førstkommende generalforsamling efter 1. januar 2017 eller af selskabets ledelse efter bemyndigelse fra generalforsamlingen vedtaget af selskabets førstkommende generalforsamling efter den 1. januar 2017.
  • Lånet skal ydes på sædvanlige markedsvilkår.

Selskabet skal over for Erhvervsstyrelsen kunne dokumentere, at et ydet kapitalejerlån opfylder betingelserne.

Ledelsen skal sikre, at betingelserne for at yde kapitalejerlån er opfyldt, ligesom ledelsen skal sikre, at selskabet til enhver tid har et forsvarligt kapitalberedskab.

Når årsrapporten indsendes, skal revisor kontrollere, at betingelserne er opfyldt. Kapitalejerlånet skal indgå som en bunden reserve under egenkapitalen i årsregnskabet. Denne kan kun formindskes i takt med, at lånet nedbringes eller indfries.

Loven indebærer ikke ændringer i skattereglerne om kapitalejerlån, hvorfor en kapitalejer fortsat vil blive beskattet efter ligningslovens § 16 E, hvis betingelserne herfor er opfyldt.

Eksisterende ulovlige kapitalejerlån

Lovændringen medfører desuden, at et selskab, der før den 1. januar 2017 har ydet ulovlige kapitalejerlån vil kunne lovliggøre lånet helt eller delvist, hvis selskabet opfylder de nye betingelser i selskabslovens § 210.

Lovliggørelsen kan ske i perioden fra den 1. januar 2017 og indtil fristen for indsendelsen af den årsrapport, selskabet skal indsende til Erhvervsstyrelsen i 2017.