Lovforslag om nye retsafgifter

Justitsministeriet har fremsat et lovforslag om en ny retsafgiftslov, som skal forenkle reglerne om retsafgifter. Forenklingerne indebærer, at retsafgiften for nogle sagstyper forhøjes og for andre sagstyper sænkes eller helt afskaffes. I denne nyhed beskriver vi på et overordnet niveau de foreslåede ændringer på området.

Forenkling af retsafgifterne

Ultimo oktober blev der fremsat et nyt lovforslag med det formål at gøre reglerne om retsafgifter mere enkle. Det er foreslået at erstatte den gældende retsafgiftslov fra 1969 med en helt ny retsafgiftslov, så reglerne bliver nemmere for borgere og myndigheder at anvende og forstå. Lovforslaget lægger navnlig op til ændringer vedrørende afgifterne i civile retssager, fogedsager og skiftesager.

Ændringen af de nugældende regler

Den foreslåede retsafgiftslov medfører navnlig ændringer vedrørende:

  • retsafgifterne i civile retssager
  • skiftesager
  • fogedsager

I civile sager foreslås det at ændre alle retsafgifter til en fast takst baseret på intervaller i modsætning til den nugældende ordning, hvor retsafgiften bl.a. beregnes procentuelt af sagens værdi. Der er dermed mindre behov for at bruge ressourcer på beregning af retsafgift.

De nugældende regler medfører, at der ved sagsanlægget og sagens berammelse til hovedforhandling for sager med en sagsværdi på mere end kr. 50.000 betales kr. 750 samt 1,2% af den del af sagens værdi, der overstiger kr. 50.000. For hver af de to retsafgifter gælder et loft på kr. 75.000 og retsafgiften kan derfor samlet ikke overstige kr. 150.000. 

Den foreslåede retsafgiftslov forskyder betalingen af retsafgiften og samtidig fjernes loftet på kr. 75.000. Ved sagens anlæg betales således:

  • kr. 1.500 for sager med en sagsværdi højere end kr. 100.000.
  • kr. 750 hvis sagsværdien er mindre end kr. 100.000.

Det bliver derfor i afgiftsmæssig henseende billigere at anlægge en civil retssag.

I civile sager hvor sagsgenstanden er større end 100.000, skal der tillige betales berammelsesafgift efter følgende tabel:

Sagens værdiAfgift
100.001-250.000 kr.3.000 kr.
250.001-500.000 kr.8.000 kr.
500.001-1.000.000 kr.14.000 kr.
1.000.001-2.000.000 kr.35.000 kr.
2.000.001-3.000.000 kr.60.000 kr.
3.000.001-4.000.000 kr.85.000 kr.
4.000.001-5.000.000 kr.110.000 kr.
5.000.001-6.000.000 kr.135.000 kr.
Over 6.000.000 kr.160.000 kr.


Der skal stadig betales retsafgift for hovedforhandlingen og det er her, retsafgiften udgør en fast takst baseret på intervaller. Den højest mulige retsafgift for hovedforhandlingen er foreslået til kr. 160.000 for sager med en sagsværdi på over kr. 6 mio. Intervallerne med de tilhørende retsafgiftstakster følger af lovforslagets § 2, stk. 4.

Hvis sagen forliges

Den væsentlige del af retsafgiften forfalder tidligst til betaling 3 måneder før hovedforhandlingen og herudover er det som en markant ændring foreslået, at fristen for afgiftspligtens bortfald ændres, så afgiftspligten bortfalder, hvis retten giver besked om, at sagen er bortfaldet. Eksempelvis i tilfælde af, at sagen forliges – senest 2 uger før hovedforhandlingen i forhold til de nugældende 6 uger.

Endvidere er det et udtrykt ønske at afskaffe de retsafgifter, som ikke har en processuel begrundelse og hvor afgiftens eneste formål er at øge provenuet for staten. Eksempelvis er det foreslået, at udlæg af et dødsbo uden bobehandling samt udlæg af et dødsbo til længstlevende ægtefælle skal være afgiftsfri. Samtidig foreslås det, at en skyldners rekonstruktionsbegæring skal være afgiftsfri.

Fogedsager

I fogedsager er det foreslået, at der betales en fast afgift på kr. 750 uafhængigt af sagens værdi og behandling. Det tidligere grundbeløb på kr. 300 med en eventuel tillægsafgift på kr. 400 for en udkørende fogedforretning sløjfes – med andre ord, så der i stedet betales en engangsafgift på kr. 750, som skal dække alt, hvad fogedretten foretager sig på fogedrettens kontor uanset sagens kompleksitet og omfang, ligesom udkørende fogedforretninger og politifremstillinger foreslås omfattet af engangsafgiften.

Konkursbehandling

For konkursbehandling foreslås, at der skal betales en fast retsafgift på kr. 9.000 og at der ikke skal betales afgift ved genoptagelse af en bobehandling. Afgiftspligten indtræder, når skifteretten afsiger konkursdekret. Afgiften forfalder til betaling, når udlodning kan ske og betales af boets midler.

Justitsministeren foreslår også at afskaffe visse retsafgifter, herunder retsafgifter der ikke har et processuelt formål. Det drejer sig bl.a. om retsafgiften for skyldners egen begæring om konkurs eller rekonstruktionsbehandling samt retsafgiften for udlæg af et dødsbo uden bobehandling.

Tvangsauktioner

For tvangsauktioner over fast ejendom skal der fremover betales en fast retsafgift på kr. 1.500. Der skal ikke betales afgift for begæring af ny auktion. Afsluttes auktionen med hammerslag, betales yderligere kr. 1.500 i retsafgift af køber. Sidstnævnte er en væsentlig forenkling i forhold til de gældende regler, som både er afhængig af salgsværdi, budsum m.v. Skal der forud for auktionen foretages et pantebrevsudlæg i ejendommen, er der tale om en almindelig udlægsforretning, hvor der altså fremadrettet skal erlægges kr. 750 i retsafgift.

DreistStorgaard Advokaters vurdering

Det fremsatte lovforslag om en ny retsafgiftslov kan derfor – særligt for civile sager og fogedsager – få konkret betydning på grund af de foreslåede ændringer. Ved at afvente med at iværksætte retslige skridt til efter den 1. april 2021 (forudsat at ikke andre væsentlige forhold taler imod dette), kan der være betydelige retsafgifter at spare for kreditor, for eksempel i relation til anlæggelse af retssager om større krav, hvor der ikke forventes at skulle gennemføres en egentlig domsforhandling. På tilsvarende vis vil der også kunne opnås store besparelser i retsafgifter ved at vente med at opstarte udlægssager om store beløb til efter den 1. april 2021.

DreistStorgaard Advokater følger behandlingen af det nye lovforslag tæt. Det er foreslået, at loven træder i kraft den 1. april 2021. Du kan følge behandlingen af lovforslaget om ny retsafgift her eller læse hele lovforslaget om en ny retsafgiftslov samt ministeriets overvejelser her.

Har du spørgsmål vedrørende lovforslaget eller de forenklede regler, er du velkommen til at kontakte partner, Stefan Schwærter, på sts@dslaw.dk eller partner, Johnny H. Madsen, på jma@dslaw.dk.