Landbrug: Der er nye regler på vej, der muliggør straks udbetalinger af andelskonto i forbindelse med rekonstruktion og konkurs

Af Partner og Advokat Johnny H. Madsen & Advokat Nicolas L. Mikkelsen

Konkursrådet har den 1. februar 2022 foreslået, at der indsættes to bestemmelser i konkursloven, der muliggør, at skyldnerens indeståelse i andelsselskabet eller andelsforeningen (dog ikke andelsboligforeninger) i forbindelse med enten en rekonstruktion eller konkurs kan kræves betalt senest 3 måneder efter, at medlemskabet er opsagt.

Reglerne er særligt rettet mod landbruget. Efter de nuværende regler kan der gå en årrække før, at hele skyldnerens indestående kan kræves udbetalt.

Lovforslaget er med betænkning nr. 1579 sat i høring. Høringsfristen er den 1. marts 2022.

Såfremt lovforslaget vedtages af Folketinget, vil loven træde i kraft den 17. juli 2022. Loven vil alene finde anvendelse på rekonstruktionsbehandling eller konkursbehandling, der indledes efter lovens ikrafttræden. Dermed vil nuværende regler finde anvendelse på rekonstruktionsbehandling eller konkursbehandling indledt før den 17. juli 2022.

Baggrund for ændring

Tilføjelserne til konkursloven foreslås for at løse den udfordring, der opstår ved, at indestående på en andelskonto skatteretligt først anses for at for at være erhvervet af andelshaveren i takt med, at der sker udbetaling. I en lang række af andelsselskaber og andelsforeninger fremgår det af vedtægterne, at indestående først udbetales over en årrække. Er kontoen pantsat til f.eks. skyldnerens bankforbindelse, vil skyldneren med nuværende regler løbende blive beskattet af udbetalingerne, idet skyldneren fortsat vil være skattepligtigt, mens banken vil modtage udbetalingerne. Skyldneren vil således ikke have mulighed for at betale skatten. Dette har i praksis resulteret i, at skyldneren har været afskåret fra at søge om gældssanering, da skyldneren ikke vil opnå en varig forbedring af sine økonomiske forhold, så længe der udestår udbetalinger, som skyldner bliver beskattet af.

Bemærkninger til lovforslaget

Det er vores vurdering, at lovforslaget vil løse den udfordring, der har været med, at skyldneren på grund af den løbende beskatning i takt med udbetalingerne fra andelsselskaberne har været afskåret fra at søge om gældssanering. Derudover vil lovforslaget også komme skyldneren/konkursboet/panthaver til gode, idet indestående vil skulle udbetales i forbindelse med behandling af rekonstruktion eller konkursboet, og at hele indestående vil kunne kræves udbetalt.  

Lovforslaget åbner dog også op for nye udfordringer, der ikke ses at være løst med lovforslaget, idet andelsselskaber som f.eks. Danish Crown eller DLG sjældent vil kunne opgøre hele indestående på det tidspunkt, skyldneren enten tages under rekonstruktion eller konkurs, da den endelig opgørelse indestående først kan ske, når andelsselskabet har aflagt regnskabet for det år, hvor medlemskabet ophører, idet den endelig opgørelse er afhængig af årets resultat.