Kautionspræmie til hovedaktionær

10-03-2021: Banker og kreditforeninger stiller ofte krav om, at hovedaktionærer skal kautionere personligt for selskabets banklån, kassekreditter og realkreditlån.

Der er overordnet set krav om, at alle transaktioner mellem en hovedaktionær (en aktionær som ejer mere end 50 % af selskabskapitalen i selskabet og/eller har bestemmende indflydelse) og et selskab skal ske på armslængde vilkår. Det betyder, at alle transaktioner mellem hovedaktionæren og selskabet skal indgås på samme vilkår, som hvis transaktionerne var indgået mellem uafhængige parter.

Dette rejser et spørgsmål om, hvordan selskabet skal vederlægge hovedaktionæren for sådanne sikkerhedsstillelser. Vederlaget skal ses i lyset af, at hovedaktionæren som kautionist påtager sig en risiko, som vedkommende skal have betaling for.

Kautionspræmien skal fastsættes på markedsmæssige vilkår og vurderes konkret i hvert enkelt tilfælde.

Markedsprisen for kautionspræmier kan afhænge af en række forhold, fx boniteten på kautionisten og om andre aktiver er stillet til sikkerhed for det pågældende låneforhold. Ofte ses kautionspræmier på banklån og kassekreditter i niveauet 1 – 2 % af restgælden på banklånet henholdsvis trækningsretten på kassekreditten samt 0,5 – 1% af restgælden på et realkreditlån.

Beskatning
En kautionspræmie er skattepligtig for hovedaktionæren som kapitalindkomst og fradragsberettiget for selskabet.

Beskatningen af kautionspræmier udgør for en hovedaktionær med negativ kapitalindkomst 25 %, mens skattesatsen ved positiv kapitalindkomst udgør 42 %.

For en hovedaktionær, der betaler topskat, udgør marginalskatten på løn 56 %.

Skattesatsen på kautionspræmier vil således i mange tilfælde være lavere end skattesatsen for lønindkomst, hvorfor det kan være mere attraktivt at modtage vederlag fra selskabet i form af en kautionspræmie end i form af løn.

Nedenstående eksempel viser forskellen på skattebetalingen for en topskatteyder, der modtager et yderligere vederlag på DKK 50.000 som henholdsvis løn eller kautionspræmie.

Dokumentation for aftalen
En aftale om et forhold, der aftales mellem en hovedaktionær og selskabet, bør altid foreligge skriftligt, så aftalen kan dokumenteres. Det gælder også for en aftale om betaling af kautionspræmie mellem en hovedaktionær og et selskab. Vi anbefaler derfor, at der indgås en kautionsaftale, og vi er naturligvis behjælpelige med at udarbejde aftalen.

Kontakt Addere Revision eller DreistStorgaard Advokater A/S for nærmere oplysninger og rådgivning om kautionspræmier.

Addere Revision
E-mail: post@addere.dk
Tlf.: 56 64 05 00
www.addere.dk

DreistStorgaard Advokater A/S
E-mail: kontakt@dslaw.dk
Tlf.: 56 63 44 66
www.dreiststorgaard.dk