Justitsministeriet med forslag til nye regler om rekonstruktion

23-11-2020: Justitsministeriet har den 21. oktober 2020 fremsat et nyt lovforslag med henblik på at forbedre vilkårene for virksomheder, som oplever forbigående likviditetsvanskeligheder.

Hensigten er at gøre rekonstruktionsprocessen mere fleksibel og mindre omkostningskrævende.

De væsentligste ændringsforslag er:

  • Ingen obligatorisk udpegning af regnskabskyndig tillidsmand
  • Udsættelse af rekonstruktionsplan
  • Afskaffelse af krav om sikkerhedsstillelse for en evt. konkursbehandling
  • Ingen automatisk konkursbehandling ved ophør af rekonstruktion
  • Mulighed for ”fast-track” virksomhedsoverdragelse
  • Ændring af medarbejdernes retsstilling ved rekonstruktion


Ingen obligatorisk udpegning af regnskabskyndig tillidsmand

Ved lovforslaget ønsker man at ophæve de nuværende regler, hvor det er obligatorisk at udpege en regnskabskyndig tillidsmand i forbindelse med rekonstruktionen.

Vedtages lovforslaget skal der herefter alene udpeges en regnskabskyndig tillidsmand, hvis enten virksomheden, rekonstruktøren eller mindst 25 % af de stemmeberettigede kreditorer anmoder herom.

Dette er en ændring fra de nuværende regler, hvor der altid skal udpeges en regnskabskyndig tillidsmand.


Udsættelse af rekonstruktionsplan

Ved lovforslaget gives rekonstruktøren ret til at anmode om 4-ugers udsættelse af mødet om rekonstruktionsforslaget uden særlig begrundelse, medmindre et flertal af de stemmeberettigede kreditorer nedstemmer anmodningen herom.

Dette er en ændring af de nuværende regler, hvor en udsættelse af drøftelsen om rekonstruktionsforslaget alene kunne ske af særlige årsager.


Afskaffelse af sikkerhedsstillelse

Ved lovforslaget afskaffes kravet om, at rekvirenten skal stille sikkerhed for omkostningerne ved en eventuelt efterfølgende konkursbehandling.

Efter de nuværende regler må rekvirenten i henhold til praksis ofte stille en sikkerhed på 30-40.000 kr. for en eventuel efterfølgende konkursbehandling.


Ingen automatisk konkurs

Ved lovforslaget gøres det muligt for en virksomhed at udtræde af en rekonstruktion uden, at dette automatisk medfører, at virksomheden tages under konkursbehandling.

Ved rekonstruktionens ophør skal rekonstruktøren i stedet give kreditorerne meddelelse herom, hvorefter der alene indledes konkursbehandling, såfremt en kreditor indgiver begæring herom.

Efter de nuværende regler indledes konkursbehandling automatisk ved rekonstruktionens ophør.


”Fast-track” virksomhedsoverdragelse

Ved lovforslaget foreslås en ny ordning, der indebærer, at der kan gennemføres en virksomhedsoverdragelse forinden rekonstruktionsplanens vedtagelse, hvis det skønnes hensigtsmæssigt for at bevare virksomhedens værdi.

En virksomhedsoverdragelse efter den nye model forudsætter, at rekonstruktøren afgiver sit samtykke samt at et flertal af de stemmeberettigede kreditorer ikke har indsigelser til overdragelsen.

Efter de nuværende regler kan en virksomhedsoverdragelse alene gennemføres under en rekonstruktion, såfremt denne er vedtaget i en rekonstruktionsplan.


Medarbejdernes retsstilling ved rekonstruktion

Ved lovforslaget udvides dækningen af medarbejderkrav, således at Lønmodtagernes Garantifond ved indledning af rekonstruktion skal udbetale lønmodtageres krav på løn, som forefaldt inden rekonstruktionsbehandlingen.

Ydermere foreslås det, at virksomhedsoverdragelsesloven ændres således, at en erhverver af en virksomhed under rekonstruktion alene indtræder i de krav, som vedrører tiden efter rekonstruktionens indledning.

Efter de nuværende regler indtræder en erhverver af en virksomhed under rekonstruktion i alle forpligtelser over for virksomhedens medarbejdere både for tiden inden og efter rekonstruktionens indledning.


DreistStorgaards vurdering

Det er vores vurdering, at de foreslåede ændringer vil have de tilsigtede virkninger og således muliggøre en mere fleksibel og mindre omkostningskrævende rekonstruktionsproces.

Ved lovforslaget foreslås det dels at fjerne en del af de omkostninger, som er forbundet med den nuværende rekonstruktionsproces, dels at muliggøre flere alternative udfald af en indledt rekonstruktion med henblik på at bevare værdierne i den nødlidende virksomhed. 

Hos DreistStorgaard følger vi lovforslagets behandling og vil informere om vedtagelsen.

Har du spørgsmål vedrørende lovforslaget eller insolvensretlige forhold, er du velkommen til at kontakte advokat, Søren Storgaard, på telefon 56 64 09 75 eller på mail ssto@dslaw.dk.