Gode råd om de juridiske udfordringer, som COVID-19 har afstedkommet for danske virksomheder

Vi får en hel del spørgsmål til, hvordan virksomheder skal forholde sig til de problemstillinger, der udspringer af COVID-19.

Da vi er klar over, at den nuværende situation er kritisk – naturligvis først og fremmest på det sundhedsmæssige område – men også for mange virksomheder i Danmark, har vi samlet nogle af de problemstillinger, som vi har oplevet størst fokus på indtil nu.

I artiklen giver vi gode råd om:

Organisering af beredskab til håndtering af kunderelationer

Tilrettelæg virksomhedens beslutninger om finansiel styring af virksomheden

Følg anbefalinger af retningslinjer fra myndighederne

Skab overblik over kritiske kontrakter og kunderelationer

Kan corona-virus betragtes som Force Majeur

Indgåelse af nye kontrakter – overhold sælgers loyale oplysningspligt

ORGANISER ET BEREDSKAB TIL HÅNDTERING AF KUNDERELATIONER

Vores erfaring er, at mange virksomheder modtager henvendelser eller krav om ophævelse af aftaler, manglende leverancer og spørgsmål om refusion af allerede betalte deposita og andre beløb. Mange virksomheder oplever også selv behov eller ønske om at komme ud af indgåede aftaler.

Vi anbefaler, at virksomheder etablerer et beredskab til at håndtere disse kritiske situationer i relation til kunder og eksterne samarbejdspartnere. For at kunne effektivisere behandlingen af henvendelser og virksomhedens eksterne kommunikation, anbefaler vi, at beredskabet i videst muligt omfang gives mandat til at træffe endelige beslutninger om annullation eller modifikation af indgåede aftaler. Det er af væsentlighed, at enhedens beslutninger dokumenteres og kommunikeres på en betryggende måde til ledelsen og relevante personer i virksomheden.

Det er vores vurdering, at der kan være et meget stort konfliktpotentiale i denne sammenhæng, som i vid udstrækning vil handle om placering af tab og risici. Beredskabet bør derfor have et særligt blik for, hvordan virksomhedens procesrisiko vil være i de forskellige udfaldsrum, som beredskabet skal vælge imellem.

TILRETTELÆG VIRKSOMHEDENS BESLUTNINGER OM FINANSIEL STYRING AF VIRKSOMHEDEN

Vi anbefaler, at virksomheder analyserer og tilrettelægger virksomhedens finansielle beredskab og styring i den kommende fremtid, der forventes præget af uforudsete forhold.

I en situation som den foreliggende med udbrud af en viruspandemi, vil ledelsen i virksomheder være omfattet af reglerne om det personlige ledelsesansvar i forhold til virksomhedens kapitalberedskab. Der er derfor behov for og en pligt for virksomhedens ledelse til at overveje og tage stilling til finansieringskapacitet, og der kan være behov for forhandlinger med kreditorer om midlertidige foranstaltninger, f.eks. i form af kreditfaciliteter.

DreistStorgaard Advokater anbefaler virksomheder, at eventuelle statslige støtteordninger, der måtte blive gennemført, nøje overvejes udnyttes ligesom en tæt dialog med virksomhedens investerings- og finansielle samarbejdspartnere anbefales.  

FØLG ANBEFALINGER OG RETNINGSLINJER FRA MYNDIGHEDERNE

Vi anbefaler, at virksomheden undersøger, om det er relevant at indgå eventuelle tillægsaftaler med samarbejdspartnere om forholdsregler og retningslinjer, som præcist omhandler coronavirus og den periode, som forventes at være påvirket af pandemien.

Det er vores vurdering pt. at det på sigt vil være af betydning for ansvarsvurderingen i forbindelse med eventuelle erstatningsretlige krav, at der er udvist en adfærd fra virksomhedernes side, der har levet op til de krav, som myndigheder og aftaler har dikteret. Det kan heller ikke udelukkes, at dette vil kunne spille ind på forsikringsretlige forhold, så det anbefales, at myndighedernes anbefalinger, eventuel indført nødlovgivning og øvrige retningslinjer følges.

SKAB OVERBLIK OVER KRITISKE KONTRAKTER OG KUNDERELATIONER

Vi anbefaler, at virksomheden skaber sig et samlet overblik over alle sine kontrakter og kunde- eller leverandørrelationer m.v. for at kunne identificere dem, der er eller kan blive særligt kritiske for virksomheden, eller som indebærer risici for krav eller tab.

Det er vigtigt, at virksomheden har en individuel tilgang til opgaven med at skabe overblik over og vurdere sin position i den enkelte relation. Hver kontrakt og kunde- eller leverandørrelation kan i princippet have forskellige kommercielle og juridiske implikationer, som virksomheden skal tage i betragtning, når det konstateres, hvorledes coronavirus kan have eller få indflydelse på virksomheden.

 Virksomheden kan på grundlag af ovenstående systematiske gennemgang af kontrakter og kunderelationer danner sig et økonomisk overblik over sin eksponering for tab på større, kritiske kontrakter.

KAN CORONAVIRUS BETRAGTES SOM FORCE MAJEURE?

Vi får mange henvendelser om, hvorvidt coronavirus kan betragtes som force majeure. Interessen skyldes som udgangspunkt, at en kontraktpart ikke er erstatningsansvarlig, hvis denne ikke kan opfylde en kontrakt som følge af force majeure.

En vurdering af, om der foreligger force majeure, skal tage udgangspunkt i den konkrete kontrakt, hvis den indeholder en bestemmelse om det. Fortolkningen af en klausul vil afhænge af, om kontrakten er underlagt dansk ret eller fremmed ret. Hvis kontrakten ikke indeholder en klausul og er underlagt dansk ret, vil en vurdering ske på grundlag af dansk rets almindelige force majeure-begreb. I dansk ret er force majeure-begrebet en samlebetegnelse for ekstraordinære, udefrakommende, uforudsigelige begivenheder, der gør opfyldelsen af en parts forpligtelser umulig (og ikke bare mere besværligt eller dyrere). Et typisk eksempel på force majeure er en naturkatastrofe, der tilintetgør f.eks. en leverandørs produktionsfaciliteter af en specifik vare (som leverandøren ikke kan skaffes fra en anden producent/underleverandør). En af udfordringerne er pt., at mange virksomheder ikke har defineret epidemier og/eller pandemier som en force majeure situation, og det rejser derfor spørgsmålet om den konkrete kontrakt giver mulighed for at en part kan påberåbe sig ansvarsfrihed som følge af den nuværende corona-virus situation.  

Vi anbefaler derfor, at virksomheder – inden man afsender eller i øvrigt forholder sig til henvendelser omkring force majeure – foretager en nøje gennemgang af den konkrete kontrakt og de øvrige kontraktdokumenter.

I forbindelse med virksomhedens gennemgang af kommercielle kontrakter bør følgende som minimum identificeres:

  • Hvori består parternes gensidige forpligtelser?
  • Udgør coronavirus – eller eventuelle direkte/indirekte følger af denne – en reel og ubetinget hindring for opfyldelse af kontrakten?
  • Indeholder kontrakten en force majeure klausul, og i så fald kan coronavirus indfortolkes i klausulens ordlyd?

For at en part skal kunne påberåbe sig force majeure, skal umuligheden knytte sig til den konkrete ydelse. Hvis ydelsen bliver overflødig som en afledt konsekvens af fordi en force majeure-begivenhed, fritager ikke parterne fra forpligtelsen til at udveksle ydelser, typisk en leverance mod betaling.

Oplysningspligten!

En aftalepart skal straks underrette den anden om forholdet med en orientering om, hvorfor coronavirus-udbruddet har forårsaget, at det er umuligt at opfylde kontrakten, og hvor lang tid det antages, at umuligheden vil foreligge. Da retsvirkningerne af, at der foreligger force majeure, ikke er helt klare, så anbefaler vi, at aftaleparterne i en force majeure-situation konkret aftaler, hvordan force majeure-situationen skal håndteres, og hvad retsvirkningerne af den, skal være mellem parterne.

Parterne har desuden en forpligtelse til at begrænse et eventuelt tab for den anden kontraktpart.


Vi anbefaler generelt i den nuværende situation, at parterne prioriterer at få tilpasset aftalen mindeligt til de nuværende omstændigheder, og i videst muligt omfang at parterne har fokus på et for begge parter optimalt samlet udfald.

INDGÅELSE AF NYE KONTRAKTER: OVERHOLD SÆLGERS LOYALE OPLYSNINGSPLIGT!

Hvis en virksomhed f.eks. er sælger i forbindelse med indgåelse af kommercielle kontrakter (eller transaktioner, herunder ejendoms- og virksomhedstransaktioner), bør virksomheden iagttage sin loyale oplysningspligt i forhold til de coronavirus-relaterede udfordringer, som virksomheden har kendskab til.

Vi anbefaler derfor, at virksomheden altid og løbende i forhandlingsforløb loyalt oplyser om udfordringer eller potentielle udfordringer med leverancer (uanset om det er varer eller tjenesteydelser), eller andre risici, der er forbundet med sælgers opfyldelse af sin kontraktmæssige forpligtelser. En undladelse af loyalt at oplyse en køber om relevante forhold kan resultere i, at sælgeren ifalder et erstatningsansvar over for køber.