Entreprenørens konkurs og forholdet til bygherren

05.04.2017 ENTREPRENØRENS KONKURS OG FORHOLDET TIL BYGHERREN

Mere end 800 virksomheder i bygge- og anlægsbranchen måtte i 2016 dreje nøglen om, viser tal fra Danmarks Statistik. Det er primært blandt de mindre virksomheder, konkurserne har været, hvilket vurderes at skyldes et øget fokus på inddrivelse af skat fra myndighedernes side og en stigende konkurrence i byggebranchen. Da det går fremad i bygge- og anlægsbranchen, så der er intet, der indikerer, at vi skulle se en kraftig stigning i konkurserne i år. Ovenstående skyldes derfor formentlig en forskydning fra 2015, dels fordi SKAT er begyndt at inddrive gammel skattegæld, dels fordi der havde ophobet sig en større sagsmængde af konkursbehandlinger hos myndighederne, hvilket vurderes, at have været primær årsag til de mange konkurser i byggebranchen.

Til trods for ovenstående positive udvikling, er det dog altid meget væsentligt for en bygherre, både som erhvervsdrivende og privat forbruger at vurdere risikoen for og konsekvenserne af entreprenørens konkurs i forbindelse med indgåelse af aftalegrundlaget. Er bygherren utilstrækkeligt beskyttet i entrepriseaftalen, kan det få vidtrækkende konsekvenser for bygherren i tilfælde af en konkurs.

Krav om en arbejdsgaranti

Bygherren bør altid stille krav om en arbejdsgaranti baseret på de almindelige betingelser ved entreprisearbejder (AB92/ABT93). De to aftalesæt gælder ikke uden vedtagelse parterne imellem, og det er derfor vigtigt, at bygherren i forbindelse med indgåelsen af entrepriseaftalen sikrer sig, at der sker garantistillelse for arbejdet i henhold til reglerne. Ifølge reglerne skal entreprenøren, i forbindelse med, at aftalen bliver indgået, stille en såkaldt betryggende garanti til sikkerhed for opfyldelse af entreprenørens forpligtelser overfor bygherren. Garantien skal udgøre 15 procent af entreprisesummen, hvorefter garantien nedskrives. En vedtagelse af ovenstående regler anbefales derfor.

Bygherren bør som udgangspunkt ikke foretage forudbetalinger. Såfremt, der alligevel sker forudbetalinger, løber bygherren en risiko for at miste, eller få reduceret det beløb, som kan trækkes over garantien i tilfælde af entreprenørens konkurs. Bygherren bør altid sikre sig, at eventuelle forudbetalinger, såfremt der er indgået aftale med entreprenøren herom, følger arbejdets fremdrift, så der ikke er et misforhold i dette.

Typehusfirmaer stiller sjældent en garanti

Ved opførelse af almindelige typehuse, hvor bygherren er forbruger, er det dog sædvanlig praksis, at typehusfirmaet ikke stiller en garanti, idet betalingen for entreprisen først skal betales efter leveringen. Bygherren har her mulighed for at tilbageholde beløb svarende til eventuelle konstaterede mangler ved entreprisen.

På trods af, at udgangspunktet i konjunkturerne er, at det ser positivt ud for byggebranchen, hvilket burde føre til færre konkurser, er det fortsat meget væsentligt for bygherren at sikre sig i tilfælde af entreprenørens konkurs. Det anbefales derfor, at bygherren, inden indgåelse af en entrepriseaftale søger professionel rådgivning med henblik på i videst mulig omfang at sikre bygherrens rettigheder i tilfælde af en entreprenørs konkurs eller entreprenørens eventuelle misligholdelse af entrepriseaftalen.

Du er meget velkommen til at kontakte DreistStorgaard Advokater A/S vedrørende ovenstående.