Betydning af lovforslag om forhøjelse af gave- og afgiften for familieejede virksomheder

24-11-2019 Skatteminister Morten Bødskov (S) har den 20. november 2019 fremsat det varslede lovforslag om forhøjelse af gave- og afgiften for familieejede virksomheder.

Lovforslaget har baggrund i lov om afgiftslempelse i forbindelse med generationsskifte af familieejede virksomheder, som blev vedtaget af den daværende Venstre-regering sammen med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti i 2017. Der blev med virkning fra 2016  gennemført en trinvis afgiftsnedsættelse, fra 13% i 2016 til 5% i 2020, ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder til nærtstående familie. Ved nærtstående familie forstås den personkreds, hvortil der i 2019 betales 6% i gave- og boafgift og efter de nugældende regler i 2020 og fremefter ville skulle have betalt 5% i gave- og boafgift.

Formålet med det nu fremsatte lovforslaget er, at tilbagerulle afgiftsnedsættelsen ved at genindføre en ensartet bo- og gaveafgift på 15 % til nærtstående familie, uanset om der sker overdragelse af erhvervsvirksomheder eller anden formue.

Baggrunden for tilbagerulningen er ifølge bemærkningerne til lovforslaget, at der med den nugældende bo- og gaveafgiftsstruktur gives en meget stor skattelettelse til de mest formuende. En ensartet beskatning skal derfor understøtte en mere hensigtsmæssig investerings- og erhvervsstruktur, hvor bo- og gaveafgiftsstrukturen mindst muligt vil påvirke valget i forhold til, hvorvidt en virksomhed skal overdrages til f.eks. eksterne købere eller generationsskiftes inden for familien.

De foreslåede ændringer vil isoleret set øge likviditetsbelastningen for erhvervsvirksomheder, der overdrages til nærtstående familie. For at imødekomme dette, foreslås det i lovforslaget, at der skal gælde et retskrav på at få henstand med bo- og gaveafgiften ved overdragelse af en erhvervsvirksomhed. Det foreslås, at bo- og gaveafgiften skal kunne afdrages med lige store årlige afdrag over en periode på op til 30 år og med en forrentning svarende til standardrenten i selskabsskattelovens § 11B, stk. 2. Standardrenten udgør 2,7 % for 2019. Det bemærkes, at de nugældende regler tillige hjemler mulighed for at få henstand med at betale bo- og gaveafgift, men der er ikke et retskrav på at få henstanden, og henstand kan (alene) gives op til 15 år ved overdragelse af erhvervsvirksomheder.

Ifølge lovforslaget træder lovændringen i kraft den 1. januar 2020.

Kontakt os på 56 64 44 66 for yderligere oplysninger om det fremsatte lovforslag, herunder for en drøftelse af, om det vil være hensigtsmæssigt at gennemføre generationsskifte nu.

Læs lovforslaget om forhøjelse af gave- og arveafgift for familievirksomheder