Ændring af stemmeregler i ejerforeninger

27-01-2020 – Boligministeren har den 15. januar 2020 fremsat forslag til en ny lov om ejerlejligheder, der forventes at træde i kraft den 1. juli 2020. Med lovforslaget ønsker man at sikre en mere overskuelig, forenklet og tidssvarende regulering af ejerlejligheder, mens man samtidig ønsker at styrke borgernes rettigheder.

I den gældende ejerlejlighedslov blev der i 1979 indført en særlig stemmebegrænsningsregel i lovens § 2, stk. 4. Bestemmelsen har på nuværende tidspunkt følgende ordlyd: ”En ejer af flere ejerlejligheder i en ejerforening kan ikke deltage i afstemninger med fordelingstal for ejerlejligheder, der er genudlejet efter udgangen af 1979.”

Stemmebegrænsningsreglen blev indført for at sikre, at de, som køber en ejerlejlighed i en tidligere udlejningsejendom, efterhånden kan opnå indflydelse på ejendommens forhold. Bestemmelsen har dog længe været kritiseret, for blandt andet at begrænse erhvervsinvestorers og ejendomsudvikleres mulighed for at udøve indflydelse på generalforsamlingen og dermed mindske incitamentet for at foretage investeringer i større ejendomsprojekter. F.eks. for så vidt angår ejendomme med blandet beboelse og erhverv, kan dette være problematisk, idet der kan være et kommercielt incitament til, at erhvervsejerlejlighederne får en samlet ejer, hvilket ikke er attraktivt, når en sådan ejer efterfølgende mister sin indflydelse i ejerforeningen ved genudlejning. I sådanne tilfælde har bestemmelsen indtil nu medført, at udlejer ikke kan deltage i afstemninger efter fordelingstal for de lejligheder, som genudlejes.

Med lovforslaget afskaffes blandt andet denne stemmebegrænsningsregel, og reglen foreslås i stedet erstattet af en generalklausul i lovens § 4. Denne vil give mulighed for at tilsidesætte beslutninger på en generalforsamling, som åbenbart er egnet til at skaffe visse ejere eller andre en utilbørlig fordel på andre ejeres eller ejerforeningens bekostning. Tilsvarende gælder for beslutninger, der påfører én eller flere ejere en utilbørlig ulempe.

DreistStorgaard vurderer, at forslaget til en generalklausul væsentligt vil forbedre retsstillingen for ejendomsinvestorer og ejendomsudviklere. De vil dermed bevare muligheden for at øve indflydelse på ejerforeningens generalforsamlinger i henhold til deres ejerforhold samtidig med, at der tages hensyn til minoritetsejerlejlighedsejeren, hvis ret ikke på en utilbørlig måde kan tilsidesættes ved beslutninger truffet af en ejendomsinvestor eller ejendomsudvikler.

Lovforslaget var til 1. behandling i Folketinget den 23. januar 2020.

Du kan læse lovforslaget i sin helhed her.