Ændring af naturbeskyttelsesloven

13.06.2017 Folketinget har netop vedtaget en ændring af naturbeskyttelsesloven, som skal give mere plads til bl.a. turisterhverv i kystbyerne inden for strandbeskyttelseslinjen.

Den nye lov er en konsekvens af den aftale, som regeringen indgik med en række andre partier tilbage i juni 2016. Aftalen  – ”Aftale om Danmark i bedre balance – Bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder i hele landet” – indebærer bl.a., at der skal ske en række justeringer i naturbeskyttelsesloven. Disse justeringer er udmøntet i den lov, der netop er blevet vedtaget.

Ændringerne indebærer blandt andet, at kravet om dispensation inden for strandbeskyttelseslinjen ophæves i en række tilfælde. Dette betyder, at der i lovligt etablerede haver ikke længere skal ansøges om dispensation til mindre bygninger, anlæg og installationer, som placeres inden for 15 meter af beboelsen, eksempelvis en mindre terrasse i niveau med og i sammenhæng med den private bolig. Derudover kan overflødiggjorte havnebygninger uden dispensation bruges til visse frilufts- og turismeformål,  f.eks. kiosk, café og grejopbevaring for vandsport.

I de tilfælde, hvor der stadig skal ansøges om dispensation, bliver det nu også lettere at opnå dispensation. Eksisterende turismevirksomheder får lettere ved at få lov til at opføre mindre anlæg på deres ejendom i tilknytning til hovedbebyggelsen, f.eks. en pavillon, swimmingpool eller en petanquebane.

Endelig indebærer ændringerne, at kommunalbestyrelsen får mulighed for at ansøge miljø- og fødevareministeren om at få strandbeskyttelseslinjen ophævet på havne, der er omfattet af strandbeskyttelseslinjen, og på mindre arealer, der adskiller byen og havnen. Dermed bliver der mulighed for at knytte byerne og havnene tættere sammen. Kriterierne for at imødekomme en sådan kommunal ansøgning vil være baseret på en samlet vurdering af de landskabelige og naturbeskyttelsesmæssige forhold på stedet.  Hvor der er tale om større havne eller havne med væsentlig, eksisterende bebyggelse, vil strandbeskyttelseslinjen som udgangspunkt kunne ophæves.

DreistStorgaard Advokaters vurdering

Det er DreistStorgaard Advokaters vurdering, at lovforslaget vil medføre en administrativ lettelse for både borgere og myndigheder, fordi kravet om dispensation fjernes helt i en række tilfælde. Derudover skabes der med ændringen flere muligheder for erhvervslivet, da det i videre omfang bliver muligt at etablere tidssvarende faciliteter, herunder i havneområder, som også er til gavn for borgerne.