I en fremsynet virksomhed er det væsentligt at have styr på det juridiske grundlag, således at virksomheden kan fokusere på det vigtigste - udvikling og drift.

Persondataret

Persondataret

Det bliver i stigende grad vigtigere at kunne håndtere de persondata, som en virksomhed eller organisation ligger inde med. Dette skyldes særligt den nye EU-forordning med øgede krav og et højere sanktionsniveau. Forordningen træder i kraft i maj 2018, men danske virksomheder bør allerede nu forberede sig på forordningens nye krav til databehandling. En saglig og troværdig behandling af persondata er blevet et vigtigt element i virksomhedernes branding og kundernes præferencer.

DreistStorgaard Advokater A/S rådgiver, yder strategisk sparring og bistår ved alle aspekter af indsamling, behandling og videregivelse af persondata. Vores kunder er danske og internationale virksomheder, herunder e-handelsdrivende, servicevirksomheder, finansielle virksomheder og it-branchen.

Vi kan hjælpe med en integreret tilgang til for eksempel kontraktgrundlaget for virksomhedens håndtering af persondata.

DreistStorgaard rådgiver blandt andet om:

·        Regler for indsamling, behandling og videregivelse af persondata

·        Behandling af persondata i ansættelsesforhold

·        Behandling af data om kunder og forretningsforbindelser

·        Overførsel af persondata til tredjelande

·        Databehandleraftaler

·        Rådgivning til databehandlere

·        Beredskab ved tab af persondata i forbindelse med it-sikkerhedsbrud

·        Politik for behandling af personoplysninger

·        Datasubjekters rettigheder

·        Anmeldelser til og indhentning af tilladelser fra Datatilsynet

·        Bistand i klagesager for Datatilsynet, Finanstilsynet, forbrugerombudsmanden og domstolene

·        Tilrettelæggelse og implementering af compliance-projekter i forbindelse med EU Persondataforordningen

·        Data Protection Officers (DPO)

DreistStorgaard Persondata Compliance-tjek

DreistStorgaard Advokater A/S har udviklet et persondataretligt compliance-tjek. Vi tilbyder derfor et compliance-tjek af din virksomhed med et opstartsmøde, hvor vi kortlægger jeres behandling af persondata og undersøger, om I efterlever de nugældende persondataregler og persondataforordningen, som trådte i kraft 25. maj 2018. Ved et persondata compliance-tjek gennemgår vi din organisations behandling af persondata og kommer med anbefalinger til at forebygge lovovertrædelser. Vi samarbejder også med it-specialister med særlig indsigt i korrekt håndtering af persondataoplysninger.

Anvendelsen af persondata og behovet for compliance-tjek varierer fra branche til branche og fra virksomhed til virksomhed. Omfanget og indholdet af compliance-tjekket fastlægger vi sammen med jer ud fra jeres behov og ønsker. Ud fra dette grundlag aftaler vi prisen for compliance-tjekket med jer.

Kontakt os på telefon 5663 4466.