Nye entrepriseretlige aftalevilkår på vej

Det forventes, at AB92 og resten af AB-systemet bliver erstattet af det nye AB18, som formentlig endeligt offentliggøres den 3. maj 2018.

Baggrunden for indførelsen af det nye AB18-system er, at AB92 i praksis anses for at være forældet på visse områder. Indførelsen af AB18 har derfor til hensigt at skabe et velfungerende, effektivt og gennemsigtigt samarbejds- og aftalesystem, som kan håndtere de udfordringer byggebranchen oplever i dag og kan forventes at opleve i fremtiden.

Entreprisens størrelse og omfang ikke vigtig for aftalegrundlaget

AB18 skal for det første kunne anvendes som aftalegrundlag uanset entreprisens størrelse og omfang, og skal kunne danne den juridiske ramme for forskellige entrepriseretlige projekter, herunder byggeprojekter, hvor der projekteres sideløbende med opførelse.

Det er meningen, at fravigelser således alene skal ske, hvis det er velbegrundet og nødvendigt for aftaleindgåelsen. I dag fraviges AB92 hyppigt, hvilket har medført uklarhed og besværlige konfliktløsninger.

Det nye AB18-system skal ligeledes være gennemsigtigt og have et større internationalt perspektiv, idet man ønsker at understøtte aftaler med udenlandske parter, således at udenlandske firmaer får incitament til at byde ind på danske byggeprojekter.

Løbende opdateringer og ændringer

Desuden er det et ønske, at AB18 skal kunne bære en struktur, som løbende kan håndtere opdateringer og ændringer i AB-systemet, og ikke blot ændres ca. hver 20 år. Dette vil formentlig medføre større sandsynlighed for, at aftalerne overholdes.

Endelig forventes det, at de nye AB18-aftalevilkår indeholder regler om lavere garantistillelser for entreprenører, adgang til alternative konfliktløsningsmodeller, tilpasning til nye forældelsesregler, indførelse af nye regler om frister og regler om nye samarbejdsformer samt regler om digitalisering og EU-ret.

Høringsudkastet er på vej i begyndelsen af 2018

Høringsudkastet til AB18 forventes at blive fremsat ultimo januar eller februar, og DreistStorgaard vil således løbende opdatere om de nye informationer og regler.