Andelshavere taber strid om huslejeniveau ved andelsboligforenings konkurs

Strid om huslejeniveau

To andelshavere fra den tidligere andelsforenings Klostergaarden på Østerbro, København, tabte den 19. september 2017 sag om niveauet for den husleje andelshaverne skal betale til konkursboet.

I marts 2013 nedlagde to konkursramte andelshavere ved Sø- og Handelsretten påstand om, at få status som lejere i det øjeblik, deres andelsforening gik konkurs, således at andelshaverne fra konkursens indtræden ikke længere skulle anses som andelshavere.

De to andelshaveres mente, at der skete et ejerskifte af ejendommen på tidspunktet for konkursdekretets afsigelse, således at andelshavere overgik til at være lejere jf. Andelsboligforeningslovens § 4.

Ændret husleje med ændret status som lejere

Med status som lejere i stedet for andelshavere ville de konkursramte andelshavere være sikret en markant lavere husleje.

Andelshaveres advokat byggede sin procedure op omkring, at andelsboligforeningen ved konkursens færdiggørelse ophører og erstattes af en ny juridisk person, nemlig konkursboet. Konkursboet ville dermed være en ny ejer af ejendommen, hvorfor andelshaverne ikke længere var andelshavere, men lejere jf. Andelsboligforeningslovens § 4.

Konkursboet, der var modpart i sagen, mente derimod, at afsigelse af konkursdekret ikke fører til ejerskifte, men alene indebærer, at retten til at råde på vegne af andelsboligforeningen overgår til kurator.

Konkursboet frifundet

Sø- og Handelsretten frifandt konkursboet med den begrundelse, at kurator/konkursboet alene opnår ret til at råde over ejendommen jf. Konkursloven § 29 således at ejendomsretten over ejendommen forbliver hos andelsboligforeningen. Sø- og handelsretten mente således ikke, at afsigelse af konkurs-dekret over andelsboligforeningen medførte, at ejendommen erhverves af konkursboet som ny ejer jf. Andelsboligforeningslovens § 4.

Andelshaverne var ikke tilfredse med denne afgørelse, hvorfor de forsatte sagen først ved Landsretten og senere ved Højesteret. Landsretten stadfæstede dog Sø- og Handelsrettens afgørelse og Højesteret stadfæstede landsrettens afgørelse.

Højesteret stadfæstede bl.a. med henvisning til, at boligforeningens konkurs alene indebar, at forenin-gens ret til at råde over ejendommen overgik til kurator, men at den stadig havde ejendomsretten til ejendommen.

Afgørelsen får stor betydning for et stort antal konkurstruede andelsforeninger, hvor andelshaverne kan se frem til at skulle opretholde en dyr lejebetaling på trods af andelsboligforeningens konkurs.